จังหวัดร้อยเอ็ดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] ลดลงจากเดิม 1 ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดร้อยเอ็ดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย ชาติไทยพัฒนา พลังประชารัฐ
เขตล่าสุด 8 0 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 6 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease2 Increase1 Steady0
คะแนนเสียง 321,908 58,836 132,328
ร้อยละ 47.20 8.63 19.40

ภาพรวมแก้ไข

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 7 321,908 47.20% 6  2 85.71%
ชาติไทยพัฒนา 7 58,836 8.63% 1  1 14.29%
พลังประชารัฐ 7 132,328 19.40% 0   0.00%
อนาคตใหม่ 7 89,628 13.11% 0   0.00%
อื่น ๆ 236 78,905 11.58% 0   0.00%
ผลรวม 264 681,605 100.00% 7   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
47.20%
ชาติไทยพัฒนา
  
8.63%
พลังประชารัฐ
  
19.40%
อนาคตใหม่
  
13.11%
อื่น ๆ
  
11.58%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
85.71%
ชาติไทยพัฒนา
  
14.29%
พลังประชารัฐ
  
0.00%
อนาคตใหม่
  
0.00%

เขตเลือกตั้งแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอศรีสมเด็จ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติไทยพัฒนา อนุรักษ์ จุรีมาศ (1)✔ 44,899 40.34
เพื่อไทย วราวงษ์ พันธุ์ศิลา (14)* 24,000 21.57
พลังประชารัฐ สานิต ว่องสัธนพงษ์ (3)✔ 17,993 16.17
อนาคตใหม่ อัมพร พัสดร (23) 14,263 12.82
เสรีรวมไทย พงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล (13) 3,244 2.91
ประชาธิปัตย์ นภาพร พวงช้อย (17) 1,749 1.57
ชาติพัฒนา พงศ์พันธุ์ ซาเหลา (21) 1,016 0.91
เศรษฐกิจใหม่ สายันต์ อินสอน (7) 814 0.73
ภูมิใจไทย ณรงค์ ประดับสุข (4) 483 0.43
เพื่อชาติ วีระศักดิ์ แสงสว่าง (19) 261 0.23
ประชาชนปฏิรูป ถนอมรัฐ ชลอเลิศ (2) 259 0.23
ประชาชาติ อุบล แก้วประสาน (6) 223 0.20
พลังสังคม ฉันท์ จัตุพล (34) 222 0.20
พลังท้องถิ่นไท บรรจง สาวิสิทธิ์ (8) 218 0.20
รวมพลังประชาชาติไทย ธนกฤต ชาติอนุลักษณ์ (18) 151 0.14
ไทยธรรม ภูธเนศ โพธิประสิทธิ์ (10) 146 0.13
ประชานิยม ร้อยตรี จำรัส สารจันทร์ (16) 143 0.13
พลังธรรมใหม่ เดชอนันต์ ญาตินิยม (9) 139 0.12
พลังชาติไทย เอมอร พิมูลมี (24) 128 0.12
พลเมืองไทย โกวิท อ่อนประทุม (33) 127 0.11
ไทรักธรรม ร้อยตรี บวร อัฒจักร (38) 110 0.10
รวมใจไทย เอกภาพ อุดมฤทธิ์ (22) 108 0.10
ประชาธรรมไทย พิเชฐ บุญชุม (20) 103 0.09
ไทยศรีวิไลย์ ประพันธ์ ธรรมขันธ์ (36) 98 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วิชาญ บุตรสอน (5) 97 0.09
พลังไทยรักไทย ณัฐวีร์ คำภักดี (32) 84 0.08
เพื่อแผ่นดิน สมหวัง หมื่นแสน (29) 44 0.04
พลังไทสร้างชาติ ธัญชนก ฉวีนวน (28) 38 0.03
เพื่อชีวิตใหม่ ณรงค์ศักดิ์ วิเศษบุญนนท์ (38) 36 0.03
ภราดรภาพ สุนิดษา เวฎสุวัณ (35) 32 0.03
ผึ้งหลวง ชัยเกียรติ มิตรสันเทียะ (37) 25 0.02
พลังรัก กีรดิต ผลาผล (27) 24 0.02
แผ่นดินธรรม นิรันดร์ คลังบุญวาสน์ (31) 11 0.01
ประชาภิวัฒน์ บุญยัง ถินคำเชิด (11)
เพื่อนไทย จำลอง การะดี (12)
ประชาไทย พันโท ราชวัติ อัคเสริญ (15)
พลังแรงงานไทย สงวน ศรีขัดเค้า (25)
ครูไทยเพื่อประชาชน เพ็ญนภา ไกยราช (26)
มหาชน พรรณี ยิมรัมย์ (30)
ผลรวม 111,288 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาติไทยพัฒนา ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ และอำเภอธวัชบุรี (ยกเว้นตำบลราชธานี ตำบลเขวาทุ่ง และตำบลเมืองน้อย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ฉลาด ขามช่วง (16)* 47,826 49.13
พลังประชารัฐ รัชนี พลซื่อ (15)✔ 21,701 22.29
อนาคตใหม่ จำรัส สรสาร (1) 12,220 12.55
ประชาธิปัตย์ ทินกร อ่อนประทุม (6) 7,079 7.27
เสรีรวมไทย เวชยันต์ ชมภูบุตร (7) 1,162 1.19
เพื่อชาติ วีระวัฒน์ โพธิ์เปี้ยศรี (13) 967 0.99
ประชาภิวัฒน์ อภิชาติ รักพงษ์ (12) 932 0.96
เศรษฐกิจใหม่ ร้อยโท โกศล เวียงอินทร์ (3) 688 0.71
ชาติไทยพัฒนา เฉลิมพล ระดาพัฒน์ (5) 658 0.68
พลังปวงชนไทย สมชัย พฤษกรรม (36) 534 0.55
ภราดรภาพ มงคล คลังมนตรี (35) 416 0.43
รวมพลังประชาชาติไทย บุญยรัตน์ อาษาศึก (17) 390 0.40
พลังท้องถิ่นไท เกียรติศักดิ์ ไค่นุ่นกา (18) 353 0.36
กรีน ศักดิ์ชัย น้อยหลุบเลา (26) 294 0.30
ภูมิใจไทย พันเอก ชุติเทพ ราชสีหา (25) 259 0.27
ไทยธรรม สุดารัตน์ วรรณพัฒน์ (2) 197 0.20
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ศิริพร ฉันวิจิตร (19) 164 0.17
ประชาธิปไตยใหม่ ธงชัย จันทะคัด (21) 142 0.15
ไทยศรีวิไลย์ พิพัฒน์พงศ์ มะลามาตย์ (24) 140 0.14
ชาติพัฒนา วัฒนา ซาเหลา (4) 139 0.14
พลังสังคม อุดมศักดิ์ รักความซื่อ (33) 122 0.13
พลังไทยรักไทย กิตติภูมิ ตะธุง (31) 115 0.12
พลังธรรมใหม่ สุนทร ดวงวงษา (11) 111 0.11
ประชานิยม นงค์นุช วัฒพจน์ (10) 107 0.11
เพื่อชีวิตใหม่ ลินดา เจริญแสง (38) 100 0.10
ครูไทยเพื่อประชาชน นงค์ แน่นอุดร (28) 79 0.08
เพื่อแผ่นดิน อาภา จันทร์มณฑล (9) 78 0.08
ภาคีเครือข่ายไทย ตะติยะ ตะติยะสุนทร (34) 78 0.08
พลังรัก ภริดา นีลพันธ์ (29) 68 0.07
สยามพัฒนา ไพบูลย์ ปัจจัยโค (8) 64 0.07
พลังชาติไทย เอนก กันยายน (32) 51 0.05
ประชาธรรมไทย ขจรพงศ์ บุญชุม (23) 44 0.05
ผึ้งหลวง สนอง วิระษร (37) 34 0.03
ประชาชนปฏิรูป สังเวียน พิลาพักตร์ (20) 27 0.03
เพื่อนไทย ภัทรพันธ์ สุวรรณศรี (14)
ประชาไทย รัศมี ทิณรัตน์ (22)
พลังแรงงานไทย คำภู เนตรวงษ์ (27)
มหาชน พรทิพย์ สนิทนวล (30)
ผลรวม 97,339 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

ประกอบไปด้วย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี และอำเภอหนองพอก (ยกเว้นตำบลหนองขุ่นใหญ่และตำบลท่าสีดา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิรมิต สุจารี (9)* 37,385 39.95
พลังประชารัฐ เอกภาพ พลซื่อ (12)✔ 32,715 34.96
อนาคตใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม (5) 12,881 13.77
ชาติไทยพัฒนา ฉัตรมงคล ชาติพงศธร (16) 2,384 2.55
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท วิศิษฎ์ สุวรรณ์ (17) 949 1.01
เพื่อชาติ พีระประพล พลเยี่ยม (7) 940 1.00
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ นาทองคำ (10) 881 0.94
สยามพัฒนา พรหมพันธ์ พลมั่น (6) 649 0.69
ชาติพัฒนา ประสิทธิ์ เทพโอภาส (8) 583 0.62
พลเมืองไทย พิชัย คามวัลย์ (32) 482 0.52
ภูมิใจไทย วาสินีพร พลเยี่ยม (2) 462 0.49
เศรษฐกิจใหม่ ปุณณ์ปวีร์ เขตวิจารย์ (13) 422 0.45
รวมพลังประชาชาติไทย นิติกร ขัติยนนท์ (1) 379 0.41
ทางเลือกใหม่ สินีนาฎ วารีรัตน์ (28) 371 0.40
พลังครูไทย สุวพงษ์ วงศ์ใหญ่ (27) 255 0.27
พลังธรรมใหม่ สุมณฑา เหล่าชัย (11) 250 0.27
ผึ้งหลวง พวงแก้ว ก่ออิฐ (36) 199 0.21
พลังชาติไทย ธนวรรณ ศรีบุญรัตน์ (25) 197 0.21
พลังประชาธิปไตย สุพล พลเยี่ยม (39) 162 0.17
เพื่อแผ่นดิน ฉลาด มะเสนะ (21) 136 0.15
ประชาธรรมไทย ไพบูลย์ สวัสดิ์ผล (22) 109 0.12
พลังท้องถิ่นไท ไพบูลย์ แสนมนตรี (18) 102 0.11
พลังไทยรักไทย สุนันกานต์ เล็กประชา (31) 96 0.10
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทับทิม ทิพประมวล (3) 92 0.10
ประชาภิวัฒน์ จารุณี พลเยี่ยม (15) 88 0.09
กรีน จิรัฏฐ์ สวัสดิ์นะที (24) 82 0.09
ไทยศรีวิไลย์ ศิริวิทย์ ศิริโยธา (37) 57 0.06
ไทยธรรม เพชร ประสานสุข (4) 51 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน ดาบตำรวจ อารมย์ พละเดช (26) 47 0.15
ประชานิยม ร้อยตรี เสฏฐพัฒน์ คำแดงไสย์ (20) 46 0.05
แผ่นดินธรรม นารี บุตรพรม (33) 40 0.04
ประชากรไทย บัณฑิต เจนสระคู (23) 31 0.03
พลังศรัทธา จุมพล รัตนวงศ์ (34) 27 0.03
พลังสังคม อชิตะวีร์ วชิระพิภัทร์กุล (13) 18 0.02
พลังรัก ธวัชชัย มากมูล (34)
ประชาชนปฏิรูป ประยง ชารีดา (14)
เพื่อนไทย โยธิน หนองขุ่นสาร (25)
มหาชน จารุวรรณ วงศ์พิมล (29)
รักท้องถิ่นไทย สมมาตย์ สุวรรณรินทร์ (38)
ผลรวม 93,576 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลราชธานี ตำบลเขวาทุ่ง และตำบลเมืองน้อย), อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลหนองขุ่นใหญ่และตำบลท่าสีดา) และอำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลโพนเมืองและตำบลบ้านแจ้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ (14)* 50,072 53.65
พลังประชารัฐ ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย (13) 18,408 19.72
อนาคตใหม่ สุภาพ ติณรัตน์ (10) 12,965 13.89
ภูมิใจไทย ศศิธร พรหมชัยนันท์ (1) 5,971 6.40
ประชาธิปัตย์ อัญชิสา สีสาร (16) 835 0.89
เสรีรวมไทย หาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว (6) 809 0.87
พลังท้องถิ่นไท สุรนันท์ โคตรภักดี (2) 664 0.71
เศรษฐกิจใหม่ ศุภเดช ไพสาระ (22) 468 0.50
พลังไทยรักไทย ภาณุวิชญ์ มหัทธนสมมิตร (33) 418 0.45
พลังธรรมใหม่ สมชาย อินทรกำแหง (12) 266 0.28
เพื่อชาติ วัจน์คมกริช ศรีวะรมย์ (19) 217 0.23
ประชาชาติ วุฒิพงษ์ เวียงนนท์ (7) 215 0.23
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย นพพร โคตรสงคราม (11) 215 0.23
ไทยศรีวิไลย์ สิรินทรา ละอองเอก (24) 193 0.21
พลังครูไทย กฤษดา โพธิ์สิงห์ (29) 189 0.20
ชาติไทยพัฒนา อรรถนพ เพียรชนะ (17) 187 0.20
รวมพลังประชาชาติไทย ยงยุทธ ขัติยนนท์ (20) 170 0.18
ประชานิยม พันโท สัมฤทธิ์ ถังสูงเนิน (21) 159 0.17
ทางเลือกใหม่ เชียง โคตุเคน (31) 139 0.15
เพื่อแผ่นดิน กรัณฑรัตน์ จันชารา (4) 115 0.12
ไทยธรรม อดิศร โพธิประสิทธิ์ (9) 113 0.12
พลังปวงชนไทย วิชัย กุลโพนเมือง (26) 90 0.10
ประชาภิวัฒน์ สุพัฒน์ คำภักดี (5) 85 0.09
ประชาธรรมไทย จันทร์ เขาน้อย (23) 78 0.08
แผ่นดินธรรม พันตำรวจโท บัญชา วีระษร (32) 75 0.08
กรีน บางลักษณ์ นาเมืองรักษ์ (25) 60 0.06
ประชาชนปฏิรูป อาทิตย์สุนทร ดีการกระทำ (8) 36 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย ชาติเชื้อ สารกุล (35) 30 0.03
ครูไทยเพื่อประชาชน ณรงค์ศักดิ์ จันทร์เหลือง (27) 28 0.03
พลังศรัทธา ดาวน้อย ฑีฆะวัฒน์ (36) 25 0.03
พลังชาติไทย วัชระ วัชระกวีศิลป์ (28) 21 0.02
สยามพัฒนา ดำรงค์ จ้อยนุแสง (18) 19 0.02
ชาติพัฒนา ชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ (3)
เพื่อนไทย บัญชา ย่อมอารีย์ (15)
มหาชน ศุภิสรา ภิบาลศิลป์ (30)
ไทยรักษาชาติ ยุภา มิตรสันเทียะ (34)
ผลรวม 93,335 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี อำเภอโพนทราย และอำเภออาจสามารถ (ยกเว้นตำบลโพนเมืองและตำบลบ้านแจ้ง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จิราพร สินธุไพร (2) 58,842 63.66
อนาคตใหม่ ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์ (14) 11,172 12.09
พลังประชารัฐ เฉลิมศักดิ์ แสนปาง (12) 9,686 10.48
ชาติไทยพัฒนา สุริยา เสาะสมบูรณ์ (9) 3,743 4.05
เสรีรวมไทย ดาบตำรวจ สัมพันธ์ บุตรพรม (21) 1,708 1.85
ประชาธิปัตย์ จิรายุ มณีพันธ์ (5) 1,065 1.15
พลังศรัทธา ไพศาล หาญชะนะ (22) 982 1.06
พลังไทยรักไทย ประจักร์ ธงศรี (15) 955 1.03
รวมพลังประชาชาติไทย พงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์ (1) 839 0.91
เพื่อชาติ ชาติชาย อัตภูมิ (3) 521 0.56
พลังท้องถิ่นไท โกสินทร์ อินทร์ห้างหว้า (13) 403 0.44
ภูมิใจไทย สมบัติ ขันโมลี (7) 393 0.43
เศรษฐกิจใหม่ ทวีวัชรวงศ์ นาเมืองรักษ์ (6) 316 0.34
พลังสังคม สมพร สังขทิพย์ (29) 285 0.31
ประชาธรรมไทย สุรเดช มูลจันที (19) 233 0.25
พลังประชาธิปไตย ณัฐพล สุทธิสนธิ์ (34) 159 0.17
ผึ้งหลวง เนาวรัตน์ ภาคภูมิ (32) 156 0.17
ทางเลือกใหม่ ฐณณ พิหูสูตร (26) 152 0.16
พลังธรรมใหม่ ดำรงฤทธิ์ คุณะ (4) 126 0.14
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุดชา คำตา (30) 100 0.11
เพื่อแผ่นดิน นริศรา จันชารา (18) 93 0.10
ไทยศรีวิไลย์ สุขสันต์ เปรี่ยมนอง (23) 78 0.08
พลังครูไทย พรชัย หะโท (28) 74 0.08
ประชาชนปฏิรูป นิศารัตน์ ควรสุทธิ (16) 61 0.07
ประชาภิวัฒน์ ประจักษ์ ชุมพล (10) 59 0.06
ไทยธรรม เสาวลักษณ์ โพธิประสิทธิ์ (20) 51 0.06
ประชานิยม ร้อยตำรวจเอก ประกาศิต มีทอง (8) 47 0.05
ครูไทยเพื่อประชาชน สุรพงค์ ชิงสอน (24) 38 0.04
ชาติพัฒนา บุญร่วม สร้อยศรี (17) 32 0.03
เพื่อชีวิตใหม่ ธนัฏฐา แก้วภูงา (33) 31 0.03
พลังไทสร้างชาติ น้ำมนต์ ศิลาธุลี (25) 29 0.03
เพื่อนไทย อุไร ยาทุม (11)
มหาชน จิตราตรี วรภาพ (27)
พลังแรงงานไทย สวัสดิ์ นาเหนือ (31)
ผลรวม 92,429 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสรวง และอำเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะตำบลป่าสังข์ ตำบลดงกลาง ตำบลศรีโคตร ตำบลหัวช้าง ตำบลดงแดง และตำบลน้ำใส)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย กิตติ สมทรัพย์ (7)* 52,734 55.44
อนาคตใหม่ ชำนาญ โพธิคลัง (4) 14,325 15.06
พลังประชารัฐ อนิวรรตน์ วรเชษฐ์ (2) 13,801 14.51
ภูมิใจไทย ประจักษ์ มูลรัตน์ (15) 3,922 4.12
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท ศุภวิทย์ สูติสงค์ (3) 1,763 1.85
ประชาธรรมไทย กันต์ โชคกลางเดือน (24) 1,057 1.11
ประชาธิปัตย์ จันทรพร ขันโมลี (19) 1,032 1.08
พลังปวงชนไทย เจษฎา แสนบุญมี (21) 1,003 1.05
ทางเลือกใหม่ ศิรินญา คำอ่อนสา (32) 898 0.94
ชาติไทยพัฒนา สายันต์ พาลำโกน (5) 458 0.48
ประชาชนปฏิรูป พงศ์พิพัฒน์ เพิ่มพูล (27) 385 0.40
พลังไทยรักไทย ยุทธพงษ์ ผลาผล (12) 364 0.38
เศรษฐกิจใหม่ คมกฤษ สุภักดี (26) 324 0.34
รวมพลังประชาชาติไทย ชยกร วรรณวงษ์ (6) 323 0.34
เพื่อแผ่นดิน กฤษดาคม ดีพลงาม (29) 312 0.33
พลังท้องถิ่นไท วิเศษ กรมขันธ์ (16) 300 0.32
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ณรงค์ฤทธิ์ ฉันวิจิตร (17) 296 0.31
ชาติพัฒนา กัญญาภรณ์ วงศ์โยธา (8) 257 0.27
พลังไทสร้างชาติ สุภัทรชัย แก้วคำ (31) 241 0.25
พลังศรัทธา มงคล สงพระ (34) 151 0.16
สยามพัฒนา ไพโรจน์ สระคูพันธุ์ (9) 150 0.16
พลังธรรมใหม่ บุญใจ เพ็ญจันทร์ (13) 121 0.13
ประชานิยม ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม (20) 120 0.13
เพื่อชีวิตใหม่ คำผล แก้วภูงา (40) 119 0.13
ไทยศรีวิไลย์ บุญเทียน ทำนา (22) 118 0.12
ประชาภิวัฒน์ อุเรียน ธุระพันธ์ (14) 116 0.12
ภราดรภาพ วัชรินทร์ เขจรวงศ์ (11) 107 0.11
พลังชาติไทย วิชิตพงษ์ สีสมบา (28) 67 0.07
แผ่นดินธรรม ดวงจันทร์ หลักด่าน (33) 53 0.06
กรีน อธิคม สามิบัติ (25) 51 0.05
ไทรักธรรม ลำไพ อินธิแสง (41) 49 0.05
ไทยธรรม กัมปนาท วินทะไชย (36) 46 0.05
ภาคีเครือข่ายไทย แสงจันทร์ สอนสระคู (37) 37 0.04
ผึ้งหลวง มนัศรา แสงแพง (39) 19 0.02
พลังสังคม ธนเดช รัตนภักดี (38) 6 0.01
ประชาชาติ เกษม มะรังษี (1)
เพื่อนไทย ร้อยตำรวจเอก คงฤทธิ์ วรรณโพธิ์ (10)
เพื่อชาติ อุดมการณ์ หลักคำ (18)
ประชากรไทย เรืองยศ พั่วพันศรี (23)
ครูไทยเพื่อประชาชน สาคร ประเทศไทย (30)
ไทยรักษาชาติ ชยพล ญศมูลมณี (35)
ผลรวม 95,125 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 7แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอปทุมรัตต์, อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอจตุรพักตรพิมาน (เฉพาะตำบลลิ้นฟ้า ตำบลดู่น้อย ตำบลอีง่อง ตำบลหนองผือ ตำบลเมืองหงส์ และตำบลโคกล่าม)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดร้อยเอ็ด
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศักดา คงเพชร (18)* 51,049 51.59
พลังประชารัฐ ชัชวาล แพทยาไทย (17) 18,024 18.22
อนาคตใหม่ วรพงษ์ มหาพานต์ (20) 11,802 11.93
ชาติไทยพัฒนา สุทิน ลุยตัน (19) 6,507 6.58
ภูมิใจไทย อิศรา ชอบขาย (10) 3,444 3.48
เสรีรวมไทย พลเสฏฐ์ พงศ์ฤทธิบาล (8) 1,883 1.90
ไทรักธรรม สุริยะ คำยางจ้อง (37) 657 0.66
เศรษฐกิจใหม่ จตุรพล อินสอน (11) 645 0.65
ประชาธิปัตย์ มงคล เทพจรรยา (4) 550 0.56
เพื่อชาติ ใหม่ เสาวงค์ (3) 462 0.42
พลังท้องถิ่นไท เกษม มาลัยศรี (21) 406 0.41
พลังชาติไทย เสนัด อุดมทรัพย์ (23) 354 0.36
ประชาชนปฏิรูป บุญถม อุตเสนา (16) 301 0.30
ครูไทยเพื่อประชาชน สุขเกษม ชาติพุทธ (28) 269 0.27
เพื่อแผ่นดิน พชร พายุหะร่ำรวย (1) 254 0.26
ประชาชาติ สังวาลย์ บุตตะกะ (14) 249 0.25
ประชานิยม มนูธรรม กะตะโท (9) 230 0.23
สยามพัฒนา วิชิต บุศเนตร (5) 201 0.20
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุนทร วรรณสิงห์ (7) 199 0.20
พลังธรรมใหม่ ถวิล ชิณภักดิ์ (12) 199 0.20
กรีน ปุญญพัฒน์ เปนนาม (27) 152 0.15
พลังไทยรักไทย จ่าสิบตำรวจ ไกรสุเมธ คำงาม (33) 147 0.15
ชาติพัฒนา พันจ่าอากาศเอก เจน สุทธะพินทุ (15) 138 0.14
ประชาธิปไตยใหม่ สุรภณ สีน้ำอ้อม (24) 138 0.14
ประชาภิวัฒน์ วรชาติ คำสวาสดิ์ (2) 124 0.13
รวมพลังประชาชาติไทย ประสิทธิ์ ลุนคำ (6) 119 0.12
ทางเลือกใหม่ นัฐวุฒิ ประทุมชุมภู (30) 111 0.11
พลังไทสร้างชาติ บังอร ชาลีศรี (29) 90 0.09
ไทยศรีวิไลย์ สมบูรณ์ วงค์สีอาจ (26) 77 0.08
ไทยธรรม ฉลอม เหล่าจั่น (13) 64 0.06
เพื่อชีวิตใหม่ สิน ศิริหนองหว้า (36) 49 0.05
พลังศรัทธา ไพกิจ ภูกลาง (32) 40 0.04
พลังปวงชนไทย จาตุรันต์ แก่นวงษ์คำ (35) 26 0.03
พลังสังคม อดุลย์ แก้วแสงใส (34) 16 0.02
เพื่อนไทย บุญเกิด ใสสูงเนิน (22)
ประชากรไทย ดาบชัย สุวรรณศรี (25)
ไทยรักษาชาติ บุญหนา มูลมณี (31)
ผลรวม 98,946 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง


อ้างอิงแก้ไข

  1. สยามรัฐออนไลน์ (5 กุมภาพันธ์ 2562). "ร้อยเอ็ดสมัครส.ส.วันแรกคึกคัก มีผู้สมัครครบแทบทุกเขตรวม 145 คน". Siamrath. สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข