ช่องว่างพลังงาน

ช่องว่างพลังงาน เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของตัวนำยวดยิ่ง โดยเป็นช่องว่างพลังงานที่คั่นระหว่างสถานะปกติและสถานะนำยวดยิ่งตามทฤษฎีแถบพลังงาน(Energy band) นอกจากนี้พบว่าทั้งตัวนำยวดยิ่งแบบดั้งเดิมและแบบอุณหภูมิสูงสามารถทำการทดลองเพื่อวัดค่าช่องว่างพลังงานได้ แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดช่องว่างพลังงานที่วัดได้ โดยตัวนำยวดยิ่งแบบดั้งเดิมจะมีค่าของอันตราส่วนระหว่างช่องว่างพลังงาน (∆(0)) กับอุณหภูมิวิกฤต เป็น (2∆(0))/Tc = 3.53 เท่ากันทุกชนิดของตัวนำยวดยิ่ง แต่สำหรับตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูงจะมีทั้งที่น้อยกว่าและมากกว่า และสำหรับตัวนำยวดยิ่งแบบสองแถบพลังงานจะมีสัดส่วนนี้สองค่า

อ้างอิง

แก้
  • Burns G.(1992).High-temperature superconductivity : Introduction. New York : Acaddemic Press
  • Fetter,A.L.;& Walecka,J.D. (1995).Quantum Theory of Many-Particle System.Singapore: McGraw-Hill
  • Kittel,Charlws (1997). Introduction to Solid State Physics 7th edition: Jonh Wiley & Sons