ความเยื้องศูนย์กลาง (คณิตศาสตร์)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ความเยื้องศูนย์กลาง

ในทางเรขาคณิต ความเยื้องศูนย์กลาง (อังกฤษ: Eccentricity) เป็นตัวแปรที่กำหนดในภาคตัดกรวยแต่ละชนิด มีความหมายถึงความเบี่ยงเบนไปจากวงกลมของรูปนั้น

การคำนวณแก้ไข

ภาคตัดกรวย สมการ ความเยื้องศูนย์กลาง (e) ความเยื้องศูนย์กลางเชิงเส้น (c)
วงกลม      
วงรี      
พาราโบลา      
ไฮเพอร์โบลา