คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (อังกฤษ: Faculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars) เป็น คณะวิชา สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ตรา ว.บัณฑิตเอเซีย.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education and Liberal Arts, College of Asian Scholars
ที่อยู่เลขที่ 179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2546
คณบดีผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
วารสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สีประจำคณะ     สีชมพู
เว็บไซต์www.cas.ac.th/home.asp

ประวัติแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย[1]
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.ม.)

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข