ซูเปอร์แอกทิไนด์

ซูเปอร์แอกทิไนด์ (อังกฤษ: Superactinide) เป็นอนุกรมเคมี ในตารางธาตุ

ประกอบด้วยธาตุเคมี 34 ธาตุ ได้แก่

 1. อูนไบอันเนียม
 2. อูนไบเบียม
 3. อูนไบเทรียม
 4. อูนไบควอเดียม
 5. อูนไบเพนเทียม
 6. อูนไบเฮกเซียม
 7. อูนไบเซปเทียม
 8. อูนไบออกเทียม
 9. อูนไบเอนเนียม
 10. อูนไทรนิลเลียม
 11. อูนไทรอันเนียม
 12. อูนไทรเบียม
 13. อูนไทรเทรียม
 14. อูนไทรควอเดียม
 15. อูนไทรเพนเทียม
 16. อูนไทรเฮกเซียม
 17. อูนไทรเซปเทียม
 18. อูนไทรออกเทียม
 19. อูนไทรเอนเนียม
 20. อูนควอด์นิลเลียม
 21. อูนควอด์อันเนียม
 22. อูนควอด์เบียม
 23. อูนควอด์เทรียม
 24. อูนควอด์ควอเดียม
 25. อูนควอด์เพนเทียม
 26. อูนควอด์เฮกเซียม
 27. อูนควอด์เซปเทียม
 28. อูนควอด์ออกเทียม
 29. อูนควอด์เอนเนียม
 30. อูนเพนท์นิลเลียม
 31. อูนเพนท์อันเนียม
 32. อูนเพนท์เบียม
 33. อูนเพนท์เทรียม
 34. อูนเพนท์ควอเดียม
 35. อูนเพนท์เพนเทียม

ธาตุส่วนใหญ่ในซูเปอร์แอกทิไนด์เป็นเพียงธาตุที่ได้ทำนายไว้ยังไม่มีการค้นพบ

เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ แก้

ธาตุในเอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ยังไม่มีการค้นพบ แต่ธาตุเหล่านี้จะมีเลขเชิงอะตอมอยู่ที่ 171 - 203

ดูเพิ่ม แก้