เปิดเมนูหลัก

งานวันวิสาขบูชาโลก เป็นการจัดงาน เฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล ของสหประชาชาติ ภายใต้งาน คุณูปการของพระพุทธศาสนา ต่อสันติภาพโลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะพัฒนาพุทธศาสนา ให้เป็นศูนย์กลาง พระพุทธศาสนาโลก เริ่มต้นตามมติสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2547 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี 2548 และ 2549

เนื้อหา

กิจกรรมในแต่ละปีแก้ไข

งานในปี 2549แก้ไข

ครม. ได้มีการอนุมัติงบประมาณ 69 ล้านบาท ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. กิจกรรมที่ท้องสนามหลวง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม มีกรมการศาสนาและศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลัก ภายใต้งบฯในการดำเนินการ 11.2 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีวันที่ 8 พฤษภาคม,พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง ฯลฯ
  2. กิจกรรมที่หอประชุมสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม ภายใต้งบฯในการดำเนินการ 35 ล้านบาท โดยกิจกรรมสำคัญคือการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ 47 ประเทศ โดยมีผู้ร่วมประชุมถึง 1,261 คน/รูป ประกอบด้วย พระสังฆราช/ประมุขสงฆ์จากนานาชาติเข้าร่วม 82 รูป พระสงฆ์นานาชาติ 503 รูป และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 676 คน
  3. กิจกรรมที่พุทธมณฑลและถนนอุทยาน ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นแม่งานหลัก ภายใต้งบฯในการดำเนินงาน 15.7 ล้านบาท โดยในวันที่ 12 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน

งานในปี 2548แก้ไข

ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีชาวพุทธนานาชาติจาก 42 ประเทศ เข้าร่วมและมีมติลงนามในแถลงการณ์ร่วมให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาโลก และให้จัดฉลองวันวิสาขบูชาโลกในไทยต่อไป โดยให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นองค์กรประสานงานและดำเนินการนั้น งานในปี 2548 ยังมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งการร่วมทำการ์ด 1คน1สัจจะ ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว แจกผู้เข้าร่วมงานให้ทุกคนเขียนคำอธิษฐาน ตั้งใจว่าทำความดีเป็นการให้สัจจะไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจะได้ส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร มีการประชาสัมพันธ์ ตัวมาสคอต (Mascot) สีขาวที่มีชื่อว่า "ดี" และสีดำที่ชื่อว่า "เดี๋ยว" นอกจากนี้ยังมีการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ที่ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ, นิทรรศการสัปดาห์พระพุทธศาสนาขึ้น ที่ท้องสนามหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ออกมาให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการบูชา และเวียนเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต, การจัดสัมมนาวิชาการ, ทัศนศึกษาศาสนสถาน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา เป็นการเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองบูชาพิเศษกว่าที่มีมา โดยยึดแบบอย่างจารีตประเพณีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 2

งานในปี 2547แก้ไข

คณะกรรมการโครงการรวม ดวงใจศิลปิน เพื่อพระพุทธศาสนาร่วม กับบรรดาองค์กร ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จึงจัด "มหกรรมละครพุทธประวัติ" เรื่อง "สิทธัตถะ พุทธบารมี" เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดเฉลิมฉลองดังกล่าวโดยมี ดาราและนักแสดงกิตติมศักดิ์ร่วมแสดง อาทิ ต่อ-นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล รับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและ บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผม ส่วนนักแสดงกิตติมศักดิ์ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ เป็นพระนางสิริมหามายา ศุภชัย ไพจิตร เป็นพระสันตดุสิตโพธิสัตว์ และ วรภัทร วิลาวรณ์ เป็นเจ้าชายเทวฑัต พร้อมผู้แสดงอื่น ๆ อีกมากมายโดยมีกำหนดแสดงในวันที่ 16 พ.ค. 2547 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18.00 น. นำรายได้สมทบกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุฯ และสมทบกองทุนเผยแผ่ ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข