จันทร์ อาจหมายถึง

พระจันทร์
บุคคล

ความหมายอื่น แก้