จังหวัดของประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม แบ่งเขตการปกครองระดับบนสุดออกเป็น 58 จังหวัด (tỉnh) และ 5 เทศบาลนคร ซึ่งเทศบาลนครอยู่ในระดับเดียวกับจังหวัด (thành phố trực thuộc trung ương)

จังหวัด
Tỉnh
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้งประเทศเวียดนาม
ก่อตั้งค.ศ. 1976
จำนวน63[1] (ณ ค.ศ. 2020)
ประชากร313,905 (บั๊กกั่น) – 8,993,082 (นครโฮจิมินห์)
พื้นที่822.7 ตารางกิโลเมตร (317.6 ตารางไมล์) (บั๊กกั่น) – 16,493.7 ตารางกิโลเมตร (6,368.3 ตารางไมล์) (เหงะอาน)
การปกครองรัฐบาลประจำจังหวัด พรรคเดียว ลัทธิมากซ์-เลนิน
หน่วยการปกครองอำเภอ

จังหวัดต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็นอำเภอ (huyện) นครภายใต้จังหวัด (thành phố trực thuộc tỉnh) และเมืองระดับอำเภอ (thị xã) ซึ่งจะแบ่งออกเป็นเมืองระดับตำบล (thị trấn) หรือตำบล ()

ส่วนเทศบาลนครจะแบ่งออกเป็นเขต (quận) และอำเภอ โดยแต่ละเขตจะแบ่งออกเป็นแขวง (phường) แต่ละอำเภอจะแบ่งออกเป็นเมืองระดับตำบลหรือตำบล

รัฐบาล แก้

สภาประชาชน แก้

คณะกรรมการประชาชน แก้

รายชื่อและสถิติ แก้

ตรา จังหวัด/เมือง เมืองหลัก พื้นที่
(ตร.กม.)[2]
ประชากร
[2]
ความหนาแน่น
(คนต่อ ตร.กม.)
[2]
อัตราส่วนเขตเมือง
(ร้อยละ)
[2]
ภาค
    ฮานอย (เทศบาลนคร) ----- 3,119.0 6,451,909 2,068.6 41.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดห่าซาง ห่าซาง 7,945.8 724,537 91.2 11.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาวบั่ง กาวบั่ง 6,724.6 507,183 75.4 16.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบั๊กกั่น บั๊กกั่น 4,868.4 293,826 60.4 16.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเตวียนกวาง เตวียนกวาง 5,870.4 724,821 123.5 13.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหล่าวกาย หล่าวกาย 6,383.9 614,595 96.3 21.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเดี่ยนเบียน เดียนเบียนฟู 9,562.5 490,306 51.3 15.0 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดลายเจิว ลายเจิว 9,112.3 370,502 40.7 14.2 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดเซินลา เซินลา 14,174.4 1,076,055 75.9 13.8 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดเอียนบ๊าย เอียนบ๊าย 6,899.5 740,397 107.3 18.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฮหว่าบิ่ญ ฮหว่าบิ่ญ 4,684.2 785,217 167.6 15.0 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดท้ายเงวียน ท้ายเงวียน 3,546.6 1,123,116 316.7 25.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหลั่งเซิน หลั่งเซิน 8,331.2 732,515 87.9 19.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกว๋างนิญ หะล็อง 6,099.0 1,144,988 187.7 51.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบั๊กซาง บั๊กซาง 3,827.4 1,554,131 406.1 9.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฟู้เถาะ เหวียตจี่ 3,528.4 1,316,389 373.1 15.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหวิญฟุก หวิญฟุก 1,373.2 999,786 728.1 22.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดบั๊กนิญ บั๊กนิญ 823.1 1,024,472 1,244.7 23.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดหายเซือง หายเซือง 1,652.8 1,705,059 1,031.6 19.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
    ไฮฟอง (เทศบาลนคร) ----- 1,520.7 1,837,173 1,208.1 46.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดฮึงเอียน ฮึงเอียน 923.5 1,127,903 1,221.3 12.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดท้ายบิ่ญ ท้ายบิ่ญ 1,546.5 1,781,842 1,152.1 9.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดห่านาม ฝูลี้ 859.7 784,045 912.0 9.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดนามดิ่ญ นามดิ่ญ 1,650.8 1,828,111 1,107.4 17.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดนิญบิ่ญ นิญบิ่ญ 1,392.4 898,999 645.6 17.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดทัญฮว้า ทัญฮว้า 11,136.3 3,400,595 305.4 10.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดเหงะอาน วิญ 16,498.5 2,912,041 176.5 12.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดห่าติ๋ญ ห่าติ๋ญ 6,026.5 1,227,038 203.6 14.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดกว๋างบิ่ญ ด่งเฮ้ย 8,065.3 844,893 104.8 15.0 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดกว๋างจิ ดงห่า 4,760.1 598,324 125.7 27.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดเถื่อเทียนเว้ เว้ 5,065.3 1,087,420 214.7 36.0 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
  ดานัง (เทศบาลนคร) ----- 1,257.3 887,435 705.8 86.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกว๋างนาม ตามกี่ 10,438.3 1,422,319 136.3 18.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกว๋างหงาย กว๋างหงาย 5,152.7 1,216,773 236.1 14.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดบิ่ญดิ่ญ กวีเญิน 6,039.6 1,486,465 246.1 27.7 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดฟู้เอียน ตวีฮหว่า 5,060.6 862,231 170.4 21.8 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดคั้ญฮหว่า ญาจาง 5,217.6 1,157,604 221.9 39.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดนิญถ่วน ฟานซาง-ท้าปจ่าม 3,363.1 564,993 168.0 36.1 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดบิ่ญถ่วน ฟานเที้ยต 7,836.9 1,167,023 148.9 39.3 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกอนตูม กอนตูม 9,690.5 430,133 44.4 33.5 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดซาลาย เปล็ยกู 15,536.9 1,274,412 82.0 28.6 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดดั๊กลัก บวนมาถ็วต 13,139.2 1,733,624 131.9 24.0 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดดั๊กนง ซาเหงีย 6,516.9 489,382 75.1 14.7 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดเลิมด่ง ด่าหลัต 9,776.1 1,187,574 121.5 37.8 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ด่งสว่าย 6,883.4 873,598 126.9 16.5 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดเต็ยนิญ เต็ยนิญ 4,035.9 1,066,513 264.3 15.6 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดบิ่ญเซือง ถูเสิ่วหมต 2,696.2 1,481,550 549.5 29.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดด่งนาย เบียนฮหว่า 5,903.9 2,486,154 421.1 33.2 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า หวุงเต่า 1,989.6 996,682 500.9 49.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ไฟล์:Emblem of Ho Chi Minh City.png โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร) ----- 2,095.1 7,162,864 3,418.9 83.3 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดล็องอาน เตินอาน 4,493.8 1,436,066 319.6 17.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเตี่ยนซาง หมีทอ 2,484.2 1,672,271 673.2 13.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเบ๊นแจ เบ๊นแจ 2,360.2 1,255,946 532.1 9.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดจ่าวิญ จ่าวิญ 2,295.1 1,003,012 437.0 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดหวิญล็อง หวิญล็อง 1,479.1 1,024,707 692.8 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดด่งท้าป กาวหลัญ 3,376.4 1,666,467 493.9 17.8 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดอานซาง ล็องเซวียน 3,536.8 2,142,709 605.8 28.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเกียนซาง สักซ้า 6,348.3 1,688,248 265.9 27.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
  เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร) ----- 1,401.6 1,188,435 847.9 65.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเหิ่วซาง หวิทัญ 1,601.1 757,300 473.0 19.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดซ้อกจัง ซ้อกจัง 3,312.3 1,292,853 390.3 19.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดบักเลียว บักเลียว 2,584.1 856,518 331.5 26.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดก่าเมา ก่าเมา 5,331.7 1,206,938 226.4 20.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ภาค แก้

 

รัฐบาลเวียดนามมักจะจัดกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ โดยออกเป็น 8 ภาค การแบ่งภูมิภาคเช่นนี้ไม่ได้ถูกใช้เสมอไปและบางครั้งอาจพบการแบ่งกลุ่มจังหวัดแบบอื่นอีก ภาคทั้งแปดภาคได้แก่

██ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Tây Bắc Bộ; เต็ยบั๊กโบะ)
██ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Đông Bắc Bộ; ดงบั๊กโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (Đồng Bằng Sông Hồng; ด่งบั่งซงห่ง)
██ ชายฝั่งตอนกลางเหนือ (Bắc Trung Bộ; บั๊กจุงโบะ)
██ ชายฝั่งตอนกลางใต้ (Nam Trung Bộ; นามจุงโบะ)
██ ที่สูงตอนกลาง (Tây Nguyên; เต็ยเงวียน)
██ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Đông Nam Bộ; ดงนามโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Đồng Bằng Sông Cửu Long; ด่งบั่งซงกื๋วล็อง)

จังหวัดในอดีต แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. รวมห้าเทศบาล
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 General Statics Office of Vietnam

แหล่งข้อมูลอื่น แก้