คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Faculty of Industry and Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Multi technology Campus) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Industry and Technology, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
วันก่อตั้งพ.ศ. 2550
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
วารสาร-
สีประจําคณะ     สีเทา
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เว็บไซต์www.fit.rmuti.ac.th

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2535 ได้รับมอบที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์จากสภาตำบลพังโคน จำนวนเนื้อที่ 293 ไร่ โดยอนุมัติของ กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2536 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพื้นที่จำนวน 100,000 บาท
 • พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ เพื่อสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่และสร้างถนนดินลูกรังถมทางเข้าวิทยาเขตสกลนคร พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแม่บทออกแบบสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
 • พ.ศ. 2538 ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร ฝากนักศึกษาหลักสูตร วท.บ (สัตวศาสตร์) เรียนที่ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ หลักสูตร ปวส. (ช่างก่อสร้าง) เรียนที่ วิทยาเขตขอนแก่น และหลักสูตร ปวส.(การตลาด) เรียนที่วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 • พ.ศ. 2539 ได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแก่น มาดำเนินการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) เรียนที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

 • พ.ศ. 2540 ในปีการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • พ.ศ. 2548 ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
 • พ.ศ. 2550 ปรับโครงสร้างใหม่ประกอบด้วย สำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร[1]
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.หลักสูตร 3 ปีรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) หรือเทียบเท่า

 • โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • โปรแกรมวิชาไฟฟ้า
  • โปรแกรมวิชาช่างโยธา
  • โปรแกรมวิชาช่างยนต์
  • โปรแกรมวิชาการบัญชี


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.หลักสูตร 2 ปีรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) หรือเทียบเท่า

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • โปรแกรมวิชาไฟฟ้า
  • โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมโยธา
  • โปรแกรมวิชาช่างโยธา
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • โปรแกรมวิชาช่างยนต์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
  • โปรแกรมวิชาการบัญชี
  • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • โปรแกรมวิชาการจัดการ
  • โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยความร่วมมือกับ CP All
หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า

 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • ( บัญชีบัณฑิต : บช.บ.) โปรแกรมวิชาการบัญชี
 • ( บริหารธุรกิจบัณฑิต : บธ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมวิชาการจัดการ
 • สาขาศิลปศาสตร์ ( ศิลปศาสตรบัณฑิต : ศศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล'
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต : ค.อ.บ. )
  • โปรแกรมวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • ( วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมโยธา ( วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ( วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ
 • สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( วิทยาศาสตรบัณฑิต : วท.บ.)
  • โปรแกรมวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตร 3 ปี ( เทียบโอนรายวิชา ) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วศ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ
หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต: อส.บ.)
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต : อส.บ.)
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต : อส.บ.) โดยความร่วมมือกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
  • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • (บัญชีบัณฑิต : บช.บ.) โปรแกรมวิชาการบัญชี
 • (บริหารธุรกิจบัณฑิต : บธ.บ.)
  • โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • โปรแกรมวิชาการจัดการ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. อส.บ. ค.อ.บ. ทล.บ. วท.บ. หรือเทียบเท่า
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : วศ.ม.)
  • โปรแกรมวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ และภาคสมทบ):


รายนามคณบดีแก้ไข

ลำดับ ปีที่ดำรงวาระ รายนาม
1 2550 - 2553 รองศาสตราจารย์ธนประเสริฐ จุฑางกูร
2 2554 - 2557 รองศาสตราจารย์ธนานันต์ กุลไพรบุต
3 2558 - 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม
4 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา

อ้างอิงแก้ไข

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Archived 2020-07-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2017-11-26.