งาน (หน่วยวัดพื้นที่)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ งาน (แก้ความกำกวม)

งาน เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของไทย
1 งาน มีค่าเท่ากับ

ในทางกลับกัน