ชายแดนมาเลเซีย–ไทย

พรมแดนมาเลเซีย–ไทย มีทั้งชายแดนระหว่างประเทศทั้งบนบกผ่านคาบสมุทรมลายู และทางน้ำทางช่องแคบมะละกา รวมไปถึง อ่าวไทย/ทะเลจีนใต้ มาเลเซียทอดตัวอยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศไทย มีแม่น้ำโก-ลกเป็นพรมแดนระหว่างประเทศ ที่มีความยาวประมาณ 95 กิโลเมตรกั้นประเทศไทยและมาเลเซีย โดยประเทศไทยอยู่ทางเหนือ และประเทศมาเลเซียอยู่ทางใต้

ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องสะเดา ถ่ายจากฝั่งมาเลเซีย (เกอดะฮ์)

พรมแดนระหว่างประเทศนี้ได้ใช้ร่วมกันมาตั้งแต่ 1909 ระหว่างไทย (ซึ่งในตอนนั้นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสยาม) กับอังกฤษซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทในตอนเหนือของมาเลเซีย ซึ่งก็คือ เกอดะฮ์ (ไทรบุรี) กลันตัน ปะลิส และตรังกานูในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในสมัยก่อนทั้งสี่รัฐนี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของสยามมาก่อน และเป็นรัฐพรมแดนระหว่างประเทศของมาเลเซีย ซึ่งได้แก่ (เรียงจากตะวันตกไปตะวันออก) ปะลิส เกอดะฮ์ เปรัก และกลันตัน กับ 4 จังหวัดพรมแดนระหว่างประเทศของไทย (เรียงจากตะวันตกไปตะวันออก) คือ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

พรมแดนทางบกแก้ไข

จากทิศตะวันตกไปจนถึงทิศตะวันออก ชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยมีความยาวประมาณ 646.5 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่แม่น้ำปะลิส

พรมแดนทางทะเลแก้ไข

แบ่งออกเป็น 2 ช่วง - คือในช่องแคบมะละกา และอ่าวไทย/ทะเลจีนใต้

ช่องแคบมะละกาแก้ไข

การข้ามพรมแดนระหว่างประเทศแก้ไข

โดยทางรถยนต์แก้ไข

รายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมือง ชายแดนระหว่างประเทศไทย–มาเลเซีย

โดยทางรถไฟแก้ไข

ชายแดนไทย–มาเลเซีย มีเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง

  • ปะดังเบซาร์ - ปะดังเบซาร์ (สงขลา): เป็นขบวนรถไฟที่ให้บริการระว่างเมืองปะดังเบซาร์ในมาเลเซีย และเมืองปะดังเบซาร์ในจังหวัดสงลา ของประเทศไทย ก่อนจะเข้าสู่สถานีหาดใหญ่ ซึ่งชื่อเมืองทั้ง 2 เหมือนกัน

รันเตาปันจัง - สุไหโกลก

โดยทางน้ำแก้ไข

โดยสารด้วยเรือข้ามฟาก ประกอบไปด้วยเที่ยวเดินเรือ ดังต่อไปนี้ เช่น

โดยทางอากาศแก้ไข

โดยเส้นทางระหว่างประเทศ ประกอบไปด้วยเที่ยวบิน ดังต่อไปนี้ เช่น

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข