ดี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ดี อาจหมายถึง

  • D อักษรละติน
  • ความดี
  • สวัสดี การทักทายของชาวไทย, บางทีย่อว่า "ดี"
  • ถุงน้ำดี อวัยวะภายในของคนและสัตว์ ที่บรรจุน้ำข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร
    • น้ำดี น้ำที่บรรจุในถุงน้ำดี
  • ภาษาดี ภาษาโปรแกรมที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาซี