คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ทั้งในด้านทุนทรัพย์และบุคลากร และยังมีผู้เชี่ยวชาญไทยที่ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอีกจำนวนหนึ่งด้วย[3]

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University
สถาปนา27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)[1]
คณบดีศ.คลินิก นพ. อาทิตย์ อังกานนท์
ที่อยู่
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วารสารรามาธิบดีเวชสาร
สี  สีเขียวรามา[2]
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
เว็บไซต์www.rama.mahidol.ac.th

ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เป็นนักศึกษาแพทย์ประมาณ 180 คน นักศึกษาพยาบาลอีก 150 คน นักศึกษาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย 30 คน และนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 30 คนต่อปี) ระดับหลังปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องมีโครงการปริญญาเอก โครงการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และสาขาย่อยเฉพาะทาง รวมทั้งการวิจัยด้วย

เป้าหมายของคณะฯ คือการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ พยาบาล และบุคลากรอื่นทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การดูแลรักษาแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานในชุมชนได้

ประวัติ แก้

 • พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้วางนโยบายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติระยะที่ 2 ให้ผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับอัตราส่วน ระหว่างแพทย์ กับจำนวนประชากร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียง กับอัตราส่วน ของประเทศอื่น จึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) โดยใช้ที่ดินราชพัสดุทุ่งพญาไท บริเวณหน้ากรมทางหลวงแผ่นดิน และได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี ขึ้นพร้อมกัน
 • พ.ศ. 2508 มีพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี" และรับนศพ. รุ่นแรกที่คณะวิทยาศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน
 • พ.ศ. 2512 วันที่ 3 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลรามาธิบดี และเปิดรับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 พฤษภาคม
 • พ.ศ. 2552 ครบรอบ 40ปี รามาธิบดี โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดงาน"การประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ รามาธิบดี : จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ"ที่อิมแพ็ค อารีนา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาเปิดงาน
 • พ.ศ. 2552 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์หลอดเลือดหัวใจและ เมตบอลิซึม ณ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และทรงเปิดอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ
 • พ.ศ. 2553 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยสุขาภิบาล 119 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 291-1-63 ไร่ ซึ่งคณะรัฐบาลได้อนุมัติดำเนินการโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 วงเงินรวมกว่า 6,000 ล้านบาท

ทำเนียบคณบดี แก้

ทำเนียบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2521
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ รจิต บุรี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2525
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทวี บุญโชติ พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2538
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ วินิต พัวประดิษฐ์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา พ.ศ. 2558 - 2566
9. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อาทิตย์ อังกานนท์ พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

ภาควิชาและหน่วยงาน แก้

ภาควิชา แก้

 • ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
 • ภาควิชาจักษุวิทยา
 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 • ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 • ภาควิชาระบาดวิทยา
 • ภาควิชารังสีวิทยา
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 • โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงานและศูนย์ต่างๆ แก้

 • งานบริการวิชาการ
 • สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน
 • หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา
 • ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม หรือ Cardiovascular and Metabolism center ( CVMC )
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดนิทรรศการทางการแพทย์ ( MCPC )
 • ศูนย์รังสีศัลยกรรม ( Radiosurgery Center )
 • ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC)
 • ศูนย์พิษวิทยา
 • คลินิกวัยรุ่นรามาธิบดี
 • พรีเมี่ยมคลินิก ( Premium clinic )
 • ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ( Ramathibodi Laser Center)
 • ศูนย์วินิจฉัยเต้านม
 • ศูนย์สลายนิ่ว

การศึกษา แก้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508 เป็นคณะแพทยศาสตร์ลำดับที่ 4 ของประเทศไทย มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี เป็นคณบดีท่านแรก โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างรากฐานความรู้ทางการแพทย์และการพยาบาล (Knowledge - based medicine and care) เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย ลักษณะพิเศษของรามาธิบดี คือมีการผลิตบัณฑิตทั้งสาขาแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ในคณะเดียวกัน ทำให้สามารถประสานการเรียนการสอน การบริการควบคู่กัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม อันยังประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

รามาธิบดี เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนวิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ปรีคลินิก) ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทำให้นักศึกษามีแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อได้มีการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จึงจัดตั้งโรงเรียนแพทย์รามาธิบดีขึ้น และได้ทำการย้ายการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับปรีคลินิก มาอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ตั้งแต่พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน รามาธิบดีผลิตนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางและแพทย์เฉพาะอนุสาขาต่างๆ รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ที่มีหน่วยกิตจำนวน 16 หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ อีก 92 หลักสูตร

โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติในเรื่องเทคโนโลยีและวิชาการในสาขากุมารเวชศาสตร์,จักษุวิทยา,ระบบต่อมไร้ท่อ และออร์โธปิดิคส์เป็นพิเศษ นอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดียังมีเครื่องมือที่ทันสมัยระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทยเช่น มีดไซเบอร์ (Cyberknife) และ เครื่องสแกน 320 สไลซ์

หลักสูตร แก้

ภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ การผลิตบัณฑิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

ระดับปริญญาตรี[4] ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • สาขาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 6 ปี)
  • สาขาแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์
   (หลักสูตรควบ พ.บ.-วศ.ม. 7 ปี)
  • สาขาแพทยศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรควบ พ.บ.-กจ.ม. 7 ปี)
  • สาขาแพทยศาสตร์ โครงการมหิดลวิทยาจารย์
   (หลักสูตรควบ วท.บ.-ปร.ด.-พ.บ.)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขาพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  • สาขาฉุกเฉินการแพทย์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (ภาคปกติ)
  • สาขาการผดุงครรภ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาการเจริญพันธ์และประยุกต์เทคโนโลยี
  • สาขาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย)
  • สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  • สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
  • สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
  • สาขาแพทยศาสตร์
  • สาขาฟิสิกส์การแพทย์
  • สาขาโภชนศาสตร์ (โครงการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ)
  • สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต
  • สาขาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ
  • สาขาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาการประเมินเทนโนโลยีด้านสุขภาพ (โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย)
  • สาขาระบาดวิทยาคลินิก
  • สาขาเวชศาสตร์โมเลกุล (โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)
  • สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต
  • สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ
  • สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
  • สาขาโภชนศาสตร์ (โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ)
  • สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ)

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญาเอก การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง และการอบรมระยะสั้นสาขาต่างๆ อีกด้วย
 • หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) เป็นโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย โดยนักศึกษาต้องไปทำวิจัยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เลือกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์) เป็นโครงการผลิตอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ สัตวแพทย์นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทย โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาผู้จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพ แยกไปศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาเอก แล้วจึงกลับมาเรียนต่อชั้นคลินิกที่คณะต้นสังกัดจนสำเร็จการศึกษา

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ แก้

โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชียคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แก้

รายละเอียดของโครงการ แก้

1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 รองรับการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัย มาเป็นเวลากว่า 40 ปี โดยที่คณะแพทยศาสตร์ฯ มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาตามพันธกิจต่าง ๆ แต่มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น มีจำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นมากแต่สถานที่คับแคบ ทรัพยากรการเรียนรู้ในด้านสถานที่เรียน สถานที่ปฏิบัติการทางคลินิก หอพักนักศึกษา และพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงพอ รวมทั้งจำเป็นต้องพิจารณาหาโรงพยาบาลฝึกอบรมที่มีลักษณะผู้ป่วยในระดับปฐม ภูมิและทุติยภูมิสำหรับการเรียนการสอน

2. จากการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีโอกาสจัดหน่วยแพทย์เคลื่อน ที่ในโครงการพระดาบสสัญจรของมูลนิธิพระดาบส และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรของสำนักราชเลขาธิการ ที่จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นเขตชุมชน อุตสาหกรรมและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทำให้มีประชาชนหนาแน่น มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ระบบบริการสาธารณสุขมีแต่โรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่มีศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับ Excellence Center หรือระดับคณะแพทยศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ในด้านการศึกษา วิจัยและบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ฯ จึงได้เสนอโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย เพื่อพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและเขตรอบนอก ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนใน 7 จังหวัดภาคตะวันออก โดยโครงการนี้เชื่อมโยงกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 ซึ่งเน้นในด้านการศึกษาของแพทย์และบุคลากรในระดับหลังปริญญา และการบริการผู้ป่วยซับซ้อนให้มีการพัฒนาอย่างบูรณาการ

3. โครงการฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยสุขาภิบาล 119 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 291-1-63 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ฯ มีสถานที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

3.2 เพื่อดำเนินการสร้างโรงพยาบาล ขนาด 400 เตียง สำหรับให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูและป้องกันโรค โดยเน้นการศึกษาและวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาชีวอนามัย ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย

3.3 เพื่อเป็นต้นแบบการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมุ่งการตั้งเครือข่าย การเรียนรู้และบริการวิชาการให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอำเภอของภาครัฐ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน และขยายการจัดการความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคตะวันออก ของประเทศเพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนไทย

3.4 เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์บริการวิชาการ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา/วิจัย ศูนย์การแพทย์และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ และอุทยานการเรียนรู้และความเป็นอยู่ชุมชนต้นแบบ

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 5 ปี (พ.ศ. 2554 — 2558)

นามพระราชทาน แก้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ดำเนินโครงการ พัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย หรือโครงการรามาธิบดี-บางพลี เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ปี และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ โดยทางคณะฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. และในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสถาบันการแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” (เป็นพระนามที่ต่อจากรามาธิบดี โดยมีพระนามเต็มดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร) และชื่อภาษาอังกฤษว่า “CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE” อีกทั้งทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎภายในมีอุณาโลม ประดิษฐานที่อาคารสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แก้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ในบางรายวิชาการเรียนการสอนจะถูกแบ่งไปเรียนที่โรงพยาบาลสมทบ ๔ แห่ง [5]

โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง แก้

 1. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2508" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 3 สิงหาคม 2508. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
 2. "ตราสัญลักษณ์ (Logo) | มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี". www.rama.mahidol.ac.th. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2567. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "แนะนำคณะฯ | มหาวิทยาลัยมหิดล". www.rama.mahidol.ac.th.
 4. "การศึกษาระดับปริญญาตรี | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลการศึกษา". www.rama.mahidol.ac.th.
 5. "คู่มือนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล" (PDF). {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้