เปิดเมนูหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้ง21 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
คณบดีรศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สีประจำคณะแดงเลือดหมู
สัญลักษณ์เจ้าพระยาไชยานุภาพช้างทรงศึกในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเกียร์
เว็บไซต์eng.nu.ac.th
กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติแก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้อนุมัติจัดตั้งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกับการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ ภาควิชาต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ โดยเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ ได้เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตตามมา ต่อมาได้แยกไปตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่เน้นการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมเปิดสอนในหลักสูตรทั้งปริญญาตรี โท และเอก

ภาควิชาแก้ไข

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศูนย์แก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยศูนย์ต่างๆ ดังนี้

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข