คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
SCHOOL OF ARCHITECTURE,
Bangkok University
สถาปนา9 มีนาคม 2555
คณบดีผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร (2558-ปัจจุบัน) อ.วิรัตน์ รัตตากร (คณบดีคนแรก 2555-2558)
ที่อยู่
ศูนย์รังสิต
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
สีสีน้ำตาลเข้ม
เว็บไซต์http://arch.bu.ac.th/2014/ www.arch.ac.th]

ประวัติ แก้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (SCHOOL OF ARCHITECTURE Bangkok University)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2555 เป็นคณะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 ในชื่อภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีบัณทิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 21 รุ่น)ผลิตบัณทิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตร แก้

ระดับปริญญาบัณฑิตเปิดสอน 2 หลักสูตร

  • (สถ.บ.) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Arch.)Bachelor of Architecture]

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ [ลิงก์เสีย]

  • (ศล.บ.)ศิลปบัณฑิต(การออกแบบภายใน) B.F.A.(Interior Design)Bachelor of Fine Arts (Interior Design)

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต[ลิงก์เสีย]

ระดับปริญญามหาบัณฑิตเปิดสอน 2 หลักสูตร(สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(M.Arch-IA)หลักสูตรสองภาษา)

  • สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน)สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน) M.Arch.(Interior Architecture) Master of Architecture (Interior Architecture) กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการออกแบบภายใน Major in Interior Design Managemant

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต[ลิงก์เสีย]

  • สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน) M.Arch.(Interior Architecture) Master of Architecture (Interior Architecture) กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน Major in Interior Architecture

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต[ลิงก์เสีย]

อ้างอิง แก้

http://arch.bu.ac.th/2014/ เก็บถาวร 2014-05-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

http://www.bu.ac.th/

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์