คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติการก่อตั้ง คณะได้รับการสถาปนาในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้ยกฐานะจากภาควิชาภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง (รับนักศึกษาจากสายอาชีวศึกษาเช่น เกษตร เทคนิค เทคนิคสถาปัตย์ ฯ) ตั้งแต่ 2527 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี 2538 ได้เปิดสอน สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปี โดยเป็นการเปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมแห่งแรกของภาคเหนือ[1] ทั้งนี้ คณาจารย์ 3 ท่านที่เป็นผู้บุกเบิกสร้างหลักสูตรขึ้นมา ได้แก่ อาจารย์สมพร ยกตรี (แม่โจ้รุ่น 20) อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ (พืชสวน แม่โจ้รุ่น 36) และ รศ.ศิริชัย หงษ์วิทยากร (Master in Landscape architecture, University of Michigan) [2]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150px
ชื่ออังกฤษFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
ที่อยู่ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
วันก่อตั้ง3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548(15 ปี 21 วัน)
คณบดีบรรจง สมบูรณ์ชัย
สีประจำคณะ         สีน้ำตาล-ทอง
เว็บไซต์http://www.arch.mju.ac.th
ไฟล์:Eamju.jpg
ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยเป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีหลักสูตรมากที่สุดในภาคเหนือ ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน 2 หลักสูตร[3][4]

ที่ตั้งแก้ไข

อาคารภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ประวัติแก้ไข

สัญลักษณ์ประจำคณะแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 3 หลักสูตรคือ

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้[8]
ชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร พ.ศ. 2548พ.ศ. 2551
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์ ศรีเงินยวง พ.ศ. 2551พ.ศ. 2555
3. อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย พ.ศ. 2555พ.ศ. 2559
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์ ศรีเงินยวง พ.ศ. 2559 — พ.ศ. 2563
5. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วานิชเลิศธนาสาร พ.ศ. 2563 — ปัจจุบัน

กิจกรรมของคณะแก้ไข

ครอบครูกิ๋นอ้อแก้ไข

กิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อ หรือก็คือกิจกรรมไหว้ครูศิลปะแบบประเพณีล้านนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีการทำบุญ ตักบาตร จากนั้นจะเป็นพิธีไหว้ครูตามความเชื่อแบบล้านนา[9][10][11]

สถาปัตยกรรมการละครแก้ไข

กิจกรรมการแสดงละครเวทีที่นักศึกษาในคณะฯได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยทีมงานทั้งหมดเป็นนักศึกษาของคณะฯ เปิดการแสดงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถือเป็นคณะแรกที่จัดการแสดงละครเวทีขึ้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้[12][13][14]

รายชื่อการแสดงในโครงการสถาปัตยกรรมการละคร[14]
พ.ศ. ชื่อเรื่อง อ้างอิง
พ.ศ. 2542 หุย [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2543 PALERMO [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2544 THE DOLLS [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2545 บังเอิญ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2546 บู๊เฮี๊ยบ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2547 LUCITANIA [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2548 ชึนเก็ตซึ: คืนไร้จันทร์ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2549 อำ [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2550 PASSE [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2552 ฮักฮาน [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2553 WHYIN [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2554 VERLASSEN [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2555 กลิ่นแก้ว [ต้องการอ้างอิง]
พ.ศ. 2556 อัคบาราห์ (ARKBARA) [15]
พ.ศ. 2557 เมอาห์ (MEAH) [16]
พ.ศ. 2558 2599 [17]
พ.ศ. 2559 นาชา [18]
พ.ศ. 2560 ย้อมยิ้ม [19]
พ.ศ. 2561 อานาตะ (あなた) [20]
พ.ศ. 2562 ENNUSSUS: ความรัก ความแค้น แดนคำสาป [21]

การประชุมวิชาการแก้ไข

 • การประชุมวิชาการภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

เป็นงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดประชุมครั้งแรก ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [22]

 • การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรม และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

เป็นงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ในด้าน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ผังเมืองและชุมชน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดประชุม ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่[23]

ลองเครื่องสถาปัตย์แก้ไข

เป็นกิจกรรมที่หลักสูตรสถาปัตยกรรม จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ทดลองเรียนในช่วงสั้น ๆ[24]

เกียรติประวัติแก้ไข

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปูชนียาจารย์ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ อ้างอิง
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร มีเกียรติประวัติที่สำคัญ ดังนี้ [25][26][27]
อาจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย ผู้ริเริ่มโครงการ "หมอต้นไม้" เป็น 1 ใน "ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม" (100 Faces of Thailand's Innovation Inspirers) คัดเลือกโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [28][29][30][31]
อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท การออกแบบอาคารพาณิชย์งาม" จาก กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา

พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล "สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารพักอาศัย" จาก กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็น "กรรมาธิการสถาปนิกผังเมืองล้านนา" โดยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

[32][33][34]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ สาขา ปีที่เข้าศึกษา (พ.ศ.) เกียรติประวัติ อ้างอิง
กฤษณ์ เขียวลงยา ภูมิสถาปัตยกรรม 2538 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดออกแบบจัดสวน ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2005" [35]
ธีร์ นันทวริศ ภูมิสถาปัตยกรรม 2538 ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ 3D "พระผู้เป็นที่รัก" และงานออกแบบดิจิตัลอาร์ทให้การประกวดนางงามจักรวาล พ.ศ. 2561 (Miss Universe 2018) [36][37][38][39][40]
วิทยา กาญจนโกศล ภูมิสถาปัตยกรรม 2538 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดออกแบบจัดสวน ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2014" [41][42]
ธัชกร ตั้งธนกรกิจ ภูมิสถาปัตยกรรม 2540 ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบชุดประจำชาติ ให้ผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาล ปีพ.ศ. 2552 (Miss Universe 2009) จากประเทศไทย โดยผลงานออกแบบชื่อ “ญ.งามท้องถิ่นสุวรรณภูมิ” ได้รับรางวัลชุดประจำชาติอันดับที่ 3 จากเวทีประกวดดังกล่าว [43][44][45]
ภูริทัต คุณุรัตน์ ภูมิสถาปัตยกรรม 2540 เจ้าของบริษัท Pround Design[46] หัวหน้าทีมออกแบบโรงแรม Oxotel ที่ได้รับรางวัล "The Winners of the Chiang Mai Design Awards 2016" ในสาขา "ARCHITECTURE - INTERIOR DESIGN"[47] และรางวัล "Thailand Boutique Awards 2016-2017" สาขา "The Winner Award for Design City"[48] ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัล "10 บ้านน่าอยู่" ประจำปี 2019 ในผลงานการออกแบบ “Artisan House” จากนิตยสาร "บ้านและสวน"[49] [46][49][50]
ศุภโชค ศรีสง่า ภูมิสถาปัตยกรรม 2540 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบจัดสวน ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2004" และต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในนักออกแบบที่เข้าร่วมออกแบบผลงานที่ชื่อ S.O.S. Garden ในโครงการ "เชียงใหม่ดีไซน์วีค" [50][47][51][52]
จิรเศรษฐ์ ยกดี ภูมิสถาปัตยกรรม 2541 [46][47][48][54][55][46][56]
เอม อึ้งจิตรไพศาล ภูมิสถาปัตยกรรม 2541 เจ้าของ "ภูอันนา อีโค เฮ้าส์" ที่พักซึ่งได้รับรางวัล "Eco Lodging Standard" ระดับดี จากกรมการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ. 2558[57] [57]
พลัง สิทธิถาวร ภูมิสถาปัตยกรรม 2541 เจ้าของ บริษัท 1819 จำกัด[58] ได้รับรางวัล MUSE Design Awards ระดับ "Gold Winner" ประจำปีพ.ศ. 2563 ในสาขา การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม หมวดย่อย ภูมิทัศน์เคหะสถาน จากผลงานออกแบบโครงการ "Wish Signature Midtown Siam"[59] [58][59]
ศราวุฒิ เถิงล้อม สถาปัตยกรรม 2554 ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกล้านนา "รางวัลรองชนะเลิศ" ในการประกวดแบบ "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน" จากโครงการประกวดแบบงานสถาปนิกล้านนา'๖๐ (ASALANNA'60) แวด เวียง หละ ปูน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560[60] [60]

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2560. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย. ม.ป.ท.: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
 2. http://www.landscape.mju.ac.th
 3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. 4.0 4.1 4.2 หลักสูตรที่สภาสถาปนิกรับรอง
 5. 5.0 5.1 http://arch.mju.ac.th/2018/course.php?p=eu
 6. ประวัติการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 7. http://www.arch.mju.ac.th/web2014/academic.aspx
 8. http://www.faed.mju.ac.th/it/about_us/?p=board
 9. แทนวุธธา ไทยสันทัด. 2553. "การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่อเรื่องการครอบครูในสถาบันศิลปะ". เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 10. http://www.ebooks.in.th/ebook/23092/การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่องานครอบครูในสถาบันศิลปะ_รวมเล่ม
 11. https://www.youtube.com/watch?v=ONGxWLLnbCM
 12. http://www.faed.mju.ac.th/it/dept_pr/news_view.asp?act_id=576
 13. https://campus.campus-star.com/actale/20649.html
 14. 14.0 14.1 https://www.facebook.com/MEAH.MJU/
 15. http://www.faed.mju.ac.th/it/dept_pr/news_view.asp?act_id=576
 16. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.287556641357371/522693114510388/?type=3&theater
 17. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.498081580304875/719884708124560/?type=3&theater
 18. https://www.youtube.com/watch?v=CfJZ3ad2U3E
 19. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.287556641357371/1191323314314028/?type=3&theater
 20. https://business.facebook.com/MEAH.MJU/photos/a.287561021356933/1545877178858638/?type=3&theater
 21. https://www.facebook.com/MEAH.MJU/
 22. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2556. "เอกสารการประชุมวิชาการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่." เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 23. https://arch.kku.ac.th/pr/?p=5710
 24. http://www.faed.mju.ac.th/it/Dept_PR/Publish/year09-vol02.pdf
 25. 25.0 25.1 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2558. "โครงการงานสถาปนิก’58 “ASA NEXT | ตัวตน คนไทย”" ออนไลน์ (18 ตุลาคม 2562)
 26. http://www.komchadluek.net/news/edu-health/237703
 27. https://www.matichon.co.th/education/news_242542
 28. http://innoinspirebynia.com/face084/?fbclid=IwAR0IJXhU0cTrpjBVKTr_DU2lZvyuk5JLI0vbsuQLBEj7WUX19Y2nUqLBiPk
 29. https://www.youtube.com/watch?v=90yZ30mEJuQ
 30. วนบุษป์ ยุพเกษตร. 2562. "นครสีเขียวและผู้พิทักษ์". คิด: Creative Thailand. 10 (4): 34
 31. http://www.saisawankhayanying.com/s-featured/lightning-talk-23-10-57/
 32. https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTgwNTQ0&method=inline
 33. https://www.tuda.or.th/index.php/commissioner-of-architects-lan-na/
 34. เวทีระดมความคิดเห็น ‘บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อความเป็นเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่’ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
 35. http://www.decorreport.com/a26312-inside-out-outside-in-1
 36. http://www.smesreport.com/column.php?id=006845
 37. https://www.youtube.com/watch?v=_jXu074_IaM
 38. https://www.thairath.co.th/content/784902
 39. http://www.okmagazine-thai.com/digitalartmissuniverse2018/
 40. https://www.nineentertain.tv/view/5c173b6ee3f8e4e9070e499c
 41. "รายการ The Gardener คนรักสวน ตอน สวนไทยร่วมสมัย" ออกอากาศวันที่ 5 เมษายน 2558 ช่อง Amarin TV
 42. http://www.faed.mju.ac.th/thesis/index.php/en/170-/profile
 43. เมนาถ ธนลัษณมณี. 2560. พัฒนาการชุดประจำชาติของนางงามไทยในการประกวดนางงามจักรวาล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะ. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 44. https://news.mthai.com/general-news/54469.html
 45. http://oknation.nationtv.tv/blog/lovelyboard/2009/07/28/entry-6
 46. 46.0 46.1 46.2 46.3 Ekkarach Laksanasamrith. ม.ป.ป. "เขียวไข่กา + Artisan Cafe เท่ ดิบ ผ่อนคลายสไตล์อินดัสเทรียลลอฟท์" ใน Dsign Something.ออนไลน์ (30 พฤษภาคม 2563)
 47. 47.0 47.1 47.2 47.3 http://www.creativechiangmai.com/project_view.php?project_id=1&projectcont_id=23
 48. 48.0 48.1 48.2 https://www.ktc.co.th/en/ktcworld/travel-service/travel-story/Thailand/tba-season4-design
 49. 49.0 49.1 รวมแบบบ้านที่ได้รับรางวัล “10 บ้านน่าอยู่” ประจำปี 2019
 50. 50.0 50.1 https://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ/2017/1/144073/oxote
 51. 51.0 51.1 https://www.iameverything.co/contents/public-space-of-sos-pavilion
 52. https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjI0OTU3&method=inline
 53. https://guide.michelin.com/th/th/bangkok-region/bangkok/restaurant/kiew-kai-ka
 54. 54.0 54.1 http://www.tala.or.th/boardofdirectors/
 55. http://www.daybedsmag.com/kiew-kai-ka-artisan-cafe-bkk/
 56. https://www.wongnai.com/reviews/3abff84506584680837b1ff82a706d5f
 57. 57.0 57.1 กรมการท่องเที่ยว. 2558. "The 2015 List of Certified Thailand Tourism Standard Companies Eco Lodging Standard (411)"ออนไลน์ (28 กันยายน 2562)
 58. 58.0 58.1 http://1819studio.com/portfolio/1819/
 59. 59.0 59.1 https://design.museaward.com/winner-info.php?id=2237&fbclid=IwAR0IplgsVdEkIBU9aGEwrFf1akZ7fuKDHQ02pKFgCyl6_e_6pTyFwLMvvuQ
 60. 60.0 60.1 http://www.faed.mju.ac.th/it/dept_pr/news_view.asp?act_id=772


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข