จังหวัดพะเยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดพะเยาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
  Prayuth 2018 cropped.jpg Sudarat Keyuraphan in 2019.png Thanathorn Juangroongruangkit - 2.jpg
พรรค พลังประชารัฐ เพื่อไทย อนาคตใหม่
เขตล่าสุด พรรคใหม่ 3 พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 2 1 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น2 ลดลง2 Steady0
คะแนนเสียง 121,189 90,235 48,593
ร้อยละ 41.82 31.14 16.77

Phayao general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ (พลังประชารัฐ)

เขตเลือกตั้งแก้ไข

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (15) 52,417 52.99
เพื่อไทย อรุณี ชำนาญยา (7)* 21,971 22.21
อนาคตใหม่ ภูวกร ศรีเนียน (2) 16,326 16.50
ประชาธิปัตย์ อนุพงษ์ มาคำ (9) 2,462 2.49
เสรีรวมไทย ดลธรรม ธรรมเดช (11) 1,220 1.23
เศรษฐกิจใหม่ จำรอง พึ่งสุข (24) 798 0.81
เพื่อแผ่นดิน ธนพร เจนใจ (14) 414 0.42
เพื่อชาติ ทักษิณ กีรติศักดิ์วรกุล (3) 304 0.31
ภูมิใจไทย ชญาพิชญ์ พวงมาลัย (23) 260 0.26
พลังท้องถิ่นไท ชนแดน กุลปัญญา (6) 253 0.26
รวมใจไทย ฉัตรชัย ใจเย็น (10) 242 0.24
พลังปวงชนไทย ไพรัตน์ เสมอเชื้อ (8) 221 0.22
ประชาภิวัฒน์ ร้อยโท อำนวย วรรณมณี (1) 208 0.21
แผ่นดินธรรม ทัศนีย์ สมธิ (5) 199 0.20
ครูไทยเพื่อประชาชน วิศิษฎ์ สุปรียาพร (20) 181 0.18
ไทยศรีวิไลย์ ศฤงคาร ข่ายสุวรรณ์ (19) 167 0.17
ภราดรภาพ ธวัชชัย รัตนพัทธยากร (16) 157 0.16
ชาติพันธุ์ไทย ศิริเวศน์ มหาวรรณศรี (25) 156 0.16
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ชวนันทร์ เสธา (4) 154 0.16
พลังไทยรักไทย เชษฐวรศิลป์ ใฝ่ใจ (22) 142 0.14
ประชาธรรมไทย ภูวนัย เครือน่าน (27) 135 0.14
ประชานิยม ธนิตา ชัยวร (13) 134 0.14
ประชาชนปฏิรูป ดาบตำรวจ เจริญ เทพมา (21) 117 0.12
รวมพลังประชาชาติไทย ธนาพัฒน์ เผ่าแก้ว (12) 115 0.12
พลังชาติไทย ปรัชญา สะท้านพายัพ (17) 112 0.11
ประชากรไทย นงนภัส ปัญญาวงศ์ (18) 28 0.03
ไทรักธรรม โชคภาดล พรหมโน (26) 28 0.03
ผลรวม 98,921 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ (4)* 37,503 40.12
พลังประชารัฐ ธวัช สุทธวงค์ (16) 27,017 28.90
อนาคตใหม่ บำรุง สักลอ (12) 19,008 20.34
เสรีรวมไทย ภาณุพล จอมศรี (1) 2,026 2.17
ประชาธิปัตย์ กาจพล เอิบสุขสิริ (10) 2,023 2.16
เศรษฐกิจใหม่ กัญญารัตน์ ยินดี (24) 883 0.94
ประชาชาติ ว่าที่ร้อยโท ทัศพล มองช่อบิดร (6) 602 0.64
เพื่อชาติ พิเชษฐ์ ไชยเนตร (9) 542 0.58
ภราดรภาพ ร้อยตรี ครองสุข คำภักดี (15) 429 0.46
พลังท้องถิ่นไท ปฐมพล ชุมภู (7) 420 0.45
รวมพลังประชาชาติไทย อร่าม จันทร์จม (3) 329 0.35
ชาติพันธุ์ไทย ร้อยตรี ทวี สุกันทา (26) 312 0.33
ภูมิใจไทย ฉลองขวัญ บุญรักษา (22) 287 0.31
พลังปวงชนไทย วิทยา ศรีจันทร์ (2) 234 0.25
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย นิตรา ใจมูล (11) 212 0.23
ประชาภิวัฒน์ ขวัญชัย บัวผัด (5) 211 0.23
พลังชาติไทย ชูชาติ ธนะขจิตคูดี (17) 170 0.18
ไทยศรีวิไลย์ สุรศักดิ์ ทุมสิทธิ์ (21) 170 0.18
รวมใจไทย เตชิษฐ์ ไวทยกุล (14) 158 0.17
ครูไทยเพื่อประชาชน อาทิตย์ วงศ์ใหญ่ (19) 147 0.16
ประชานิยม อัจฉราวดี สมฤทธิ์ (8) 147 0.16
พลังไทยรักไทย จิตร วงศ์จุมปู (23) 131 0.14
ประชากรไทย ปณชัย หายโศก (18) 128 0.14
ประชาชนปฏิรูป ชูเชิด ปิยวรรณหงส์ (20) 97 0.10
เพื่อแผ่นดิน ร้อยตรี สุทธิวัฒน์ แสนโอย (13) 81 0.09
ไทรักธรรม พิมล รวมสุข (28) 79 0.08
พลังประชาธิปไตย สุกิจ ปันสุวรรณ (27) 75 0.08
พลังแผ่นดินทอง กิตติพงศ์ ใจเปรมปรีดี (25) 49 0.05
ผลรวม 93,470 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

ประกอบไปด้วยอำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน และอำเภอปง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพะเยา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ จีรเดช ศรีวิราช (15) 41,755 42.85
เพื่อไทย ไพโรจน์ ตันบรรจง (11)* 30,761 31.57
อนาคตใหม่ วิสา บุญนัดดา (1) 13,259 13.61
ประชาธิปัตย์ มนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล (12) 3,244 3.33
เพื่อชาติ ทักษิณ สิงห์ชัย (4) 2,426 2.49
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจเอก ศรานนท์ ใจเดียว (8) 969 0.99
เศรษฐกิจใหม่ มณีวรรณ อิ่มจำลอง (25) 596 0.61
ประชาชาติ ไตรวิทย์ สหเจริญชัย (5) 497 0.51
พลังปวงชนไทย บุญโชติ เรือนสอน (13) 469 0.48
เพื่อแผ่นดิน ยุทธศักดิ์ ยารังษี (10) 445 0.46
พลังท้องถิ่นไท เสมอ อินต๊ะสาร (9) 374 0.38
รวมใจไทย นาวาโท เอิน กล้าหาญ (6) 310 0.32
ประชานิยม ธนณัฏฐ์ พสิษฐพสุดา (21) 292 0.30
ภูมิใจไทย กรณ์ วัชรกรพงษ์ (24) 230 0.24
รวมพลังประชาชาติไทย สังวาล วรรณประโพธิ์ (3) 219 0.22
พลังชาติไทย ธนกร ธนะสังข์ (16) 215 0.22
ภราดรภาพ ร้อยเอก อนันต์ชัย กันทะคำ (2) 188 0.19
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วิเชียร นามอยู่ (7) 178 0.18
ครูไทยเพื่อประชาชน บุญฝาง ทาจีนะ (19) 166 0.17
ไทยศรีวิไลย์ สมาน ศรีเมือง (22) 166 0.17
ผึ้งหลวง ฐานพัฒน์ วัฒนาศศินนท์ (30) 124 0.13
พลังไทยรักไทย สำราญ บัวนาค (18) 115 0.12
ประชาชนปฏิรูป สายฝน ไชยวุฒิ (23) 101 0.10
ชาติพันธุ์ไทย ลิไนพร ไชยลังกา (26) 87 0.09
ไทรักธรรม กรุงสยาม หล้าพรม (29) 86 0.09
พลังประชาธิปไตย อรรณพ กัปกัลป์ (27) 83 0.09
ประชาไทย นงนุช กองยา (28) 79 0.08
ประชากรไทย ฑริกา ชาวเวียง (17) 69 0.07
ประชาธรรมไทย ชนาสิน ใบอุบล (20) 60 0.06
ประชาภิวัฒน์ ชัยยุทธ มานะ (14) 0 0.00
ผลรวม 97,439 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข่าวไทยพีบีเอส (22 มีนาคม 2562). "เจาะสนามเลือกตั้ง : พะเยา". Thai PBS. สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข