จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 เขต โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2557 (โมฆะ) 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

8 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ลงทะเบียน1,199,779
ผู้ใช้สิทธิ74.71%
  First party Second party Third party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย
เลือกตั้งล่าสุด 9 พรรคใหม่ 0
ที่นั่งที่ชนะ 5 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง4 เพิ่มขึ้น3 Steady0
คะแนนเสียง 240,695 217,734 87,238
% 30.01 27.14 10.88

ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

ภาพรวม แก้

แบ่งตามพรรค แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 8 240,695 30.01% 5  4 62.50%
พลังประชารัฐ 8 217,734 27.14% 3  3 37.50%
ภูมิใจไทย 8 87,238 10.88% 0   0.00%
อื่น ๆ 287 256,506 31.97% 0   0.00%
ผลรวม 311 802,173 100.00% 8  1 100.00%

แบ่งตามเขต แก้

เขตเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 18,434 18.52% 36,361 36.52% 18,611 18.69% 26,153 26.27% 99,559 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 2 28,181 26.78% 34,613 32.89% 8,771 8.33% 33,677 32.00% 105,242 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 3 33,310 32.08% 28,742 27.68% 15,490 14.92% 26,289 25.32% 103,831 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 28,880 28.18% 22,644 22.10% 17,037 16.62% 33,920 33.10% 102,481 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 30,815 31.23% 19,591 19.86% 2,849 2.89% 45,403 46.02% 98,658 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 6 34,618 36.19% 23,274 24.33% 13,720 14.34% 24,044 25.14% 95,656 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 24,686 26.54% 29,576 31.80% 8,787 9.45% 29,969 32.21% 93,018 100.00% พลังประชารัฐ ได้ที่นั่ง
เขต 8 41,771 40.27% 22,933 22.11% 1,973 1.90% 37,051 35.72% 103,728 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 240,695 30.01% 217,734 27.14% 87,238 10.88% 256,506 31.97% 802,173 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ รงค์ บุญสวยขวัญ (9) 36,361 36.52
ภูมิใจไทย สุภาพ ขุนศรี (1) 18,611 18.69
ประชาธิปัตย์ นริศา อดิเทพวรพันธุ์ (3)* 18,434 18.52
อนาคตใหม่ กรณ์ สาพรเจริญ (2) 13,524 13.58
เศรษฐกิจใหม่ กฤษฎา เดชสุวรรณรัศมี (27) 1,950 1.96
ชาติไทยพัฒนา วิโรจน์ พรหมสุด (11) 1,876 1.88
พลังท้องถิ่นไท นัฎฐ์ประชา เกื้อสกุล (4) 1,761 1.77
เสรีรวมไทย สาคร ศรีไกรทัย (14) 1,606 1.61
เพื่อชาติ ดวงจันทร์ เพรสคอทท์ (17) 641 0.64
ชาติพัฒนา จ่าสิบเอก รุ่งวิทย์ มีภพ (10) 497 0.50
รวมพลังประชาชาติไทย จำเนียร วิบูลย์ศิลป์ (32) 423 0.42
เพื่อธรรม ภิญโญ ชูสุวรรณ์ (5) 417 0.42
ประชาชาติ จิรชัย เชาวลิต (19) 379 0.38
กรีน ว่าที่ร้อยตรี สัญญา ฉายาวิก (16) 320 0.32
ไทยศรีวิไลย์ ธกร สุวรรณไชย (24) 302 0.30
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุพิชฌาย์ โอ่เรือง (7) 294 0.30
ประชาธรรมไทย ประเสริฐ ลิมปนัดดา (15) 281 0.28
พลังสังคม ขวัญเดือน สุบรรณ์ (29) 265 0.27
ประชาชนปฏิรูป ณรงค์ สุขเกษม (21) 237 0.24
แผ่นดินธรรม ณัฐวีร์ ภูมี (23) 196 0.20
ประชาภิวัฒน์ บุญฤกษ์ ณ นคร (18) 136 0.14
คลองไทย รัชดา สังข์กรด (12) 112 0.11
ประชาธิปไตยใหม่ จรูญ วัชรกาฬ (20) 106 0.11
รวมใจไทย พิตรธนวัตร สุวรรณวัฒน์ (13) 96 0.10
ถิ่นกาขาวชาววิไล ครรชิต เอียดแก้ว (28) 92 0.09
พลังปวงชนไทย สายัณห์ เจียมสวัสดิ์ (30) 91 0.09
ประชานิยม พิมพ์ใจ เมธีภัทรกุล (6) 87 0.09
พลังไทยรักไทย ฐิติรัตน์ ภูชงค์ (26) 82 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน เกศรา เลขมาศ (25) 75 0.08
ทางเลือกใหม่ พิมพา ขุนทองจันทร์ (31) 73 0.07
ภราดรภาพ ทิมาภรณ์ ชัยชนะ (22) 63 0.06
พลังชาติไทย สุพจน์ สมนึก (35) 59 0.06
ผึ้งหลวง อญาภรณ์ พรหมแก้ว (33) 40 0.04
ไทรักธรรม อัจฉรา ราชมณี (37) 32 0.03
พลังศรัทธา ดารุณี ฉัตรรุ่งเรืองสุข (34) 29 0.03
ภูมิพลังเกษตรกรไทย กริตยา แสงสุริยันต์ (36) 11 0.01
ไทยรักษาชาติ พิเชฐ กวีวงศ์ประวัติ (8)
ผลรวม 99,559 100.00
บัตรดี 99,559
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,574 2.35
บัตรเสีย 7,109 6.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 109,416 73.91
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,045 100
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่และอำเภอหัวไทร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สัณหพจน์ สุขศรีเมือง (8) 34,613 32.89
ประชาธิปัตย์ วิทยา แก้วภราดัย (15)* 28,181 26.78
ชาติไทยพัฒนา มณี เหมทานนท์ (3) 13,081 12.43
ภูมิใจไทย รวิสรา ทิศนุ่น (13) 8,771 8.33
อนาคตใหม่ ทวิวัส เหลี่ยมดี (6) 7,112 6.76
เสรีรวมไทย ณัฐวิทย์ ส่งแสง (24) 1,618 1.54
กรีน ฐปกรณ์ มีล่อง (16) 1,182 1.12
พลังท้องถิ่นไท สุจินต์ รังสิมันตุชาติ (11) 1,170 1.11
พลเมืองไทย โชติศักดิ์ นาคคง (25) 1,015 0.96
เศรษฐกิจใหม่ สมมาตร สนทมิโน (31) 975 0.93
ประชาชาติ ดุสิต ไทรทอง (19) 928 0.88
เพื่อธรรม รัชนีวรรณ อินทร์สุวรรณ (14) 721 0.69
ประชาธรรมไทย รุ่งทิพย์ บุญญา (9) 637 0.61
เพื่อชาติ ชัยยุทธ ขวัญเกื้อ (4) 506 0.48
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมปอง จันทร์ศรี (2) 502 0.48
พลังไทยรักไทย อนุวัฒน์ ทองเอียด (23) 444 0.42
ถิ่นกาขาวชาววิไล ดลรอหมาน สุริยะ (28) 409 0.39
ชาติพัฒนา ดาบตำรวจ วีระพงศ์ หนูเขียว (17) 400 0.38
พลังสหกรณ์ ชุมพล ปานนาค (38) 316 0.30
