จังหวัดมุกดาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดมุกดาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

2 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน270,637
ผู้ใช้สิทธิ75.13%
  First party Second party Third party
 
พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่
ที่นั่งก่อนหน้า 2 พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 71,977 41,211 32,283
% 38.22 21.89 17.14

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง
  •   พรรคเพื่อไทย

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

ภาพรวม แก้

แบ่งตามพรรค แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 2 71,977 38.22% 2   100.00%
พลังประชารัฐ 2 41,211 21.89% 0   0.00%
อนาคตใหม่ 2 32,283 17.14% 0   0.00%
อื่น ๆ 67 42,838 22.75% 0   0.00%
ผลรวม 73 188,309 100.00% 2   100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
38.22%
พลังประชารัฐ
  
21.89%
อนาคตใหม่
  
17.14%
อื่น ๆ
  
22.75%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
100.00%

เทียบคะแนนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า แก้

เปรียบเทียบคะแนนกับผลการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2554

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ. 2554 แก้

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 139,086 80.81% 71,977 38.22%  42.59%
พลังประชารัฐ 41,211 21.89%  21.89%
อนาคตใหม่ 32,283 17.14%  17.14%
ประชาธิปัตย์ 12,657 7.35% 1,960 1.04%  6.31%
อื่น ๆ 20,365 11.84% 40,878 21.71%  9.87%
ผลรวม 172,108 100.00% 188,309 100.00%

เทียบคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต พ.ศ. 2554 แก้

พรรค ปี 2554 ปี 2562 +/–
จน. % จน. %
เพื่อไทย 125,863 72.03% 71,977 38.22%  33.81%
พลังประชารัฐ 41,211 21.89%  21.89%
อนาคตใหม่ 32,283 17.14%  17.14%
ภูมิใจไทย 21,218 12.14% 4,840 2.57%  9.57%
ชาติพัฒนา 21,960 12.57% 204 0.11%  12.46%
อื่น ๆ 5,690 3.26% 37,794 20.07%  16.81%
ผลรวม 174,731 100.00% 188,309 100.00%

แบ่งตามเขต แก้

เขตเลือกตั้ง เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 37,937 39.88% 22,884 24.05% 18,663 19.62% 15,654 16.45% 95,138 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 2 34,040 36.53% 18,327 19.67% 13,620 14.62% 27,184 29.18% 93,171 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 71,977 38.22% 41,211 21.89% 32,283 17.14% 42,838 22.75% 188,309 100.00%

