ความชุกของโรค

(เปลี่ยนทางจาก ความชุก)

ในทางระบาดวิทยา ความชุกของโรค (อังกฤษ: Prevalence) หมายถึงจำนวนกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคทั้งหมดในประชากร ณ เวลาหนึ่งๆ หรือกล่าวคือจำนวนผู้ป่วยในประชากรหนึ่งๆ หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมด ค่านี้ใช้ประมาณว่าโรคนี้เกิดบ่อยมากเพียงใดในประชากรที่ช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งช่วยให้แพทย์ทราบความน่าจะเป็นในการวินิจฉัยโรคและข้อมูลนี้ยังใช้ในงานของนักระบาดวิทยา ผู้ให้บริการสาธารณสุข ภาครัฐ และบริษัทประกันภัย

สูตรคณิตศาสตร์ในการคำนวณความชุกของโรคคือ

ให้ a = จำนวนคนเป็นโรคในประชากร ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ

ให้ b = จำนวนคนในประชากรเสี่ยงที่จะเป็นโรค ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่รวมผู้ที่ป่วยเป็นโรคแล้ว