จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

10 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ83.13%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg Wannarat channukul.jpg
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
เขตล่าสุด 9 0 2
ที่นั่งที่ชนะ 10 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Steady0 Decrease2
คะแนนเสียง 606,897 215,816 4,532
ร้อยละ 66.02 23.48 0.49

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พรรคเพื่อไทย

ภาพรวมแก้ไข

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่)แก้ไข

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 606,897 66.02%  10.52%
ประชาธิปัตย์ 215,816 23.48%  7.50%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 4,532 0.49%  5.71%
อื่น ๆ 91,972 10.01%  2.70%
ผลรวม 919,217 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
66.02%
ประชาธิปัตย์
  
23.48%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  
0.49%
อื่น ๆ
  
10.01%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)แก้ไข

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 47,853 59.50% 23,486 29.20% 9,087 11.30% 80,426 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 64,394 66.28% 24,300 25.01% 8,464 8.71% 97,158 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 81,284 74.43% 20,302 18.59% 7,623 6.98% 109,209 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 64,800 60.89% 32,240 30.30% 9,378 8.81% 106,418 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 45,310 60.43% 16,843 22.46% 12,833 17.11% 74,986 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 38,499 59.33% 20,045 30.89% 6,348 9.78% 64,892 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 60,695 64.48% 25,629 27.23% 7,808 8.30% 94,132 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 8 81,961 76.57% 17,951 16.77% 7,135 6.67% 107,047 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 9 66,235 68.72% 14,887 15.45% 15,264 15.83% 96,386 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 10 55,866 62.95% 20,133 22.69% 12,744 14.36% 88,743 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 606,897 66.02% 215,816 23.48% 96,504 10.50% 919,217 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่)แก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 10 575,622 65.34% 10  1 100.00%
ประชาธิปัตย์ 10 221,546 25.15% 0   0.00%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 9 4,492 0.51% 0  2 0.00%
อื่น ๆ 31 79,273 9.00% 0   0.00%
ผลรวม 60 880,933 100.00% 10  1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
65.34%
ประชาธิปัตย์
  
25.15%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  
0.51%
อื่น ๆ
  
9.00%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%
ประชาธิปัตย์
  
0.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)แก้ไข

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 48,567 65.20% 24,997 33.47% 1,131 1.33% 74,695 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 65,419 70.12% 25,090 26.89% 2,785 2.99% 93,294 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 3 81,863 77.68% 21,987 20.86% 1,529 1.46% 105,379 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 4 58,709 57.34% 39,948 39.02% 3,723 3.64% 102,380 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 5 37,913 51.68% 5,943 8.10% 29,506 40.22% 73,362 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 40,375 63.52% 19,399 30.52% 3,787 5.96% 63,561 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 7 56,543 62.37% 33,482 36.93% 635 0.70% 90,660 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 8 83,696 81.73% 17,721 17.31% 986 0.96% 102,403 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 9 50,696 53.88% 6,130 6.52% 37,258 39.60% 94,084 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 10 51,841 63.91% 26,849 33.10% 2,425 2.99% 81,115 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 575,622 65.34% 221,546 25.15% 83,765 9.51% 880,933 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแก้ไข

