ชีวสังเคราะห์ (อังกฤษ: Biosynthesis) เป็นการผลิตสารประกอบเคมีจากรีเอเจนต์ (reagent) ชีวสังเคราะห์ ไม่เหมือนการสังเคราะห์ทางเคมี (chemical synthesis) เพราะเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตและถูกเร่งปฏิกิริยาโดยเอ็นไซม์ และมันเป็นส่วนสำคัญของเมแทบอลิซึม

สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวสังเคราะห์ แก้ไข

ส่วนประกอบอื่นที่ต้องใช้ แก้ไข

ผลผลิตที่ได้จากชีวสังเคราะห์ แก้ไข

ด้วยวิธีการนี้และความเจริญก้าวหน้าทาง ไบโอเทคโนโลยี่ (biotechnology) อาจสามารถผลิตพลาสติกที่สลายตัวได้เองทางชีวภาพ