แซรอสดวงอาทิตย์ที่ 118

แซรอสชุดที่ 118 ของสุริยุปราคา เว้นช่วงของแต่ละเหตุการณ์ทุก ๆ 18 ปี 11 วัน มีสุริยุปราคาในชุดแซรอสนี้ทั้งหมด 72 ครั้ง ซึ่งชุดแซรอสที่ 118 ประกอบไปด้วยสุริยุปราคาบางส่วน 8 ครั้ง สุริยุปราคาเต็มดวง 40 ครั้ง สุริยุปราคาผสม 2 ครั้ง สุริยุปราคาวงแหวน 15 ครั้ง และสุริยุปราคาบางส่วน 7 ครั้ง ตามลำดับ ทั้งหมดนี้จะดำเนินอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 803 - ค.ศ. 2083 กินเวลาทั้งสิ้น 1,280 ปี

เหตุการณ์แก้ไข

ชุดแซรอส ครั้งที่ วันที่ เวลา
(บังลึกสุด)
UTC
ประเภท พิกัด
ละติจูด,ลองจิจูด
แกมม่า แมกนิจูด กว้าง
(กม.)
ระยะเวลา
(นาที:วินาที)
อ้างอิง
118 1 24 พฤษภาคม ค.ศ. 803 13:35:52 บางส่วน 68.1S 0.7W -1.5325 0.0122 [1]
118 2 3 มิถุนายน ค.ศ. 821 20:45:44 บางส่วน 67.1S 119.9W -1.4545 0.1561 [2]
118 3 15 มิถุนายน ค.ศ. 839 3:56:24 บางส่วน 66.1S 121.2E -1.3758 0.3023 [3]
118 4 25 มิถุนายน ค.ศ. 857 11:08:23 บางส่วน 65.1S 2.5E -1.2972 0.4494 [4]
118 5 6 กรกฎาคม ค.ศ. 875 18:24:50 บางส่วน 64.2S 117W -1.221 0.5929 [5]
118 6 17 กรกฎาคม ค.ศ. 893 1:45:18 บางส่วน 63.4S 122.8E -1.1469 0.7327 [6]
118 7 28 กรกฎาคม ค.ศ. 911 9:12:23 บางส่วน 62.6S 1.2E -1.0774 0.864 [7]
118 8 7 สิงหาคม ค.ศ. 929 16:45:08 บางส่วน 62S 121.6W -1.0118 0.988 [8]
118 9 19 สิงหาคม ค.ศ. 947 0:26:53 เต็มดวง 51.3S 139.1E -0.9527 1.0357 393 2:29 [9]
118 10 29 สิงหาคม ค.ศ. 965 8:15:51 เต็มดวง 47.1S 24.8E -0.899 1.0377 283 2:41 [10]
118 11 9 กันยายน ค.ศ. 983 16:13:17 เต็มดวง 45.7S 93.8W -0.8518 1.0386 242 2:44 [11]
118 12 20 กันยายน ค.ศ. 1001 0:19:08 เต็มดวง 46.1S 144.9E -0.8111 1.0388 218 2:43 [12]
118 13 1 ตุลาคม ค.ศ. 1019 8:34:20 เต็มดวง 47.8S 20.9E -0.7781 1.0386 202 2:40 [13]
118 14 11 ตุลาคม ค.ศ. 1037 16:57:23 เต็มดวง 50.3S 104.8W -0.7512 1.0382 191 2:36 [14]
118 15 23 ตุลาคม ค.ศ. 1055 1:27:47 เต็มดวง 53.4S 128.1E -0.7301 1.0377 183 2:32 [15]
118 16 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1073 10:05:13 เต็มดวง 56.8S 0.1E -0.7148 1.0373 178 2:29 [16]
118 17 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1091 18:48:57 เต็มดวง 60.3S 128.2W -0.7047 1.0371 175 2:26 [17]
118 18 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1109 3:36:12 เต็มดวง 63.5S 104.6E -0.6974 1.0372 175 2:26 [18]
118 19 5 ธันวาคม ค.ศ. 1127 12:27:08 เต็มดวง 65.9S 21.2W -0.693 1.0377 176 2:28 [19]
118 20 15 ธันวาคม ค.ศ. 1145 21:18:46 เต็มดวง 67S 145W -0.6892 1.0387 180 2:32 [20]
118 21 27 ธันวาคม ค.ศ. 1163 6:11:27 เต็มดวง 66.6S 91.5E -0.686 1.04 185 2:38 [21]
118 22 6 มกราคม ค.ศ. 1182 15:00:32 เต็มดวง 64.4S 32.7W -0.6802 1.0419 192 2:48 [22]
118 23 17 มกราคม ค.ศ. 1200 23:48:29 เต็มดวง 61S 159.1W -0.6731 1.0443 200 3:01 [23]
118 24 28 มกราคม ค.ศ. 1218 8:30:17 เต็มดวง 56.5S 73.1E -0.6613 1.047 209 3:17 [24]
118 25 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1236 17:07:28 เต็มดวง 51.3S 55.5W -0.6454 1.0501 217 3:36 [25]
118 26 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1254 1:36:18 เต็มดวง 45.4S 176.3E -0.6227 1.0534 225 3: 59 [26]
118 27 1 มีนาคม ค.ศ. 1272 9:59:32 เต็มดวง 39.2S 48.6E -0.5954 1.0569 232 4:24 [27]
118 28 12 มีนาคม ค.ศ. 1290 18:13:59 เต็มดวง 32.7S 77.6W -0.5611 1.0604 238 4:52 [28]
118 29 23 มีนาคม ค.ศ. 1308 2:21:00 เต็มดวง 25.9S 157.8E -0.5205 1.0638 243 5:21 [29]
118 30 3 เมษายน ค.ศ. 1326 10:19:38 เต็มดวง 19S 35.3E -0.4731 1.0668 246 5:49 [30]
118 31 13 เมษายน ค.ศ. 1344 18:11:36 เต็มดวง 12S 85.4W -0.42 1.0695 249 6:15 [31]
118 32 25 เมษายน ค.ศ. 1362 1:56:16 เต็มดวง 5.2S 155.9E -0.3611 1.0717 249 6:37 [32]
118 33 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1380 9:34:58 เต็มดวง 1.5N 39.2E -0.2973 1.0732 249 6:52 [33]
118 34 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1398 17:08:41 เต็มดวง 7.7N 75.7W -0.2294 1.0741 247 6:59 [34]
118 35 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1416 0:38:48 เต็มดวง 13.5N 171E -0.1584 1.0742 244 6:56 [35]
118 36 7 มิถุนายน ค.ศ. 1434 8:05:20 เต็มดวง 18.7N 59.3E -0.0847 1.0735 239 6:45 [36]
118 37 17 มิถุนายน ค.ศ. 1452 15:30:42 เต็มดวง 23N 51.3W -0.0102 1.0719 234 6:26 [37]
118 38 28 มิถุนายน ค.ศ. 1470 22:54:56 เต็มดวง 26.4N 161W 0.065 1.0695 227 6:02 [38]
118 39 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1488 6:20:51 เต็มดวง 28.9N 89.5E 0.1384 1.0663 219 5:36 [39]
118 40 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1506 13:46:58 เต็มดวง 30.4N 19.8W 0.2112 1.0623 209 5:08 [40]
118 41 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1524 21:17:39 เต็มดวง 30.8N 130.2W 0.2797 1.0577 198 4:40 [41]
118 42 11 สิงหาคม ค.ศ. 1542 4:51:06 เต็มดวง 30.6N 118.6E 0.3454 1.0525 184 4:12 [42]
118 43 21 สิงหาคม ค.ศ. 1560 12:30:55 เต็มดวง 29.7N 5.3E 0.405 1.0469 170 3:45 [43]
118 44 1 กันยายน ค.ศ. 1578 20:15:08 เต็มดวง 28.4N 109.6W 0.4602 1.0408 152 3:17 [44]
118 45 22 กันยายน ค.ศ. 1596 4:07:03 เต็มดวง 26.8N 133E 0.5085 1.0346 134 2:50 [45]
118 46 3 ตุลาคม ค.ศ. 1614 12:04:51 เต็มดวง 25.2N 13.5E 0.5511 1.0282 113 2:22 [46]
118 47 13 ตุลาคม ค.ศ. 1632 20:09:39 เต็มดวง 23.7N 108.2W 0.5873 1.022 91 1:55 [47]
118 48 25 ตุลาคม ค.ศ. 1650 4:21:25 เต็มดวง 22.3N 127.9E 0.617 1.0159 68 1:26 [48]
118 49 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1668 12:40:05 ผสม 21.1N 1.8E 0.6401 1.0102 45 0:57 [49]
118 50 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1686 21:05:00 ผสม 20.2N 126W 0.6578 1.0048 22 0:28 [50]
118 51 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1704 5:33:52 วงแหวน 19.7N 104.9E 0.6716 0.9999 1 0:01 [51]
118 52 8 ธันวาคม ค.ศ. 1722 14:07:35 วงแหวน 19.5N 25.4W 0.6808 0.9955 21 0:28 [52]
118 53 18 ธันวาคม ค.ศ. 1740 22:43:17 วงแหวน 19.9N 156.4W 0.6876 0.9917 40 0:53 [53]
118 54 30 ธันวาคม ค.ศ. 1758 7:20:12 วงแหวน 20.8N 72.2E 0.6929 0.9885 56 1:15 [54]
118 55 9 มกราคม ค.ศ. 1777 15:55:35 วงแหวน 22.4N 58.9W 0.6988 0.9859 70 1:32 [55]
118 56 21 มกราคม ค.ศ. 1795 0:29:13 วงแหวน 24.8N 170.3E 0.7055 0.9837 81 1:44 [56]
118 57 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1813 8:58:27 วงแหวน 27.9N 40.4E 0.7152 0.982 91 1:53 [57]
118 58 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1831 17:21:45 วงแหวน 31.9N 88.3W 0.7288 0.9807 100 1:57 [58]
118 59 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1849 1:38:09 วงแหวน 36.7N 144.3E 0.7475 0.9796 108 1:58 [59]
118 60 6 มีนาคม ค.ศ. 1867 9:46:48 วงแหวน 42.3N 18.4E 0.7716 0.9787 118 1:57 [60]
118 61 16 มีนาคม ค.ศ. 1885 17:45:43 วงแหวน 48.9N 106.1W 0.803 0.9778 132 1:55 [61]
118 62 29 มีนาคม ค.ศ. 1903 1:35:23 วงแหวน 56.2N 130.3E 0.8413 0.9767 153 1:53 [62]
118 63 8 เมษายน ค.ศ. 1921 9:15:01 วงแหวน 64.5N 5.6E 0.8869 0.9753 192 1:50 [63]
118 64 19 เมษายน ค.ศ. 1939 16:45:53 วงแหวน 73.1N 129.1W 0.9388 0.9731 285 1:49 [64]
118 65 30 เมษายน ค.ศ. 1957 0:05:28 วงแหวน 70.6N 40.3E 0.9992 0.9799 - - [65]
118 66 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 7:17:33 บางส่วน 69.7N 80.2W 1.0647 0.8636 [66]
118 67 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 14:20:15 บางส่วน 68.8N 162.3E 1.1372 0.7352 [67]
118 68 1 มิถุนายน ค.ศ. 2011 21:17:18 บางส่วน 67.8N 46.8E 1.213 0.601 [68]
118 69 12 มิถุนายน ค.ศ. 2029 4:06:13 บางส่วน 66.8N 66.2W 1.2943 0.4576 [69]
118 70 23 มิถุนายน ค.ศ. 2047 10:52:31 บางส่วน 65.8N 178W 1.3766 0.3129 [70]
118 71 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2065 17:33:52 บางส่วน 64.8N 71.9E 1.4619 0.1638 [71]
118 72 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2083 0:14:23 บางส่วน 64N 37.7W 1.5465 0.0168 [72]

อ้างอิงแก้ไข