อยากทราบที่มาของการจัดตั้ง โครงการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และโครงการจัดตั้งสำนักวิชาเทคนิคการแพทย์และเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอาข้อมูลจากที่ไหนมาคะ อยากทราบที่มาของข้อมูล