จังหวัดของประเทศเวียดนาม

ประเภทของเขตการปกครองในประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม แบ่งเขตการปกครองระดับแรกสุดออกเป็น 58 จังหวัด (tỉnh) และ 5 นครภายใต้การปกครองของส่วนกลาง (เวียดนาม: thành phố trực thuộc trung ương) โดยนครภายใต้ส่วนกลางจะเป็นนครที่ควบคุมโดยตรงจากรัฐบาลส่วนกลาง มีสถานะพิเศษเทียบเท่ากับจังหวัด และเป็นนครในระดับสูงสุดของประเทศเวียดนาม[1]

จังหวัด
Tỉnh
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้งประเทศเวียดนาม
ก่อตั้งค.ศ. 1976
จำนวน58 จังหวัด
5 นครภายใต้ส่วนกลาง (ณ ค.ศ. 2020)
ประชากร313,905 (บั๊กกั่น) – 8,993,082 (นครโฮจิมินห์)
พื้นที่822.7 ตารางกิโลเมตร (317.6 ตารางไมล์) (บั๊กกั่น) – 16,493.7 ตารางกิโลเมตร (6,368.3 ตารางไมล์) (เหงะอาน)
การปกครองรัฐบาลประจำจังหวัด พรรคเดียว ลัทธิมากซ์-เลนิน
หน่วยการปกครองอำเภอ

จังหวัดต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็นเขตการปกครองระดับที่สองหรือระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นครภายใต้การปกครองของจังหวัด (thành phố thuộc tỉnh), เมืองระดับอำเภอ (thị xã) และอำเภอ (huyện)

ส่วนเขตการปกครองระดับอำเภอของนครภายใต้ส่วนกลางจะประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นครภายใต้การปกครองของนครภายใต้ส่วนกลาง (thành phố trực thuộc thành phố trung ương), เมืองระดับอำเภอ (thị xã), เขต (quận) และอำเภอ (huyện)

เขตการปกครองระดับที่สามหรือระดับตำบล จะประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แขวง (phường), เมืองระดับตำบล (thị trấn) และตำบล ()

รัฐบาล

แก้

สภาประชาชน

แก้

คณะกรรมการประชาชน

แก้

รายชื่อและสถิติ

แก้
ตรา จังหวัด/นคร เมืองหลัก พื้นที่
(ตร.กม.)[2]
ประชากร
[2]
ความหนาแน่น
(คนต่อ ตร.กม.)
[2]
อัตราส่วนเขตเมือง
(ร้อยละ)
[2]
ภาค
    ฮานอย (เทศบาลนคร) ----- 3,359.84 8,435,650 2,511 41.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดห่าซาง ห่าซาง 7,927.55 892,720 113 11.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาวบั่ง กาวบั่ง 6,700.39 743,050 111 16.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบั๊กกั่น บั๊กกั่น 4,859.96 324,350 67 16.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเตวียนกวาง เตวียนกวาง 5,867.96 1,005,780 171 13.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหล่าวกาย หล่าวกาย 6,364.25 870,590 137 21.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเดี่ยนเบียน เดียนเบียนฟู 9,539.93 635,920 67 15.0 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดลายเจิว ลายเจิว 9,068.73 482,100 53 14.2 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดเซินลา เซินลา 14,109.83 1,300,130 92 13.8 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดเอียนบ๊าย เอียนบ๊าย 6,892.67 847,250 123 18.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฮหว่าบิ่ญ ฮหว่าบิ่ญ 4,590.30 1,075,380 234 15.0 ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
จังหวัดท้ายเงวียน ท้ายเงวียน 3,521.97 1,435,990 408 25.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหลั่งเซิน หลั่งเซิน 8,310.13 1,002,090 126 19.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกว๋างนิญ หะล็อง 6,207.93 1,562,880 252 51.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบั๊กซาง บั๊กซาง 3,895.89 1,890,930 485 9.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดฟู้เถาะ เหวียตจี่ 3,534.64 1,716,920 486 15.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหวิญฟุก หวิญฟุก 1,236 1,497,620 1,212 22.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดบั๊กนิญ บั๊กนิญ 822.71 1,488,200 1,808 23.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดหายเซือง หายเซือง 1,668.28 2,946,820 1,767 19.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
    ไฮฟอง (เทศบาลนคร) ----- 1,526.52 2,588,020 1,695 46.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดฮึงเอียน ฮึงเอียน 930.2 1,490,850 1,603 12.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดท้ายบิ่ญ ท้ายบิ่ญ 1,584.61 2,478,540 1,564 9.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดห่านาม ฝูลี้ 861.93 1,078,000 1,251 9.5 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดนามดิ่ญ นามดิ่ญ 1,668.82 2,876,850 1,724 17.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดนิญบิ่ญ นิญบิ่ญ 1,411.78 1,410,700 1,000 17.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
จังหวัดทัญฮว้า ทัญฮว้า 11,114.71 4,722,060 425 10.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดเหงะอาน วิญ 16,486.49 4,419,990 268 12.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดห่าติ๋ญ ห่าติ๋ญ 5,994.45 1,523,750 254 14.9 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดกว๋างบิ่ญ ด่งเฮ้ย 7,998.78 1,113,860 139 15.0 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดกว๋างจิ ดงห่า 4,701.23 750,950 160 27.4 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
จังหวัดเถื่อเทียนเว้ เว้ 4,947.11 1,560,220 315 36.0 ชายฝั่งตอนกลางเหนือ
  ดานัง (เทศบาลนคร) ----- 1,284.73 1,520,190 1,183 86.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกว๋างนาม ตามกี่ 10,574.86 2,019,380 191 18.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกว๋างหงาย กว๋างหงาย 5,155.25 1,745.650 339 14.6 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดบิ่ญดิ่ญ กวีเญิน 6,066.40 2,604,290 429 27.7 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดฟู้เอียน ตวีฮหว่า 5,025.96 1,176,620 234 21.8 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดคั้ญฮหว่า ญาจาง 5,199.62 1,653,970 318 39.9 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดนิญถ่วน ฟานซาง-ท้าปจ่าม 3,355.70 798,680 238 36.1 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดบิ่ญถ่วน ฟานเที้ยต 7,942.60 1,952,060 246 39.3 ชายฝั่งตอนกลางใต้
จังหวัดกอนตูม กอนตูม 9,677.30 679,910 70 33.5 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดซาลาย เปล็ยกู 15,510.13 1,790,980 115 28.6 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดดั๊กลัก บวนมาถ็วต 13,070.41 2,518,440 193 24.0 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดดั๊กนง ซาเหงีย 6,509.27 770,560 118 14.7 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดเลิมด่ง ด่าหลัต 9,781.20 1,732,530 177 37.8 ที่สูงตอนกลาง
จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ด่งสว่าย 6,873.56 1,334,670 194 16.5 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดเต็ยนิญ เต็ยนิญ 4,041.65 1,388,760 344 15.6 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดบิ่ญเซือง ถูเสิ่วหมต 2,694.64 2,763,120 1,025 29.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดด่งนาย เบียนฮหว่า 5,863.64 5,255,810 896 33.2 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า หวุงเต่า 1,982.56 1,578,700 796 49.9 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร) ----- 2,095.39 9,389,720 4,482 83.3 ภาคตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดล็องอาน เตินอาน 4,494.78 2,234,260 497 17.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเตี่ยนซาง หมีทอ 2,556.36 2,085,240 816 13.7 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเบ๊นแจ เบ๊นแจ 2,379.70 1,898,010 797 9.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดจ่าวิญ จ่าวิญ 2,390.77 1,419,260 594 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดหวิญล็อง หวิญล็อง 1,525.73 1,328,820 871 15.3 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดด่งท้าป กาวหลัญ 3,382.28 1,800,170 532 17.8 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดอานซาง ล็องเซวียน 3,536.82 2,705,520 765 28.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเกียนซาง สักซ้า 6,352.92 2,451,760 386 27.0 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
  เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร) ----- 1,440.40 1,752,350 1,217 65.9 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดเหิ่วซาง หวิทัญ 1,622.23 1,029,470 635 19.6 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดซ้อกจัง ซ้อกจัง 3,298.20 1,797,820 545 19.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดบักเลียว บักเลียว 2,667.88 1,121,810 420 26.1 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
จังหวัดก่าเมา ก่าเมา 5,274.51 1,607,630 305 20.4 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ภาค

แก้
 

รัฐบาลเวียดนามมักจะจัดกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ โดยออกเป็น 8 ภาค การแบ่งภูมิภาคเช่นนี้ไม่ได้ถูกใช้เสมอไปและบางครั้งอาจพบการแบ่งกลุ่มจังหวัดแบบอื่นอีก ภาคทั้งแปดภาคได้แก่

██ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Tây Bắc Bộ; เต็ยบั๊กโบะ)
██ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Đông Bắc Bộ; ดงบั๊กโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (Đồng Bằng Sông Hồng; ด่งบั่งซงห่ง)
██ ชายฝั่งตอนกลางเหนือ (Bắc Trung Bộ; บั๊กจุงโบะ)
██ ชายฝั่งตอนกลางใต้ (Nam Trung Bộ; นามจุงโบะ)
██ ที่สูงตอนกลาง (Tây Nguyên; เต็ยเงวียน)
██ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Đông Nam Bộ; ดงนามโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Đồng Bằng Sông Cửu Long; ด่งบั่งซงกื๋วล็อง)

จังหวัดในอดีต

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้