คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (อังกฤษ: Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University
คณบดีจารุวัลย์ รักษ์มณี
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สี  สีเหลือง
เว็บไซต์www.sci.lru.ac.th

ประวัติคณะ แก้

 • ทศวรรษแรก พ.ศ.2516-2525
  • วิทยาลัยครูเลย ได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเลยอย่างดียิ่ง
 • ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2526 - 2535
  • มีการพัฒนาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง และมีการจัดการศึกษาหลากหลายทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และบริการชุมชนอย่างดียิ่ง
 • ทศวรรษที่สาม พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษที่สาม ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ บุคลากร ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและปัจจุบัน[1]

หลักสูตร แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย[2]
ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-08. สืบค้นเมื่อ 2017-12-11.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-01-10. สืบค้นเมื่อ 2017-12-11.