คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Economics, Prince of Songkla University) เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนามาจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Prince of Songkla University Emblem.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Economics, Prince of Songkla University
ที่อยู่ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันก่อตั้ง22 กันยายน พ.ศ. 2546
คณบดีดร.สินาด ตรีวรรณไชย

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

การบริหารงานประกอบไปด้วย 2 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร