จุดยอด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

จุดยอด (อังกฤษ: vertex) อาจหมายถึง

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์