คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดิมเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แต่ในเวลาต่อมา เนื่องจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เริ่มมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ในฐานะของสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งมีเศรษฐกรที่มีชื่อเสียงจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เริ่มเป็นที่จับตามอง

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
School of Economics Bangkok University
สถาปนาพ.ศ. 2529
คณบดีดร. อุกฤษฏ์ ตู้จินดา
ที่อยู่
อาคาร 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
สีสีเขียว
มาสคอต
รวงข้าว
เว็บไซต์econ.bu.ac.th

เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีมากขึ้น และเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย จึงได้มีการก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้น ในปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดสอนเพียงภาควิชาเดียว คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการเปิดสอนเพิ่มอีกหนึ่งภาควิชา คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)และในปี พ.ศ. 2541 เนื่องจากทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เข้ากับความรู้ด้านธุรกิจ จึงได้ทำการเปิดสอนเพิ่มอีกหนึ่งภาควิชาคือ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

หน่วยงาน แก้

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีภาควิชาในสังกัดทั้งหมด 3 ภาควิชา ได้แก่

หลักสูตร แก้

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดสอน 3 สาขาวิชา ใน 3 ภาควิชา ได้แก่


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) / Bachelor of Economis (B.Econ.)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) / Bachelor of Economis (B.Econ.)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) / Bachelor of Economis (B.Econ.)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้