จันทน์ชะมด

สปีชีส์ของพืช

จันทน์ชะมด เป็นชื่อเรียกไม้ต้น 2 ชนิด ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. สุนันทา ศรีโสภณ, จันคนา บูรณะโอสถ และอุทัย โสธนะพันธุ์. "การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเครื่องยาจันทน์ชะมดด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง." วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 11, 1 (2559): 53.