คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University) นับว่าเป็นคณะวิชาในแรกเริ่มของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามแผนการพัฒนาและจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นศูนย์กลางของการให้การบริการและส่งเสริมทางด้านวิชาการของการเกษตรและเทคโนโลยีของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการจัดการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture and Agro - Industry) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศชาติ

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อไทย = คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่ออังกฤษFaculty of Agriculture
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้งพ.ศ. 2531
คณบดีดร.นรินทร บุญพราหมณ์
สีประจําคณะสีเขียว
เว็บไซต์agri.ubu.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) เปิดดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2531 และฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะดำเนินการในรูปของวิทยาลัยก็ได้เริ่มสร้างระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียน และอาคารฝึกงานต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาเลือกให้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 10 ถนนสายวารินชำราบ-เดชอุดม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 5,228 ไร่ ต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 จึงได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ด้านการเรียนการสอนจะเน้นหนักทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง และพื้นที่ไร่ฝึกและทดลองประมาณ 4,000 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาคาร ปฏิบัติงาน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ กลุ่มอาคารประสานงาน และอาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชา/หน่วยงานแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข