คำหลัก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คำหลัก เป็นศัพท์บัญญัติของ keyword ในภาษาอังกฤษ อาจหมายถึง