ฉบับร่าง:อกธรณี

อกธรณี
ประเภทชีวิต ดราม่า
สร้างโดยดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
เขียนโดยธม ธาตรี

รายชื่อนักแสดงและการสร้างแก้ไข

ปี พ.ศ.2548 พ.ศ.2560
ผู้สร้าง ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
บทโทรทัศน์ วรพันธ์ รวี
กำกับการแสดง
บทบาท นักแสดงนำ
ลอย บุญลือ เอกรัตน์ สารสุข เขตต์ ฐานทัพ
กำไล ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
สารภี พรรัมภา สุขได้พึ่ง อธิชนัน ศรีเสวก
ถวิล อัมรินทร์ สิมะโรจน์ ภาณุ สุวรรณโณ
วิมาน (ธง) เขตต์ ฐานทัพ วรพล จินตโกศล
ฬุริยา บุญลือ (ไผ่) อุษามณี ไวทยานนท์ คริษฐา สังสะโอภาส
โลมตา อติมา ธนเสนีวัฒน์ ฉัตรดาว สิทธิผล
เย็น ศรุต สุวรรณภักดี
พลตรีมหศักดิ์สุนทร สมภพ เบญจาธิกุล ตฤณ เศรษฐโชค
คุณหญิง ปิยะดา เพ็ญจินดา สุรัตนา คล่องตระกูล
ยาย ทัศนีย์ สีดาสมุทร ปิยะดา เพ็ญจินดา
พอเจตน์ แก่นเพชร วันชัย เผ่าวิบูลย์
อำภา ภูษิต วรารัตน์ เทพโสธร
สมชาย ปาตัน พิเชษฐ์ ศรีราชา
ตาแม้น ชูแชม ทองสิริ ประสาท ทองอร่าม
เสี่ย อัมรินทร์ สิมะโรจน์
เอียด ฉัตรมงคล บำเพ็ญ
ครูสมพงษ์ วรพรต ชะเอม
ยายจันทร์ น้ำเงิน บุญหนัก เมตตา รุ่งรัตน์
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
- นคินธรณ์ ภาษยวรรณ์
- เติมมงคล หวังในธรรม
ลอย (ตอนเด็ก) ด.ช.นราธิษณ์ น้ำค้าง ด.ช.ชญานิน เต่าวิเศษ
กำไล (ตอนเด็ก) ด.ญ.กิ่งกาญจน์ บุญสุข ด.ญ.กฤษลักษณ์ เป้าทอง
สารภี (ตอนเด็ก) ด.ญ.พรวิภา เขียวขจีกุล ด.ญ.ณภัค เจนจิตรานนท์