จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย

จุดผ่านแดนถาวรแม่สาย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เชื่อมต่อกับ ด่านพรมแดนท่าขี้เหล็ก แขวงท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศพม่า จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540[1] เป็นที่ตั้งของ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย และ ด่านศุลกากรแม่สาย

ป้ายชื่อด่านพรมแดนแม่สาย และด่านศุลกากรแม่สาย

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแก้ไข

ประวัติแก้ไข

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2480 ใช้ชื่อว่า "ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย" ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด มีตำแหน่งสารวัตร เป็นหัวหน้าด่าน โดยใช้ชื่อ "ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย" ในปี พ.ศ. 2536 ยกฐานะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองระดับชั้นที่หนึ่ง ระดับกองกำกับการ มีผู้กำกับการเป็นหัวหน้าด่าน

พื้นที่รับผิดชอบแก้ไข

ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ 2 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยมี ด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในความปกครอง ดังนี้

  1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ตั้งอยู่ ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ ตั้งอยู่ ณ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย ตั้งอยู่ ณ ภายในท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด่านศุลกากรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข