จังหวัดชลบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 7 เขตเลือกตั้ง[1] จำนวนที่นั่งเท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดชลบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

7 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ73.61%
  First party Second party Third party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทย
ที่นั่งก่อนหน้า 1 0 6
ที่นั่งที่ชนะ 7 0 0
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น6 Steady0 ลดลง6
คะแนนเสียง 354,914 161,638 30,919
% 62.07 28.27 5.41

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดชลบุรี) แก้

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 354,914 62.07%
ประชาธิปัตย์ 161,638 28.27%
อื่น ๆ 55,245 9.66%
ผลรวม 571,797 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
62.07%
ประชาธิปัตย์
  
28.27%
อื่น ๆ
  
9.66%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

เขตการเลือกตั้ง ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 54,053 61.52% 25,046 28.51% 8,761 9.97% 87,860 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 41,175 52.95% 27,135 34.89% 9,459 12.16% 77,769 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 43,828 52.79% 32,332 38.94% 6,872 8.28% 83,032 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 41,102 53.65% 27,879 36.39% 7,625 9.95% 76,606 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 53,632 69.32% 18,418 23.81% 5,319 6.88% 77,369 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 65,513 70.12% 19,297 20.66% 8,617 9.22% 93,427 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 55,611 73.43% 11,531 15.23% 8,592 11.35% 75,734 100.00% ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 354,914 62.07% 161,638 28.27% 55,245 9.66% 571,797 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดชลบุรี) แก้

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ไทยรักไทย 7 343,365 63.00% 7  6 100.00%
ประชาธิปัตย์ 7 163,820 30.06% 0   0.00%
ชาติไทย 5 24,100 4.42% 0  6 0.00%
อื่น ๆ 4 13,746 2.52% 0   0.00%
ผลรวม 23 545,031 100.00% 7   100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
63.00%
ประชาธิปัตย์
  
30.06%
ชาติไทย
  
4.42%
อื่น ๆ
  
2.52%
ที่นั่ง
ไทยรักไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง) แก้

เขตการเลือกตั้ง ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 52,900 63.55% 25,105 30.16% 5,235 6.29% 83,240 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 2 40,203 54.15% 26,899 36.23% 7,140 9.62% 74,242 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 3 40,849 51.32% 38,755 48.69% 79,604 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 4 46,068 62.90% 25,092 34.26% 2,076 2.84% 73,236 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 57,751 78.12% 16,175 21.88% 73,926 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 62,224 69.94% 19,482 21.90% 7,264 8.16% 93,427 100.00% ไทยรักไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 43,370 60.39% 12,312 17.15% 13,316 18.55% 71,813 100.00% ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง
ผลรวม 343,365 63.00% 163,820 28.27% 37,846 6.94% 571,797 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดชลบุรี
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 30,919 5.41
กิจสังคม (2) 718 0.13
พัฒนาชาติไทย (3) 1,299 0.23
ประชาธิปัตย์ (4) 161,638 28.27
ประชาชนไทย (5) 750 0.13
คนขอปลดหนี้ (6) 1,886 0.33
ธรรมชาติไทย (7) 915 0.16
แผ่นดินไทย (8) 907 0.16
ไทยรักไทย (9) 354,914 62.07
ความหวังใหม่ (10) 581 0.10
มหาชน (11) 7,111 1.24
ประชากรไทย (12) 381 0.07
ไทยช่วยไทย (13) 694 0.12
แรงงาน (14) 2,790 0.49
ชาติประชาธิปไตย (15) 2,098 0.37
กสิกรไทย (16) 177 0.03
ทางเลือกที่สาม (17) 174 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 263 0.05
พลังเกษตรกร (19) 3,217 0.56
พลังประชาชน (20) 365 0.06
บัตรดี 571,797 94.70
บัตรเสีย 19,782 3.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,191 2.02
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 603,770 73.61
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 820,208 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แก้

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลเหมือง ตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองรี และตำบลบ้านสวน)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สง่า ธนสงวนวงศ์ (9)* 52,900 63.55
ประชาธิปัตย์ สรัลชา ศรีชลวัฒนา (4) 25,105 30.16
ชาติไทย เกษม เหลืองอ่อน (1) 5,235 6.29
ผลรวม 83,240 100.00
บัตรดี 83,240 89.47
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,509 5.92
บัตรเสีย 4,286 4.61
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,035 73.81
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,045 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอพานทอง อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบลนาป่า และตำบลสำนักบก) และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลหนองซ้ำซาก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อัมรินทร์ ตั้งประกอบ (9) 40,203 54.15
ประชาธิปัตย์ ศักดา นพสิทธิ์ (4) 26,899 36.23
ชาติไทย สรายุทธ วงษ์แสงทอง (1) 7,140 9.62
ผลรวม 74,242 100.00
บัตรดี 74,242 90.04
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,352 4.07
บัตรเสีย 4,865 5.90
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 82,459 76.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,116 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอพนัสนิคม และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย วิทยา คุณปลื้ม (9)* 40,849 51.32
ประชาธิปัตย์ ประมวล เอมเปีย (4) 38,755 48.69
ผลรวม 79,604 100.00
บัตรดี 79,604 90.96
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,641 1.88
บัตรเสีย 6,273 7.17
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,518 78.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 110,836 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง (ยกเว้นตำบลหนองซ้ำซาก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ (9)* 46,068 62.90
ประชาธิปัตย์ ไชยเฉลิม พิทักษ์ผลิน (4) 25,092 34.26
ชาติไทย อภินันท์ อมรินทร์ (1) 2,076 2.84
ผลรวม 73,236 100.00
บัตรดี 73,236 89.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,337 2.87
บัตรเสีย 5,946 7.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,519 73.37
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 111,110 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอศรีราชา (ยกเว้นตำบลทุ่งสุขลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย อิทธิพล คุณปลื้ม (9)* 57,751 78.12
ประชาธิปัตย์ ศรายุทธ โรจนอานนท์ (4) 16,175 21.88
ผลรวม 73,926 100.00
บัตรดี 73,926 91.56
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,330 2.89
บัตรเสีย 4,487 5.56
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80,743 74.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 109,097 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา) และอำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลห้วยใหญ่ ตำบลโป่ง และตำบลเขาไม้แก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ชาญยุทธ เฮงตระกูล (9) 62,224 69.94
ประชาธิปัตย์ สุไอนี เพียรดี (4) 19,482 21.90
ชาติไทย วิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ (1) 6,834 7.68
ความหวังใหม่ สมชาย ศรีสุนทรโวหาร (10) 430 0.48
ผลรวม 88,970 100.00
บัตรดี 88,970 90.14
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,303 4.36
บัตรเสีย 5,427 5.50
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,700 70.35
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,301 100.00
ไทยรักไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติไทย

เขตเลือกตั้งที่ 7 แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลห้วยใหญ่ ตำบลโป่ง และตำบลเขาไม้แก้ว)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดชลบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ (9)* 43,370 60.39
ประชาธิปัตย์ พลเรือเอก อกนิษฐ์ หมื่นศรี (4) 12,312 17.15
มหาชน พลเรือเอก สุรพล จันทร์แดง (11) 11,232 15.64
ชาติไทย สามารถ จารุรักษา (1) 2,815 3.92
ธรรมชาติไทย พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ (7) 1,404 1.96
ประชาชนไทย ธนาธิป ไกรคุ้ม (5) 680 0.95
ผลรวม 71,813 100.00
บัตรดี 71,813 90.38
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,048 5.09
บัตรเสีย 3,593 4.52
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,454 68.67
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 115,703 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง แก้

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 May 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้