ทางเลือกใหม่ จันทร์เพ็ญ เกลี้ยงทอง (33) 279 0.27
ประชาธิปไตยใหม่ นิคม หนูแสง (10) 268 0.25
ไทยศรีวิไลย์ อารี บุญเครือ (27) 181 0.17
ประชาภิวัฒน์ ปฏิพน ชนะณรงค์ (12) 174 0.17
แผ่นดินธรรม อนันต์ หงส์ทอง (34) 170 0.16
พลังชาติไทย ธรรมราช นาคมาศ (39) 165 0.16
ประชานิยม ชนิตร์นันท์ แก้วพะเนิน (20) 153 0.15
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ร้อยตรี วีรชัย จันทร์ทอง (40) 149 0.14
ภราดรภาพ บุญเลิศ หนูคูขุด (26) 142 0.13
พลังสังคม วิทย์ แซ่ลิ่ม (36) 140 0.13
ไทยรุ่งเรือง ธีร์วศิษฐ์ บัวจันทร์ (22) 136 0.13
พลังปวงชนไทย ไพศาล ช่วยอุปการ (37) 129 0.12
ครูไทยเพื่อประชาชน วรัณญา มีเดชา (30) 123 0.12
สังคมประชาธิปไตยไทย สิทธิพงศ์ ชูวงค์ (29) 109 0.10
คลองไทย ธีรวุฒิ ยุติธรรม (18) 87 0.08
ประชาชนปฏิรูป พยอม ศรีวิทยารัตน์ (21) 85 0.08
กลาง จิรพรรณ แซ่อุ่ย (32) 58 0.06
มหาชน ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ สุขสวัสดิ์ (35) 55 0.05
ไทรักธรรม โชติกา ไพคำนาม (42) 43 0.04
พลังศรัทธา ธัสศมีย์ สมวาที (41) 15 0.01
เพื่อแผ่นดิน วันฤทธิ์ นาไร (1)
รวมพลังประชาชาติไทย ภิญโญ เพชรแก้ว (5)
ไทยรักษาชาติ รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา (7)
ผลรวม 105,242 100.00
บัตรดี 105,242
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,480 1.31
บัตรเสีย 6,374 5.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,097 69.21
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 163,422 100
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอพระพรหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชะอวดและอำเภอจุฬาภรณ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เทพไท เสนพงศ์ (11)* 33,310 32.08
พลังประชารัฐ อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (9) 28,742 27.68
ภูมิใจไทย ว่าที่ร้อยโท สนั่น พิบูลย์ (5) 15,490 14.92
อนาคตใหม่ นรินทร์ เหลือสม (6) 11,754 11.32
ชาติไทยพัฒนา ชยุต หนูสาย (14) 3,323 3.20
เสรีรวมไทย จำเริญ เสนากัสป์ (22) 1,370 1.32
กลาง สุรธัช เณรภักดี (29) 996 0.96
ไทยศรีวิไลย์ ประยงค์ นุ่นคง (31) 859 0.83
ประชาชาติ ธรรมรัตน์ นาคสัน (18) 812 0.78
ประชาธิปไตยใหม่ สมนึก หนูแสง (16) 666 0.64
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ทัตธน แก้วทอง (12) 612 0.59
เศรษฐกิจใหม่ ธดา ชูจันทร์ (37) 600 0.58
รวมพลังประชาชาติไทย มั่นเศรษฐ์ กวีดิลกภัทร์ (10) 580 0.56
พลังชาติไทย วิจิตร ศรีสว่าง (15) 493 0.47
ประชานิยม ภาณุวัชร วงศ์พลาย (1) 468 0.45
พลังท้องถิ่นไท นิตยา เฉลิมวรรณ (4) 445 0.43
ประชาธรรมไทย พันตำรวจเอก เจียร ชูหนู (8) 422 0.41
ชาติพัฒนา ป่วน นาคแป้น (7) 417 0.40
ครูไทยเพื่อประชาชน พิศณุ ภูชงค์ (25) 348 0.34
ผึ้งหลวง กมลรัตน์ ฤทธิชัย (35) 269 0.26
เพื่อชาติ ดาบตำรวจ จตุพร วิริยะพงศ์ (19) 244 0.23
พลังไทสร้างชาติ อะหมัดยูหนาน พัชณี (28) 179 0.17
ภราดรภาพ ศุภกาญจน์ ร่างเล็ก (21) 153 0.15
ประชาภิวัฒน์ สุธรรม พรหมเรือง (13) 145 0.14
แผ่นดินธรรม อมรรัตน์ รักเดช (24) 129 0.12
ประชาชนปฏิรูป สากล พรายพรรณ (26) 129 0.12
เพื่อแผ่นดิน จ่าสิบตรี สัจจพล อ่อนภักดี (20) 126 0.12
คลองไทย โสรยา จันทร์ศรี (3) 125 0.12
ภูมิพลังเกษตรกรไทย สมพร จันทุรส (36) 123 0.12
กรีน จารึก ชูเพ็ชร (23) 103 0.10
ไทรักธรรม อนุรักษ์ ถาวรสุข (39) 99 0.10
พลังสังคม บำรอง มีสุวรรณ์ (32) 89 0.09
ไทยรุ่งเรือง จิตรกร บัวจันทร์ (17) 81 0.08
พลังสหกรณ์ จันธิมา สุดถนอม (34) 58 0.06
มหาชน สุวพร เพ็ชรทองนะ (30) 47 0.05
พลังศรัทธา จ่าสิบเอก โสภณ นุ่นจุ้ย (38) 25 0.02
ไทยรักษาชาติ ณัฐกิตติ์ หนูรอด (2)
พลังไทยรักไทย อัมพร หนูคง (27)
พลังปวงชนไทย ชัยพร ชัยฤทธิ์ (33)
ผลรวม 103,831 100.00
บัตรดี 103,831
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,419 2.15
บัตรเสีย 6,242 5.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 112,492 75.04
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 149,914 100
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 4 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอทุ่งสงและอำเภอบางขัน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประกอบ รัตนพันธ์ (12)* 28,880 28.18
พลังประชารัฐ ภูมิไท ดีเป็นแก้ว (10) 22,644 22.10
ภูมิใจไทย สมศักดิ์ แสงอารยะกุล (5) 17,037 16.62
อนาคตใหม่ โอฬาร สุตตะนาคา (6) 8,972 8.75
พลังท้องถิ่นไท ธาตรี คำแหง (11) 4,170 4.07
ชาติไทยพัฒนา สมยศ หนูหนอง (15) 4,003 3.91
เสรีรวมไทย อภิรัฐ รัตนพันธุ์ (24) 2,808 2.74
ชาติพัฒนา วิโรจน์ วงศ์เมฆ (4) 2,349 2.29
ประชานิยม กัญจณิตฐ์ แร่ทอง (9) 2,120 2.07
รวมพลังประชาชาติไทย ดนัย ทิพย์ยาน (7) 1,394 1.36
พลังชาติไทย เจือ รัตนพันธุ์ (1) 933 0.91
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมมิตร รัตนกระจ่าง (13) 933 0.91
เศรษฐกิจใหม่ ทิพย์ลาภ ชูแสง (34) 892 0.87
ภราดรภาพ กฤษฎิ์ สุดถนอม (25) 571 0.56
เพื่อชาติ ฉลองชัย หอมหวล (3) 555 0.54
พลังสังคม ทรงศิลป์ สังข์อินทรีย์ (32) 401 0.39
กรีน ยิ่งยศ พิพัฒน์ผล (16) 351 0.34
เพื่อธรรม สุธรรม โฉมทอง (18) 351 0.34
รวมใจไทย เฉลิมเกียรติ อำลอย (23) 350 0.34
พลังธรรมใหม่ ศุภศร รัตนบุรี (21) 342 0.33
ครูไทยเพื่อประชาชน ฐวินเศรษฐ์ ชูสิทธิ์ (30) 326 0.32
พลังปวงชนไทย พินิจ ชอบทำกิจ (35) 274 0.27
ประชาชนปฏิรูป สุชาติ สุขมณี (22) 224 0.22
พลังสหกรณ์ วิชาญ รัตนบุรี (39) 180 0.18
ประชาชาติ ปริษา ถาวรฤทธิพล (26) 174 0.17
ประชาธรรมไทย เสรี นาคเกิด (14) 169 0.16
ประชาธิปไตยใหม่ ปานใจ ยอดระบำ (29) 164 0.16
ไทยศรีวิไลย์ สายัณห์ สุขหนู (31) 157 0.15
ภูมิพลังเกษตรกรไทย สุชีพ ย่องเส้ง (36) 153 0.15
ประชาภิวัฒน์ สมถวิล เต็มภาชนะ (2) 138 0.13
พลังไทยรักไทย สราญจิตต์ พันธ์เพชรกุล (33) 103 0.10
แผ่นดินธรรม สุนทร รัตนบุรี (27) 70 0.07
ไทรักธรรม บุญศิริ พิกุลหอม (40) 64 0.06
คลองไทย ฟ้าแต่ง พงษ์ขันตรี (17) 54 0.05
พลังไทสร้างชาติ วรรณดี เพชรอาวุธ (28) 50 0.05
พลังศรัทธา วลัยลักษณ์ รักกำเหนิด (37) 45 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย ศิลปชัย ทั่วจบ (38) 41 0.04
เพื่อแผ่นดิน เสกข์ นุ่นสง (20) 39 0.04
ถิ่นกาขาวชาววิไล ภัคชัญญา นวลใย (8)
ไทยรักษาชาติ มนัส อินทรสุวรรณ (19)
ผลรวม 102,481 100.00
บัตรดี 102,481
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,549 2.92
บัตรเสีย 5,924 4.88
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 121,465 77.78
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 156,167 100
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 5 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอฉวางและอำเภอพิปูน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 5
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (5)* 30,815 31.23
ชาติไทยพัฒนา จอมไกร สวัสดิวงศ์ (1) 24,435 24.77
พลังประชารัฐ คมเดช มัชฌิมวงศ์ (16) 19,591 19.86
อนาคตใหม่ อภิกษณา สวนกูล (18) 7,226 7.32
ภูมิใจไทย กระวี หวานแก้ว (7) 2,849 2.89
เพื่อชาติ สนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ (17) 2,493 2.53
เสรีรวมไทย ร้อยตำรวจโท ประสาร สุขกาย (10) 1,800 1.82
พลังท้องถิ่นไท วราโชติ มณีอ่อน (4) 1,077 1.09
รวมพลังประชาชาติไทย ศรายุธ ขวัญเมือง (21) 772 0.78
ทางเลือกใหม่ โชคชัย ลาชโรจน์ (25) 593 0.60
ประชาชาติ ธนกฤต ไกรสิทธิ์ (13) 584 0.59
ถิ่นกาขาวชาววิไล ทิว วงศ์สวัสดิ์ (22) 554 0.56
เศรษฐกิจใหม่ จรุงศักดิ์ จิตต์ดี (35) 510 0.52
ประชาธรรมไทย ดาบตำรวจ วิรัตน์ อัจฉริยะปัญญา (20) 482 0.49
พลังไทยรักไทย สมศักดิ์ ศรีเทพ (30) 413 0.42
ประชาภิวัฒน์ กันตพงศ์ ไกรนรา (6) 380 0.39
คลองไทย สุวุฒิ สมทรัพย์ (2) 377 0.38
ชาติพัฒนา สุรสิทธิ์ จงจิตร (11) 357 0.36
พลังไทสร้างชาติ ไกรณัท แก้วกระจก (28) 334 0.34
แผ่นดินธรรม อนงค์ อนุพงศ์ (26) 308 0.31
กรีน วัชระ ประเสริฐสุข (3) 302 0.31
เพื่อธรรม กันตพงศ์ พิบูลย์ (12) 293 0.30
พลังธรรมใหม่ สุชิลา สุขเรือง (15) 282 0.29
พลังศรัทธา วิรัตน์ ประจักษ์ (36) 278 0.28
ประชาชนปฏิรูป ปรีชา ยะโส (9) 254 0.26
พลเมืองไทย พรชัย อรรถพร (31) 179 0.18
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมศักดิ์ สุขทิพย์ (19) 173 0.18
ภาคีเครือข่ายไทย อาภรณ์ มิสวิล (37) 137 0.14
พลังชาติไทย อนัญญา รักษ์มณี (29) 134 0.14
พลังปวงชนไทย ธีราทัต สรรเสริญ (33) 128 0.13
ครูไทยเพื่อประชาชน บันเทิง มาสเสมอ (27) 110 0.11
พลังสังคม ยศมล อุบล (32) 106 0.11
ประชานิยม สมบัติ บำรุงศรี (14) 105 0.11
เพื่อแผ่นดิน บัญชา สุมา (23) 87 0.09
ภราดรภาพ ศิรารัตน์ แก้วไทย (24) 65 0.07
ไทรักธรรม รณชิต บำรุงภักดิ์ ธราพร (38) 63 0.06
มหาชน นัฎฐานันท์ รัตนาพร (34) 12 0.01
ไทยรักษาชาติ กชพร ราชรักษ์ (8)
ผลรวม 98,658 100.00
บัตรดี 98,658
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,430 2.15
บัตรเสีย 6,001 5.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 113,120 77.48
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 146,007 100
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 6 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอลานสกา อำเภอช้างกลางและอำเภอนาบอน

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ชัยชนะ เดชเดโช (13) 34,618 36.19
พลังประชารัฐ มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล (16) 23,274 24.33
ภูมิใจไทย พิทยา ชุมภูทอง (6) 13,720 14.34
อนาคตใหม่ เอกชัย ควรศิริ (8) 8,798 9.20
ชาติไทยพัฒนา สิริบรรณจบ คงใหม่ (1) 5,470 5.72
เสรีรวมไทย จิระศักดิ์ อยู่พิทักษ์ (5) 1,891 1.98
รวมพลังประชาชาติไทย ว่าที่ร้อยตรี สานนท์ บุญมี (17) 1,841 1.92
เศรษฐกิจใหม่ ปิยะณรงค์ หนูด้วง (32) 625 0.65
เพื่อชาติ ภูวสิษฏ์ ทองสง (9) 477 0.50
ประชาธิปไตยใหม่ กฤษณา ศิริผล (21) 408 0.43
พลังปวงชนไทย กวีวัธน์ ส้มเขียวหวาน (33) 373 0.39
พลังชาติไทย จารุพิชญา ฝอยทอง (26) 372 0.39
พลังท้องถิ่นไท วิชัย วิเชียรมณี (12) 337 0.35
ชาติพัฒนา อนันต์ รัตนสุภา (11) 315 0.33
ประชาชาติ ประเสริฐพงศ์ ยอดระบำ (20) 294 0.31
พลังศรัทธา สุรนันท์ สุวรรณ (36) 293 0.31
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย เมธินี โอฬาร์ชน (3) 286 0.30
ครูไทยเพื่อประชาชน บุญเกื้อ ไกรนรา (25) 275 0.29
ไทยศรีวิไลย์ ผาสิงห์ บุญทองใหม่ (23) 222 0.23
กรีน วิชาญ มีแสง (19) 183 0.19
ประชาธรรมไทย นัสสรณ์ อัครโชติพัฒนกุล (7) 178 0.19
ประชาภิวัฒน์ ปราโมทย์ เพชรานนท์ (10) 135 0.14
ภราดรภาพ มณี ศรีสัตบรรณ์ (27) 125 0.13
รวมใจไทย อรรถพงศ์ สุวรรณวัฒน์ (4) 115 0.12
ประชาชนปฏิรูป วิสวะ รัตนุกูล (2) 114 0.12
คลองไทย มะลิวัลย์ ดาศรี (14) 109 0.11
ถิ่นกาขาวชาววิไล โสภณ รัฐกุล (34) 107 0.11
แผ่นดินธรรม จิราเพชร สุดใจ (22) 103 0.11
พลังไทสร้างชาติ สารสินธ์ อาญา (28) 93 0.10
ประชานิยม ภัฎฐมณฑ์ เพชรเรือนทอง (18) 87 0.09
พลังไทยรักไทย ฐานันดร สิทธิบรรณ์ (24) 82 0.09
ไทรักธรรม กิตติอนันต์ เจริญสุข (39) 81 0.08
ประชากรไทย ยจิรา แก้วประสิทธิ์ (29) 71 0.07
พลังสังคม สถาพร สุวรรณเทพ (31) 50 0.05
ทางเลือกใหม่ พันตำรวจเอก พีระพล วรรณรัตน์ (35) 42 0.04
ภาคีเครือข่ายไทย อมรเทพ ยอดผกา (38) 39 0.04
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ประพันธ์ มีภพ (37) 35 0.04
มหาชน ชิดกมล สาระพันธ์ (30) 18 0.02
ไทยรักษาชาติ จ่าสิบเอก ประกอบ แต้มสีทอง (15)
ผลรวม 95,656 100.00
บัตรดี 95,656
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,706 2.59
บัตรเสีย 5,923 5.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,284 75.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,854 100
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 7 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ยกเว้นตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซักและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) และอำเภอท่าศาลา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สายัณห์ ยุติธรรม (2) 29,576 31.80
ประชาธิปัตย์ สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ (17)* 24,686 26.54
อนาคตใหม่ ชัยณรงค์ คงย่อง (13) 10,222 10.99
ภูมิใจไทย สุเทพ หนูรอด (8) 8,787 9.45
พลังท้องถิ่นไท วัชระ ถาวรพราหมณ์ (3) 4,251 4.57
ประชาชาติ พิเชษฐ์ ดารากัย (19) 2,540 2.73
ประชาภิวัฒน์ ราเชน หัตถประดิษฐ (18) 1,556 1.67
เสรีรวมไทย พชร สงประเสริฐ (11) 1,255 1.35
รวมพลังประชาชาติไทย อรรจน์ สุวรรณนุรักษ์ (15) 1,046 1.12
ชาติไทยพัฒนา นิติศาสตร์ ทองสมัคร (1) 1,010 1.09
ชาติพัฒนา วิเชียร สุขพันธุ์ (21) 964 1.04
ประชาธรรมไทย สมพงค์ มากชุม (16) 915 0.98
เศรษฐกิจใหม่ รดาภัค จันทร์พิมล (36) 834 0.90
เพื่อแผ่นดิน สมบูรณ์ หัตถประดิษฐ์ (22) 682 0.73
เพื่อชาติ ธนา รุ่งนิรันดรกุล (6) 669 0.72
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ปราณี บุรินสุวรรณ (7) 572 0.61
ประชานิยม ไพรี สมแสง (4) 392 0.42
ประชาธิปไตยใหม่ สมเกียรติ พิทักษ์ (10) 391 0.42
ครูไทยเพื่อประชาชน สุจินต์ พิมเสน (25) 327 0.35
ไทรักธรรม จิระศักดิ์ อะอิต (39) 280 0.30
พลังศรัทธา นำชัย ทวีทอง (37) 257 0.28
พลังไทยรักไทย จำรัส ยีสา (28) 247 0.27
กรีน สำราญ เวทยาวงศ์ (12) 242 0.26
คลองไทย สมนึก พราหมณ์นาค (5) 233 0.25
ประชาชนปฏิรูป ไพศาล รอบคอบ (23) 224 0.24
พลังไทสร้างชาติ บาว จิตร์นารี (26) 177 0.19
ไทยศรีวิไลย์ สุวิทย์ บุญเครือ (31) 130 0.14
พลังธรรมใหม่ ธนาภรณ์ อ่อนภักดี (14) 93 0.10
ภาคีเครือข่ายไทย อรุณชัย วงศ์สุวรรณ (40) 92 0.10
กลาง ภัทรานิษฐ์ เจริญธรรม (27) 83 0.09
เพื่อธรรม เสริมศักดิ์ จโนภาส (20) 59 0.06
ภูมิพลังเกษตรกรไทย พันเอก กรีเมศวร์ ชุมศรี (38) 56 0.06
พลังชาติไทย ชัชพิสิฐ สายชล (32) 51 0.05
พลังสังคม เสภา รอดแก้ว (33) 46 0.05
แผ่นดินธรรม ณัฐพงศ์ วราภรณ์ (24) 38 0.04
พลังสหกรณ์ ธุรการ ยังบรรเทา (35) 21 0.02
พลังปวงชนไทย กฤษณะ นพพันธุ์ (34) 14 0.02
ไทยรักษาชาติ ปราโมทย์ มะหมัด (9)
ทางเลือกใหม่ กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์ (29)
มหาชน นพชัย เปี่ยมทรัพย์ (30)
ผลรวม 93,018 100.00
บัตรดี 93,018
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,653 2.40
บัตรเสีย 6,958 6.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 110,334 73.94
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 149,225 100
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 8 แก้

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอนบพิตำและอำเภอพรหมคีรี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล (13)* 41,771 40.27
พลังประชารัฐ จักรกฤช บริรักษ์ (7) 22,933 22.11
อนาคตใหม่ ภูริณัฐ ใจสนุก (16) 11,371 10.96
เสรีรวมไทย สิบตำรวจตรี วรพันธ์ ทองหมัน (8) 4,511 4.35
พลังท้องถิ่นไท เพิ่มศักดิ์ หนูทอง (19) 4,305 4.15
รวมพลังประชาชาติไทย วนาทิพย์ อธิคมานนท์ (20) 3,847 3.71
ภูมิใจไทย กิตติศักดิ์ สวัสดิสาร (14) 1,973 1.90
ประชาธรรมไทย พันตำรวจโท สุชาติ ชนะคุ้ม (11) 1,478 1.42
ประชาชาติ เปรมศักดิ์ ศรีสว่าง (4) 1,227 1.18
เศรษฐกิจใหม่ วาสนา ระวังวงศ์ (26) 1,200 1.16
ชาติพัฒนา วาสนา ธงรอด (2) 1,150 1.11
ชาติไทยพัฒนา วัชนะ งามขำ (18) 1,055 1.02
เพื่อชาติ นิภา ฝั่งชลจิตต์ (6) 931 0.90
ประชาธิปไตยใหม่ กัณฑ์อเนก เรืองศรี (9) 812 0.78
ประชานิยม ธัชศักดิ์ ขนอม (17) 617 0.59
เพื่อธรรม สิบตำรวจเอก อนันต์ ตักเตือน (1) 512 0.49
พลังธรรมใหม่ สุทธิพันธ์ นุรักษ์ (10) 436 0.42
มหาชน นันทิยา รัตนาพร (27) 402 0.39
พลังศรัทธา รุ่งโรจน์ พรหมเจริญ (33) 360 0.35
ถิ่นกาขาวชาววิไล แพรวนภา กิจไพบูลทวี (32) 300 0.29
กรีน นฤพรรณ รองเมือง อีเรค (36) 276 0.27
คลองไทย สุทัศน์ ดาราไกย (12) 272 0.26
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย วีรวรรณ พูนภิญโญ (5) 219 0.21
ประชาภิวัฒน์ กัญญาณี สนธิคุณ (15) 214 0.21
พลังไทยรักไทย สมนึก ราชนาวี (25) 205 0.20
พลังปวงชนไทย อภินันท์ ดำคล้าย (29) 204 0.20
ครูไทยเพื่อประชาชน กรกมล บุญมนต์ (23) 201 0.19
ไทยศรีวิไลย์ ยุทธนา บุญปราบ (22) 191 0.18
พลังสหกรณ์ ฤทธิโชค ชัยฤกษ์ (31) 171 0.16
พลังสังคม อรวรรณ พละบุญ (28) 160 0.15
พลังชาติไทย ประสิทธิ์ พรหมอินทร์ (24) 144 0.14
ภูมิพลังเกษตรกรไทย ประสิทธิ์ ชูพันธ์ (34) 114 0.11
พลังไทสร้างชาติ โชคชัย ทองสม (30) 99 0.10
แผ่นดินธรรม เสวก อักษรกาญจน์ (21) 42 0.04
ไทรักธรรม พิชัย จันทรมณี (35) 25 0.02
ไทยรักษาชาติ วิภาค ศรีจันทร์ (3)
ผลรวม 103,728 100.00
บัตรดี 103,728
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,035 1.81
บัตรเสีย 6,401 5.71
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 112,183 75.73
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,145 100
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้