คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Faculty of Engineering and Industrial Technology, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Faculty of Engineering and Industrial Technology,
Suansunandha Rajabhat University
คติพจน์"ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนมภัทร โตระสะ
ที่อยู่
อาคาร 43
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สีแดงเลือดหมู
เว็บไซต์fit.ssru.ac.th

ประวัติ แก้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการประกาศการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยริเริ่มมาจากเมื่อปี พ.ศ. 2522 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปิดสอนวิชาหัตถกรรมศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ โดยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีก่อสร้างและคณะเทคโนโลยีการพิมพ์ ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีก่อสร้างพร้อมกับคณะเทคโนโลยีการพิมพ์ได้ควบรวมทั้ง 3 คณะ และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และได้ยกเลิกคณะอุตสาหกรรมศิลป์เนื่องจากเกิดสภาวะครูล้นตลาด

จนกระทั่งมีประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน จึงได้มาการแยกออกมาจัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีอุตหกรรม ตั้งแต่นั้นมา[1]

ในปี พ.ศ. 2567 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนมภัทร โตระสะ เป็นคณบดีคนแรก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
  • สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและสภาพแวดล้อม (Information Technology in Building and Environment)
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.)

  • สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and 3D Animation)
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้