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดเชียงใหม่
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 606,897 66.02
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 4,532 0.49
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 2,407 0.26
ประชากรไทย (4) 980 0.11
รักประเทศไทย (5) 26,209 2.85
พลังชล (6) 595 0.06
ประชาธรรม (7) 528 0.06
ดำรงไทย (8) 582 0.06
พลังมวลชน (9) 2,028 0.22
ประชาธิปัตย์ (10) 215,816 23.48
ไทยพอเพียง (11) 2,364 0.26
รักษ์สันติ (12) 8,310 0.90
ไทยเป็นสุข (13) 409 0.04
กิจสังคม (14) 1,833 0.20
ไทยเป็นไท (15) 299 0.03
ภูมิใจไทย (16) 1,100 0.12
แทนคุณแผ่นดิน (17) 347 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 589 0.06
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 1,293 0.14
การเมืองใหม่ (20) 2,271 0.25
ชาติไทยพัฒนา (21) 26,596 2.89
เสรีนิยม (22) 989 0.11
ชาติสามัคคี (23) 330 0.04
บำรุงเมือง (24) 232 0.03
กสิกรไทย (25) 212 0.02
มาตุภูมิ (26) 416 0.05
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 203 0.02
พลังสังคมไทย (28) 134 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 440 0.05
มหาชน (30) 3,972 0.43
ประชาชนชาวไทย (31) 996 0.11
รักแผ่นดิน (32) 287 0.03
ประชาสันติ (33) 1,088 0.12
ความหวังใหม่ (34) 365 0.04
อาสามาตุภูมิ (35) 104 0.01
พลังคนกีฬา (36) 235 0.03
พลังชาวนาไทย (37) 210 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 142 0.02
เพื่อนเกษตรไทย (39) 744 0.08
มหารัฐพัฒนา (40) 2,133 0.23
บัตรดี 919,217 91.69
บัตรเสีย 56,136 5.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 27,194 2.71
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,002,547 83.13
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,205,955 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลช้างเผือก ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลป่าตัน ตำบลหายยา และตำบลช้างคลาน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ (1) 48,567 65.20
ประชาธิปัตย์ วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ (10) 24,997 33.47
เพื่อนเกษตรไทย เศวต เวียนทอง (39) 578 0.77
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เจริญฤทธิ์ รักษ์เจริญ (2) 360 0.48
เพื่อฟ้าดิน รัตนาภรณ์ บุญยัง (18) 193 0.26
ผลรวม 74,695 100.00
บัตรดี 74,695 85.21
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,920 9.03
บัตรเสีย 5,054 5.76
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,669 77.19
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,578 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลวัดเกต ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลป่าแดด) และอำเภอสารภี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี (1)* 65,419 70.12
ประชาธิปัตย์ พรชัย จิตรนวเสถียร (10) 25,090 26.89
รักษ์สันติ ยงยุทธ ขันทะสีมา (12) 2,028 2.17
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สิริกร ทับทอง (2) 584 0.63
เพื่อฟ้าดิน จนแน่ มุ่งมาตาย (18) 125 0.13
พลังคนกีฬา พรรณี แปงชมภู (36) 48 0.05
ผลรวม 93,294 100.00
บัตรดี 93,294 88.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,191 5.90
บัตรเสีย 5,407 5.15
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,892 82.46
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,210 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (1)* 81,863 77.68
ประชาธิปัตย์ วีระวุฒิ เทพเรือง (10) 21,987 20.86
กิจสังคม ชัยศิลป์ รินแก้ว (14) 831 0.79
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อภิญญา กันธิยะ (2) 553 0.52
เพื่อนเกษตรไทย ประสิทธิ์ พวงสำลี (39) 83 0.08
เพื่อฟ้าดิน บุญระบบ มุนีเวช (18) 62 0.06
ผลรวม 105,379 100.00
บัตรดี 105,379 90.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,361 4.58
บัตรเสีย 6,209 5.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 116,949 86.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,013 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยอำเภอสันทราย อำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตง (เฉพาะตำบลแม่หอพระ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิทยา ทรงคำ (1)* 58,709 57.34
ประชาธิปัตย์ โสภณ โกชุม (10) 39,948 39.02
รักษ์สันติ ฟ้าลั่น ณ วิชัย (12) 1,992 1.95
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธีรนันท์ ชูวีระ (2) 1,084 1.06
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สิทธัญ วงค์ปั๋น (19) 494 0.48
เพื่อฟ้าดิน ต้นกล้า มากสุข (18) 113 0.11
ความหวังใหม่ โสภณ อรุณเนตร์ (34) 40 0.04
ผลรวม 102,380 100.00
บัตรดี 102,380 88.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,208 5.38
บัตรเสีย 6,772 5.87
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 115,360 83.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 137,719 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง (ยกเว้นตำบลแม่ข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย (1)* 37,913 51.68
