ชีวิตของพระเยซู

บทความนี้เป็นบทความทางศิลปะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูดูได้ที่ลำดับเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซู

ชีวิตของพระคริสต์ (อังกฤษ: Life of Christ) เป็นฉากชุดจากชีวิตบนโลกของพระเยซูที่เป็นหัวเรื่องที่ใช้ในการเขียนภาพชุดในศิลปะศาสนาคริสต์ มักจะเป็นชุดเอกลักษณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพชุดชีวิตของพระนางพรหมจารี จำนวนฉากก็ต่างกันไปตามแต่เนื้อที่ใช้วาดภาพ ลักษณะการสร้างงานก็อาจจะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง จิตรกรรมแผง หน้าต่างประดับกระจกสี เอกสารตัวเขียนสีวิจิตร พรมทอแขวนผนัง งานสลักหิน งานแกะงาช้างและอื่น ๆ บางฉากก็เป็นภาพเขียนเดี่ยว ๆ เช่น “การตรึงพระเยซูที่กางเขน” ที่นิยมเขียนกันมาก

ชีวิตของพระเยซู
ชีวิตของพระเยซู
Life of Christ

จิตรกรรมฝาผนังชุดชีวิตพระเยซูจากคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่ประกอบด้วยฉาก 21 ฉากตั้งแต่แม่พระรับสารจนกระทั่งพระเยซูทรงคืนชีพ
พระเยซู

ชุดที่นิยมเขียนกันก็ได้แก่ชุดที่เกี่ยวกับการประสูติและพระทรมานของพระเยซู ที่นำไปสู่การตรึงพระเยซูที่กางเขนและการคืนพระชนม์ แต่ภาพเขียนที่เกี่ยวกับการเทศนาก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายของพระองค์แทบจะไม่เขียนกันในยุคกลางด้วยเหตุผลหลายอย่าง[1]

ฉากที่นิยมเขียนกันมาก

แก้
 
ฉากที่แกะบนงาช้างเป็นฉาก “การประหารทารกผู้วิมล” “พระเยซูทรงรับบัพติศมา” และ “การแต่งงานที่คานา” จากต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5
 
“พระทรมาน” ราว ค.ศ. 1490 ประกอบด้วยฉากเล็กๆ ที่รวมทั้งฉาก “เข้ากรุงเยรุซาเล็ม

ฉากหลัก ๆ ก็ได้แก่:[2]

ประสูติและปฐมวัย

แก้

ฉากในรายการนี้อาจจะใช้เป็นฉากในภาพชุด “ชีวิตของพระนางพรหมจารี”:

ปฏิบัติพระภารกิจ

แก้

พระทรมาน

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ชิลเลอร์, I, 152
  2. Schiller has sections on each of these, and many other less common subjects. Mâle's Chapter 2 analyses 13th century French Cathedral scenes in the text, and an appendix listing the contents of many.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้