จักรพรรดิจิ้นหมิ่น

(เปลี่ยนทางจาก จิ้นหมิ่นตี้)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิหมินตี้

สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหมิ่นตี้ (ค.ศ. 313 - 316, พ.ศ. 856 - 859) จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก ทรงครองราชย์สืบต่อจากจักรพรรดิจิ้นหวยตี้ ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 300 (พ.ศ. 843)

จักรพรรดิจิ้นหมิ่นตี้ ถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนจิ้นหวยตี้ ที่ถูกหลิวซงสำเร็จโทษ ขณะพระชนม์เพียง 13 พรรษา ต่อมาใน ค.ศ. 316 (พ.ศ. 859) ทรงถูกหลิวซงบุกเข้าฉางอัน จับสำเร็จโทษในอีก 2 ปีต่อมา ขณะพระชนม์เพียง 16 พรรษาทำให้ราชวงศ์จิ้นตะวันตกล่มสลายลง และสุมารุ่ยเชื้อพระวงศ์ ได้ขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิจิ้นหยวนตี้ และสถาปนาราชวงศ์จิ้นตะวันออกขึ้น