เขตเลือกตั้ง แก้

เขต 1เขต 2

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดอนตาลและอำเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้นตำบลดงมอน ตำบลผึ่งแดดและตำบลนาโสก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (15)* 37,937 39.88
พลังประชารัฐ วีระพงษ์ ทองผา (2) 22,884 24.05
อนาคตใหม่ วรินทร์ธร ภูมิบุญชู (9) 18,663 19.62
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจตรี สุเทียน ทองโสม (3) 6,160 6.47
ภูมิใจไทย อดุลย์ ไชยสุนันท์ (16) 1,165 1.22
พลังปวงชนไทย ยุภาพร คล่องแคล่ว (1) 921 0.97
ประชาธิปัตย์ สุภัชชา ศรีสุข (18) 826 0.87
เพื่อชาติ อนุสรณ์ โพธิ์ศิริ (13) 813 0.85
เศรษฐกิจใหม่ สำเนียง จันทพันธ์ (17) 708 0.74
เพื่อคนไทย ขันเพ็ชร์ คำโพธิ์ (4) 605 0.64
เพื่อแผ่นดิน ชยิศา พิกุลศรี (22) 426 0.45
ไทยศรีวิไลย์ กันยกร ซาเสน (26) 412 0.43
พลังไทยรักไทย ทวีทรัพย์ ไชยมุกดา (10) 334 0.35
ครูไทยเพื่อประชาชน สุรพร ผิวงาม (30) 325 0.34
ประชานิยม กิ่งฟ้า อรพันธ์ (14) 309 0.32
พลังแผ่นดินทอง จ่าสิบเอก วิเชียร สำราญพรหม (35) 306 0.32
ชาติไทยพัฒนา สมหวัง ดีดวงพันธ์ (23) 268 0.28
ประชาชาติ พงษ์ศักดิ์ จันทจวง (5) 228 0.24
พลังชาติไทย อรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี (8) 220 0.23
พลังท้องถิ่นไท ชัชวาล กลางประพันธ์ (6) 196 0.21
ประชาธรรมไทย สุธาสินี ผิวทอง (25) 184 0.19
รวมใจไทย เจษฎาพล คำภูษา (21) 183 0.19
รวมพลังประชาชาติไทย พิพัฒน์ พิกุลศรี (11) 155 0.16
พลังธรรมใหม่ พนมศักดิ์ เรชิวงศ์ (12) 152 0.16
พลเมืองไทย อัษฎาวุธ นพเคราะห์ (28) 141 0.15
พลังสังคม สมบูรณ์ จูมนา (32) 118 0.12
ประชาชนปฏิรูป แก่นเพชร ดีดวงพันธ์ (29) 105 0.11
ประชาภิวัฒน์ ชินกร ขวัญเมือง (19) 99 0.10
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย อุลัย สุพร (24) 84 0.09
ประชาธิปไตยใหม่ เพิ่มศักดิ์ อุณวงค์ (27) 63 0.07
ชาติพัฒนา พิต ไชยจักร์ (20) 56 0.06
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ศิริวรรณ มุ่งรักษ์กิจ (34) 51 0.05
ไทรักธรรม ประชุม อรรคจันทร์ (33) 41 0.04
เพื่อนไทย คำแดง สุทธิสาร (7)
ไทยรักษาชาติ ปัญญา ศรีโยหะ (31)
ผลรวม 95,138 100.00
บัตรดี 95,138 92.63
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,041 1.01
บัตรเสีย 6,527 6.36
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,706 75.63
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 135,804 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวงและอำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลดงมอน ตำบลผึ่งแดด และตำบลนาโสก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย บุญฐิน ประทุมลี (14)* 34,040 36.53
พลังประชารัฐ ทวีศักดิ์ ประทุมลี (1) 18,327 19.67
อนาคตใหม่ ศุภลักษณ์ คำสิงห์ (2) 13,620 14.62
เพื่อชาติ วิทยา บุตรดีวงค์ (13)✔ 7,954 8.54
ภูมิใจไทย พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ (3) 3,675 3.94
ชาติไทยพัฒนา ฉลอง บุตรกาล (17) 3,495 3.75
เสรีรวมไทย บรรจง ไชยเพชร (7) 3,133 3.36
ประชาธิปัตย์ ธนรัตน์ จูมแพง (10) 1,134 1.22
เศรษฐกิจใหม่ สังคม อุปคุณ (6) 1,095 1.18
รวมใจไทย กมล สุวรรณไตรย์ (21) 1,034 1.11
ครูไทยเพื่อประชาชน สาคร รอบรู้ (28) 546 0.59
เพื่อคนไทย ปราโมทย์ แก่นงาม (8) 538 0.58
พลังแผ่นดินทอง ทองบาล วงศ์พนารัตน์ (34) 526 0.56
ความหวังใหม่ สัญญา ด่านวันดี (38) 375 0.40
ประชานิยม ชลชาติ อาจหาญ (12) 333 0.36
ประชาชาติ หาดชัย คนเพียร (4) 332 0.36
ประชาธิปไตยใหม่ สอ คำศิริ (15) 253 0.27
ไทยศรีวิไลย์ ร้อยตำรวจเอก ไพศาล คำจุลลา (24) 232 0.25
พลังท้องถิ่นไท ปรีดา คล่องแคล่ว (9) 230 0.25
พลังชาติไทย อัฐวิทย์ รัชอินทร์ (29) 225 0.24
พลังไทยรักไทย ประเสริฐทรัพย์ คำนนท์มีฤทธิ์ (16) 221 0.24
ภูมิพลังเกษตรกรไทย วิสุทธิ แสนโคตร (33) 212 0.23
พลังปวงชนไทย สมร รักสะอาด (20) 207 0.22
เพื่อชีวิตใหม่ วีระ ใจคง (32) 201 0.22
ประชาธรรมไทย ชาญสินธ์ สุพรรณโมก (23) 155 0.17
พลังธรรมใหม่ ศรัญญา คืนดี (11) 149 0.16
ชาติพัฒนา ถนอม สังเกต (5) 148 0.16
ประชาภิวัฒน์ สำเนียง ใจสุข (22) 144 0.15
ประชาชนปฏิรูป พิชิตชัย ผ่องแผ้ว (27) 128 0.14
รวมพลังประชาชาติไทย ก้องภพ วิชาธร (18) 105 0.11
ไทรักธรรม ไพรัช ศัลกวิเศษ (37) 84 0.09
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เทวฤทธิ์ ทองแล่ง (31) 81 0.09
ประชาไทย พันตำรวจเอก เกษมสุข สวัสดี (26) 77 0.08
ทางเลือกใหม่ ขาน เชื้อคำฮด (30) 60 0.06
พลังประชาธิปไตย จิราพร สุนทรส (35) 51 0.05
พลเมืองไทย ธนพงศ์ อุระ (25) 29 0.03
ผึ้งหลวง พิเชฐ อ่อนบัวขาว (36) 22 0.02
เพื่อนไทย สนิท พันนุมา (19)
ผลรวม 93,171 100.00
บัตรดี 93,171 92.60
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,075 1.07
บัตรเสีย 6,373 6.33
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,619 74.62
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,833 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. สมชาย กิจกนกศร (4 กุมภาพันธ์ 2562). "วันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร ท่ามกลางกองเชียร์ ผู้สนับสนุน ของแต่ละพรรค ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 6 ตุลาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้