พิธีศพ

(เปลี่ยนทางจาก งานศพ)

พิธีศพ หรือ งานศพ เป็นพิธีที่จัดขึ้นในโอกาสการเสียชีวิตของบุคคล ประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้นแตกต่างไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

ในสังคมไทย การได้รับพระราชทานเพลิงศพ ถือเป็นเกียรติยศต่อผู้เสียชีวิตและวงศ์ตระกูล มักพระราชทานให้แก่บุคคลสำคัญ หรือบุคคลที่กระทำประโยชน์และคุณงามความดีให้แก่สังคม โดยการพระราชทานเพลิงศพ จะมีรูปแบบดังนี้

  1. ผู้แทนพระองค์เชิญเพลิงหลวงไปในพิธีในการพระราชทานเพลิงศพ
  2. พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ
  3. พระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมราชินี ทรงจุดฝักแคพระราชทานเพลิงศพ (สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า , ขุนนางชั้นต่ำกว่า เจ้าพระยา )
  4. พระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นบนเมรุวางดอกไม้จันทน์พระราชทานเพลิงศพ (สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า ขึ้นไป , ขุนนางตั้งแต่ชั้นเจ้าพระยา ขึ้นไป , พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้น หม่อมเจ้า ขึ้นไป และ ผู้ที่ทรงรู้จักสนิทสนมเป็นพิเศษ)