วัยสูงอายุ

(เปลี่ยนทางจาก ชรา)

วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุ แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่ามองผ่านความรู้สาขาใด เช่น ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา เป็นต้น สำหรับประเทศไทย ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในขณะที่ ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนา

วัยสูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย แก้

  • การสูญเสียฟัน
  • ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น
  • สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาวหรือ เรียกว่า ผมหงอก
  • ความสามารถในการมองเห็นลดลง
  • การรับรู้ทางเสียงลดลง
  • ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
  • การใช้ความจำน้อยลง
  • ความต้องการทางเพศลดลง หรือหมดไป
  • ความเสื่อมสภาพทรุดโทรมทางร่างกายและอวัยวะภายในร่างกาย เป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตในที่สุด (ขึ้นอยู่กับกาลเวลา และสภาพร่างกายของแต่ละคน)

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้