จังหวัดพิษณุโลกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพิษณุโลกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ70.01%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 3 3
ที่นั่งที่ชนะ 4 2
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น1 ลดลง1
คะแนนเสียง 251,784 118,662
% 59.37 27.98

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 251,784 59.37%
ประชาธิปัตย์ 118,662 27.98%
อื่น ๆ 53,651 12.65%
ผลรวม 424,097 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
59.37%
ประชาธิปัตย์
  
27.98%
อื่น ๆ
  
12.65%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลก)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดพิษณุโลก
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 11,838 2.79
กิจสังคม (2) 941 0.22
พัฒนาชาติไทย (3) 1,340 0.32
ประชาธิปัตย์ (4) 118,662 27.98
ประชาชนไทย (5) 1,048 0.25
คนขอปลดหนี้ (6) 16,496 3.89
ธรรมชาติไทย (7) 608 0.14
แผ่นดินไทย (8) 1,190 0.28
ไทยรักไทย (9) 251,784 59.37
ความหวังใหม่ (10) 503 0.12
มหาชน (11) 7,405 1.75
ประชากรไทย (12) 466 0.11
ไทยช่วยไทย (13) 668 0.16
แรงงาน (14) 3,563 0.84
ชาติประชาธิปไตย (15) 1,456 0.34
กสิกรไทย (16) 771 0.18
ทางเลือกที่สาม (17) 167 0.04
รักษ์ถิ่นไทย (18) 464 0.11
พลังเกษตรกร (19) 4,441 1.05
พลังประชาชน (20) 286 0.07
บัตรดี 424,097 95.91
บัตรเสีย 13,610 3.08
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,458 1.01
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 442,165 70.01
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 631,596 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลจอมทอง และตำบลพลายชุมพล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม (4) 39,050 57.08
ไทยรักไทย พิทักษ์ สันติวงศ์เดชา (9)* 23,587 34.48
ชาติไทย ราม ตันรัตนวงศ์ (1) 4,849 7.09
มหาชน พลโท พิพัฒน์ เด็ดแก้ว (11) 925 1.35
ผลรวม 68,411 100.00
บัตรดี 68,411 93.75
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,080 2.85
บัตรเสีย 2,483 3.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 72,974 70.16
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,011 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลก (ยกเว้นตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลจอมทอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลบ้านป่า และตำบลมะขามสูง) อำเภอวังทอง (เฉพาะตำบลวังพิกุล ตำบลแม่ระกา และตำบลหนองพระ) และอำเภอบางกระทุ่ม (เฉพาะตำบลท่าตาล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ (9) 51,758 68.63
ประชาธิปัตย์ พงษ์มนู ทองหนัก (4) 21,268 28.20
คนขอปลดหนี้ ปณชัย จำปาแก้ว (6) 1,409 1.87
ชาติไทย ธีรการ ศิริวุฒิการ (1) 800 1.06
ประชาชนไทย ศรัทธา เสมามิ่ง (5) 187 0.25
ผลรวม 75,422 100.00
บัตรดี 75,422 92.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,746 2.14
บัตรเสีย 4,293 5.27
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,461 73.59
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,703 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลบ้านป่า และตำบลมะขามสูง) อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย มยุรา มนะสิการ (9)* 37,147 52.87
ประชาธิปัตย์ นพพล เหลืองทองนารา (4) 27,420 39.03
มหาชน ยอด นาคหวัง (11) 2,226 3.17
คนขอปลดหนี้ ประสิทธิ์ คงจันทร์ (6) 2,016 2.87
ชาติไทย ว่าที่ร้อยตรี บุญเลิศ จันทร์ประเสริฐ (1) 1,452 2.07
ผลรวม 70,261 100.00
บัตรดี 70,261 92.73
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 784 1.03
บัตรเสีย 4,722 6.23
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75,767 71.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,656 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม (ยกเว้นตำบลท่าตาล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย นิยม ช่างพินิจ (9) 46,038 72.48
ประชาธิปัตย์ นพดล สัจจัง (4) 14,916 23.48
มหาชน ไพโรจน์ ปานทอง (11) 1,442 2.27
ชาติไทย กฤษณ์ รื่นฤทธิ์ (1) 1,120 1.76
ผลรวม 63,516 100.00
บัตรดี 63,516 91.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 933 1.34
บัตรเสีย 5,068 7.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 69,517 66.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 104,366 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 5

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ และอำเภอวังทอง (เฉพาะตำบลบ้านกลาง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ นคร มาฉิม (4)* 29,793 42.90
ไทยรักไทย ไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์ (9)✔ 23,730 34.17
คนขอปลดหนี้ พูมคม ศรีนรา (6) 7,951 11.45
ชาติไทย เรืองฤทธิ์ ศิริสวัสดิ์ (1) 5,375 7.74
มหาชน ชุติกาญจน์ คำผงแดง (11) 2,339 3.37
ความหวังใหม่ สมบัติ จันทรา (10) 253 0.36
ผลรวม 69,441 100.00
บัตรดี 69,441 91.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 661 0.87
บัตรเสีย 5,719 7.54
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75,821 71.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 105,606 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 6

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอวังทอง (ยกเว้นตำบลวังพิกุล ตำบลแม่ระกา ตำบลหนองพระ และตำบลบ้านกลาง) และอำเภอเนินมะปราง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย หัสนัยน์ สอนสิทธิ์ (9) 32,279 52.63
ประชาธิปัตย์ จุติ ไกรฤกษ์ (4)* 24,177 39.42
คนขอปลดหนี้ ว่าที่ร้อยตรี เอกสิทธิ์ กิจถนอม (6) 3,024 4.93
มหาชน ชวสรร เหลืองตระกูล (11) 1,620 2.64
ความหวังใหม่ รุ่งทรัพย์ รุ่งเกียรติยศ (10) 147 0.24
รักษ์ถิ่นไทย บุษบา ไกรฤกษ์ (18) 90 0.15
ผลรวม 61,337 100.00
บัตรดี 61,337 92.07
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 770 1.16
บัตรเสีย 4,512 6.77
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 66,619 65.79
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 101,254 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 May 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้