ชาวเก๋าหล่าว

ชาวเก๋าหล่าว ถูกรวมในกลุ่มชาติพันธุ์ขร้า-ไท เนื่องจากมีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชาวไทย รวมทั้งคล้ายคลึงกับชาวลาวด้วย ในกลุ่มชาวต้งยังมีชาวเก๋าหล่าวรวมอยู่ด้วย ชาวเก๋าหล่าวนี้มีวัฒนธรรมคล้ายชาวลาว ชาวข่า ชาวขมุ แต่ใช้ภาษาตระกูลไท