ฉบับร่าง:ปฐม เฉลยวาเรศ

ปฐม เฉลยวาเรศ
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ดำรงตำแหน่ง
13 พฤศจิกายน 2562 – 14 ตุลาคม 2564
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 มกราคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)

ปฐม เฉลยวาเรศ (เกิด 27 มกราคม 2505) อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

การศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

การรับราชการแก้ไข

 • 26 กุมภาพันธ์ 2542 วิศวกรวิชาชีพ 8 วช.
 • 24 ตุลาคม 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ด
 • 10 พฤศจิกายน 2551 วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.(ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา) ด้านก่อสร้างสะพาน
 • 30 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (อำนวยการสูง)
 • 31 มกราคม 2562 – 6 ตุลาคม 2562 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
 • 7 ตุลาคม 2562 – 9 พฤศจิกายน 2562 รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
 • 13 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒๗๘, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๔๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๕๖, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

กรมทางหลวงชนบท