ชาติไทยพัฒนา ไกร ดาบธรรม (21)* 26,753 36.47
ประชาธิปัตย์ พรเลิศ ก๋าวินจันทร์ (10) 5,943 8.10
ประชาสันติ สันติ ตันสุหัช (33)✔ 1,850 2.52
กิจสังคม บดินทร์ กินาวงศ์ (14) 678 0.92
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2) 225 0.31
ผลรวม 73,362 100.00
บัตรดี 73,362 88.44
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,051 2.47
บัตรเสีย 7,543 9.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,956 78.69
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,419 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 6แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบไปด้วยอำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ และอำเภอฝาง (เฉพาะตำบลแม่ข่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (1)* 40,375 63.52
ประชาธิปัตย์ ยงยุทธ สุวภาพ (10)✔ 19,399 30.52
ชาติไทยพัฒนา ณรงค์เดช สมควร (21) 3,223 5.07
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สัญญพงศ์ ชะเอม (2) 316 0.50
ดำรงไทย ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง (8) 103 0.16
เพื่อนเกษตรไทย วุฒิวัฒน์ นิติกุลวรรักษ์ (39) 73 0.11
เพื่อฟ้าดิน วิสิทธิ์ แสงสร้อย (18) 72 0.11
ผลรวม 63,561 100.00
บัตรดี 63,561 88.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,067 2.87
บัตรเสีย 6,485 8.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 72,113 76.57
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94,178 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง (ยกเว้นตำบลแม่หอพระ) และอำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลสันผีเสื้อ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญทรง เตริยาภิรมย์ (1)* 56,543 62.37
ประชาธิปัตย์ เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ (10) 33,482 36.93
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ศุภชัย ดาราวิไล (2) 393 0.43
เพื่อฟ้าดิน ปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์ (18) 123 0.14
ความหวังใหม่ วรเชษฐ์ บัวสุข (34) 119 0.13
ผลรวม 90,660 100.00
บัตรดี 90,660 88.50
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,947 4.83
บัตรเสีย 6,831 6.67
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,438 83.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,398 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 8แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบไปด้วยอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอสะเมิง (เฉพาะตำบลสะเมิงใต้ และตำบลสะเมิงเหนือ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นพคุณ รัฐผไท (1)* 83,696 81.73
ประชาธิปัตย์ สุทัศน์ สุทัศนรักษ์ (10) 17,721 17.31
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน หัทยา พลภัทรพิจารณ์ (2) 560 0.55
เพื่อฟ้าดิน ทองธรรม เจนชัย (18) 198 0.19
เพื่อนเกษตรไทย สรวงจรรย์ รัตนอุบล (39) 133 0.13
ความหวังใหม่ ปริญญา ด่านชัย (34) 95 0.09
ผลรวม 102,403 100.00
บัตรดี 102,403 89.29
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,267 4.59
บัตรเสีย 7,014 6.12
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 114,684 87.63
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,877 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 9แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตำบลแม่นาจร) และอำเภอสะเมิง (เฉพาะตำบลยั้งเมิน ตำบลแม่สาบ และตำบลบ่อแก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรพล เกียรติไชยากร (1)* 50,696 53.88
ชาติไทยพัฒนา ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ (21)✔ 34,627 36.80
ประชาธิปัตย์ เกรียงกมล ศรีมา (10) 6,130 6.52
รักษ์สันติ อินสอน วงค์ตา (12) 1,938 2.06
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อิทธิพล มณีวรรณ (2) 417 0.44
เพื่อฟ้าดิน ไพร จริยา (18) 225 0.24
ความหวังใหม่ ฤทธิพงศ์ ตันสุหัส (34) 51 0.05
ผลรวม 94,084 100.00
บัตรดี 94,084 88.70
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,451 2.31
บัตรเสีย 9,530 8.99
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 106,065 88.24
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 120,201 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 10แก้ไข

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบไปด้วยอำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้นตำบลแม่นาจร) อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศรีเรศ โกฎคำลือ (1) 51,841 63.91
ประชาธิปัตย์ นรพล ตันติมนตรี (10)* 26,849 33.10
ประชาสันติ ทรงธรรม โรจนเครือวัลย์ (33) 2,342 2.89
ความหวังใหม่ จรูญ กันทา (34) 83 0.10
ผลรวม 81,115 100.00
บัตรดี 81,115 81.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,008 2.02
บัตรเสีย 16,300 16.39
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,423 84.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,362 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

อ้างอิงแก้ไข

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข