ความหนาแน่น (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความหนาแน่น มีความหมายในหลายมุม