ฉบับร่าง:เจ้าชายว็อลซาน

เจ้าชายว็อลซาน (18 ธันวาคม 1454 - 21 ธันวาคม 1488) เป็นพระโอรสองค์โตของ เจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง และ พระนางอินซู พระนามเดิมของพระองค์คือ อี จ็อง

พระองค์กลายเป็นเจ้าชายใหญ่ในปี ค.ศ. 1470 เจ้าชายว็อลซาน ไม่ได้สืบราชบัลลังก์ต่อจาก พระเจ้าเยจง กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งโชซ็อน ซึ่งเป็นพระปิตุลา (อา) ซึ่งเป็นพระอนุชาแท้ ๆ ของพระบิดาของพระองค์เพราะพระอัยยิกา (ย่า) ของพระองค์ พระนางช็องฮี พระมเหสีใน พระเจ้าเซโจ กษัตริย์องค์ที่ 7 และพระมารดาของพระองค์ พระนางอินซู ได้เลือกพระอนุชาของพระองค์คือ เจ้าชายจาซาน ผู้ซึ่งฉลาดกว่าให้ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งโชซ็อนพระนามว่า พระเจ้าซ็องจง ต่อมา พระองค์ได้สร้างพระตำหนักที่ประทับที่ บุกชอน และดำรงพระชนมชีพด้วยการอ่านหนังสือและนิพนธ์บทกวีที่นี่

พระประวัติแก้ไข

พระประวัติช่วงต้นและการอภิเษกแก้ไข

เจ้าชายว็อลซานเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1454 เป็นโอรสองค์โตของ เจ้าชายรัชทายาทอึยกย็อง และ เจ้าหญิงพระชายารัชทายาทฮันจากตระกูลฮันแห่งช็องจู พระองค์ยังเป็นพระราชนัดดาองค์โตของ พระเจ้าเซโจ ด้วย เมื่อเจ้าชายยังทรงพระเยาว์ พระองค์เติบโตภายใต้ความรักของพระอัยกาของพระองค์ ในปี ค.ศ. 1457 พระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์กะทันหัน พระองค์จึงได้รับการเลี้ยงดูในราชสำนักโดยพระอัยกาของพระองค์

อ้างอิงแก้ไข