คุยเรื่องแม่แบบ:โครงส่วน

ความคิดเห็นล่าสุดเมื่อ: 3 ปีที่แล้ว โดย Patsagorn Y. ในหัวข้อ คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แก้

Thaksina.38 (คุย) 17:05, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (+07) ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดชลบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดเวียนประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง จะน้าความความเย็นมาสู่จังหวัด และคลื่นลมปานกลาง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมท้าให้มีฝนตกชุกและคลื่นลมแรงตอบกลับ

ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดชลบุรีออกเป็น 3 ฤดูดังนี้ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัด ปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยในช่วงนี้ แต่เนื่องจากจังหวัดชลบุรีอยู่ในละติจูดที่ค่อนข้างต่้าไกลจากศูนย์กลางของบริเวณความกด อากาศสูงท้าให้อากาศหนาวเย็นที่แผ่ลงมาได้คลายความเย็นลงไปประกอบกับจังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลท้าให้ อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก

ฤดูร้อน เริ่มตั้งฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน พฤษภาคม  ฤดูนี้จะมีลมฝ่ายใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม โดยมีก้าลังค่อนข้างแรงและสม่้าเสมอ อย่างไรก็ตามในฤดูร้อนจังหวัดชลบุรีจะมีอากาศไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากมีลมทะเลข่วยบรรเทาความร้อนแต่จะมี คลื่นลมค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายและเย็น  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประเทศไทย ซึ่งจะน้าความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ในระยะเริ่มต้นของมรสุม จะปรากฏมีฝนฟ้าคะนอง ในเดือนมิถุนายนฝนจะลดลงและเป็นช่วงฝนทิ้งช่วง เดือนที่มีฝนตกชุกคือเดือน สิงหาคม กันยายน และตุลาคม โดยปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนอีกครั้งประมาณเดือนพฤศจิกายนแสดงให้ เห็นว่าฤดูฝนได้สิ้นสุดลง  

อุณหภูมิ จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลและอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ อุณหภูมิของจังหวัด ชลบุรีตลอดทั้งปีไม่เปลี่ยนแปลงมากนักกล่าวคือฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัดและฤดูหนาวอากาศก็ไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 28.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.3 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย คือ 24.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 40.5 องศาเซลเซียส ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสัตหีบ เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2495 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2495 และอุณหภูมิต่้าที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 9.9 องศาเซลเซียส ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2498

ฝน จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดติดชายฝั่งทะเลท้าให้ปริมาณฝนบริเวณชายฝั่งแตกต่างจาก บริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน พื้นที่ชายฝั่งบริเวณอ้าเภอเมือง เกาะสีชัง และสัตหีบมีฝนชุกและปริมาณฝน รวมมากกว่าพื้นที่อื่น โดยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 1,200 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่บริเวณอ้าเภอบางละมุง เป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยอยู่ในเกณฑ์ต่้ากว่า 1,200 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมตลอดปีของอ้าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี คือ 1,295.6 มิลลิเมตร โดยมีจ้านวนวันฝนตก 120 วัน ช่วงที่มีฝนตกชุกของจังหวัดชลบุรีคือในช่วงเดือน กันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 268.9 มิลลิเมตร และมีฝนตก 20 วัน โดยปริมาณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคย ตรวจวัดได้ของจังหวัดคือ 319.6 มิลลิเมตร ที่อ้าเภอสัตหีบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2513 พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เป็นพายุดีเปรสชัน ซึ่งส่งผลให้เกิดน้้าท่วม ในบางพื้นที่ พายุที่พัดเข้ามาส่วนใหญ่มีแหล่งก้าเนิดและพัดมาจากบริเวณปลายแหลมญวนในทะเลจีนใต้เข้าสู่ก้น อ่าวไทย และส่วนใหญ่เกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จากสถิติในคาบ 68 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 – 2561 พบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 4 ลูก ซึ่งส่วนใหญ่มีก้าลังแรงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้ามาในเดือนพฤษภาคม 1 ลูก (2504) เดือน ตุลาคม 2 ลูก (2500, 2507) และเป็นพายุโซนร้อนซึ่งอ่อนก้าลังลงจากพายุไต้ฝุ่น VAE เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศ ไทยที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2495 ผ่านจังหวัดจันทบุรีและเข้าสู่จังหวัดชลบุรี --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Thaksina.38 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 17:05, 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ICT)

  ไม่พบคำขอแก้ไข — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔.ᴛᴀʟᴋ 16:36, 26 พฤษภาคม 2563 (+07)ตอบกลับ
กลับไปที่หน้า "โครงส่วน"