เปิดเมนูหลัก

จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้ง จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

บรรยากาศการเลือกตั้งแก้ไข

25 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย นำผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนนนทบุรี พรรคเพื่อไทย มาสมัครครบทั้ง 6 เขต คือเขต 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ เขต 2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร เขต 3 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เขต 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ และ เขต 6 นายฉลอง เรี่ยวแรง โดยมีนักการเมืองท้องถิ่น ระดับนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใกล้ชิดกับผู้สมัครแต่ละเขต นำกองเชียร์ สวมเสื้อสีแดงประมาณ 1,000 คน มาให้กำลังใจ[1]

เขตเลือกตั้งที่ 1แก้ไข

สัญลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในครั้งที่ผ่านมา
  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง ส.ส.มาแล้ว

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ตำบลบางเขน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางกร่าง ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง ในอำเภอเมืองนนทบุรี

พรรค ผู้สมัคร คะแนนนิยม
เพื่อไทย   นิทัศน์ ศรีนนท์ 46,551
ประชาธิปัตย์ เฉลิมพล นิยมสินธุ์ 41,580
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อุมาพร นิเวศบวรชัย 326
เพื่อฟ้าดิน ธีชัช ศรีพันธวานุสรณ์ 174
เสรีนิยม นวรัตน์ เนียมนคร 206
พลังคนกีฬา ธีธัช แม้นบำเพ็ญ 131
ประชากรไทย สิบตำรวจโทสมชาย ศรีเย็น 117

เขตเลือกตั้งที่ 2แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย ตำบลบางรักน้อย ตำบลไทรม้า ในอำเภอเมืองนนทบุรี และตำบลท่าอิฐ ในอำเภอปากเกร็ด

พรรค ผู้สมัคร คะแนนนิยม
เพื่อไทย   อุดมเดช รัตนเสถียร 47,573
ประชาธิปัตย์ วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา 44,908
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา 765
ประชาสันติ เสาวนีย์ ปะตาทายัง 656
เสรีนิยม ศุภลักษณ์ ศรอินทร์ 537

เขตเลือกตั้งที่ 3แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย ตำบลบางกรวย ตำบลบางขนุน ตำบลบางขุนกอง ตำบลบางคูเวียง ตำบลบางสีทอง ตำบลปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลวัดชลอ ตำบลศาลากลาง ในอำเภอบางกรวย และตำบลบางม่วง ตำบลบางเลน ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางแม่นาง ในอำเภอบางใหญ่

พรรค ผู้สมัคร คะแนนนิยม
เพื่อไทย วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ 42,832
ประชาธิปัตย์   วิทูร กรุณา 35,005
ภูมิใจไทย   มานะศักดิ์ จันทรประสงค์ 22,933
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภัทรพิสิษฐ์ อนันตปรีชา 437
เพื่อนเกษตรไทย รัตน์ฐานันตร์ ภัทรเมธาพร 143
พลังคนกีฬา อนุโมทนา จันทร 67

เขตเลือกตั้งที่ 4แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด ตำบลคลองเกลือ และตำบลเกาะเกร็ด ในอำเภอปากเกร็ด

พรรค ผู้สมัคร คะแนนนิยม
เพื่อไทย มนตรี ตั้งเจริญถาวร 45,894
ประชาธิปัตย์   สุชาติ บรรดาศักดิ์ 43,795
รักษ์สันติ เฉลิมพล สุมโนพรหม 2,779
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน เดชาวัฒน์ อินทรพิพัฒน์ 213
ประชากรไทย ฐิติพันธ์ สิงหะคเชนทร์ 128
เสรีนิยม โฆษิต เสริมรัมย์ 143
ความหวังใหม่ อรทัย รัศมี 83
พลังสังคมไทย เกษม หลักทอง 66
พลังคนกีฬา ดุสิต กลับคล้าย 54

เขตเลือกตั้งที่ 5แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย ตำบลคลองข่อย ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ ในอำเภอปากเกร็ด, ตำบลโสนลอย ตำบลพิมลราช ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ ในอำเภอบางบัวทอง และตำบลเสาธงหิน ในอำเภอบางใหญ่

พรรค ผู้สมัคร คะแนนนิยม
เพื่อไทย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ 49,889
ประชาธิปัตย์   ทศพล เพ็งส้ม 44,699
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธนิดา ธีระศานต์ 460
พลังคนกีฬา อุดม หนูเผือก 330

เขตเลือกตั้งที่ 6แก้ไข

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย ตำบลไทรน้อย ตำบลขุนศรี ตำบลคลองขวาง ตำบลทวีวัฒนา ตำบลราษฎร์นิยม ตำบลหนองเพรางาย ตำบลไทรใหญ่ ในอำเภอไทรน้อย, ตำบลบางคูรัด ตำบลบางบัวทอง ตำบลละหาร ตำบลลำโพ ในอำเภอบางบัวทอง และตำบลบ้านใหม่ ในอำเภอบางใหญ่

พรรค ผู้สมัคร คะแนนนิยม
เพื่อไทย   ฉลอง เรี่ยวแรง 50,966
ประชาธิปัตย์   ณรงค์ จันทนดิษฐ 35,697
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อดิศัย ขันแก้ว 429
ประชากรไทย สุรสีห์ เย็นเพ็ชร 282
ความหวังใหม่ พลโทอัครชัย จันทรโตษะ 136

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข