ในระบบเลขคณิตศาสตร์ ฐาน (อังกฤษ: radix หรือ base) เป็นจำนวนเลขโดดเอกลักษณ์ รวมศูนย์ ที่ใช้แทนจำนวนในระบบเลขบวก ตัวอย่างเช่น สำหรับระบบเลขฐานสิบ (ระบบที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน) ฐานคือสิบ เพราะใช้เลขโดดสิบตัวตั้งแต่ 0 ถึง 9

ในระบบเลขบวกใด ๆ (ยกเว้น ระบบเลขฐานหนึ่ง) เลข x และฐาน y เขียนสัญรูปเป็น แม้สำหรับฐานสิบ มักละไว้ในฐานที่เข้าใจ เพราะเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดในการแสดงค่า ตัวอย่างเช่น (ในระบบเลขฐานสิบ) แทนเลข 100 ขณะที่ (ในระบบเลขฐานสอง) แทนเลข 4