ชุมชนหนองแตงเม ที่ตั้ง ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื่องจากการขยายเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด[1] ทำให้หลายหมู่บ้านของตำบลเนินพระขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งชื่อเดิม คือชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม จากภูมิประเทศและทำเลที่เป็นธรรมชาติ มีทุ่งนาเขียวขจี มีคลองน้ำชลประทานไหลผ่าน ถนนหนทางสะดวก น้ำประปา และไฟฟ้าเข้าถึง ใกล้สถานที่ทำงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้คนมีมิตรไมตรีและยังคงหลงเหลือซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เช่นการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การทำสวนผลไม้ การประมง

ชุมชนหนองแตงเม
ตราอย่างเป็นทางการของชุมชนหนองแตงเม
ตรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด2.06 ตร.กม. (0.80 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด1,167
ที่อยู่
สำนักงาน
ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ไม่มี
โทรสารไม่มี
เว็บไซต์https://www.nongtangmae.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน 300 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 1,167[2]

พื้นที่โดยประมาณ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนเกาะกก ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนกรอกยายชา ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เนินพระ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

การประกอบอาชีพ ประชากรมีกลุ่มอาชีพต่างๆจากการส่งเสริมอาชีพในชุมชนมากมายหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มเกษตรพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมเรือนจิ๋ว เลี้ยงสัตว์ อาชีพส่วนตัว เช่น ค้าขาย ทำการเกษตร ทำสวนมะม่วง ปลูกพืชผักสวนครัว บางส่วนเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทต่าง ๆ

การศึกษา ในเขตใกล้เคียงของชุมชนหนองแตงเม มีสถานศึกษาในระดับ ประถมศึกษาอยู่หลายสถานศึกษา เช่น โรงเรียนวัดกรอกยายชา โรงเรียนวัดโขดหิน โรงเรียนวัดตากวน และระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ศาสนา คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีวัดตั้งอยู่ในเขตของชุมชน แต่มีในชุมชนใกล้เคียง คือ วัดกรอกยายชา วัดตากวน วัดโขดหิน

ประเพณี ชุมชนหนองแตงเม ให้ความสำคัญในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันขึ้นปีใหม่, ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ, วันแรงงาน, วันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ, ประเพณีลอยกระทง ประเพณีเผาข้าวหลามและทำบุญข้าวใหม่ เป็นการร่วมใจสร้างกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ประเพณีเหล่านี้ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สาธารณสุข ชุมชนหนองแตงเม มีศูนย์สาธารณสุขเกาะกก ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเกาะกก ชาวบ้านในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้ารับบริการได้ตามสะดวก

สนามกีฬาชุมชน ชุมชนหนองแตงเมมีลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายสำหรับ เด็กและผู้ใหญ่ อยู่ 2 แห่ง คือ ลานกิจกรรมที่ทำการชุมชนหนองแตงเม และ สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พื้นที่วัดกรอกยายชา (พุทธมณฑลระยอง) เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกายยามว่าง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นที่พบปะสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงและเพียงพอ น้ำประปา การประปาในชุมชนใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนการเกษตรใช้จากแหล่งต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำบาดาลและน้ำจากคลองชลประทาน ถนน ภายในชุมชนมีถนนคอนกรีตและถนนราดยางทั่วทั้งชุมชน ถนนสายหลักที่ชาวชุมชนใช้ในการสัญจรไปมา ได้แก่ ถนนตากวน-กรอกยายชา, ถนนเนินพระ 2 , ถนนคลองน้ำหู และถนนซอยแหลมพยอมเป็นต้น การกำจัดขยะมูลฝอย มีรถจัดเก็บขยะของหน่วยงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดดำเนินการนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ไปดำเนินการกำจัดตามขั้นตอน ส่วนขยะเน่าเสียจากครัวเรือน เช่นเศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้และขยะย่อยสลายได้อื่นๆ ชุมชนมีการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างจริงจังและจัดเก็บเองโดยนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา ใช้ทำเป็นปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในแปลงเกษตรของชุมชน การรักษาความปลอดภัย ชุมชนได้ทำการรับสมัครอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาประจำชุมชน มีสำนักงานอยู่ด้านหน้าทางเข้าในสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พื้นที่วัดกรอกยายชา (พุทธมณฑลระยอง) เพื่อคอยตรวจตรา และรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิต และทรัพย์สินของคนในชุมชน โดยจัดงบประมาณให้ในการบริหารจัดการ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สภาพทั่วไป". เทศบาลเมืองมาบตาพุด. สืบค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560.
  2. "เกี่ยวกับชุมชน". ชุมชนหนองแตงเม. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2560.