คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 48 คน ในปี พ.ศ. 2519 เดิมนั้นคณะวิทยาการจัดการมีชื่อว่า คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นว่าตามหลักการเดิม มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์นี้จะจัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาการบัญชี และในอดีตภาควิชาสารัตถศึกษา เคยสังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ และต่อมาในปี 2541 ภาควิชาสารัตถศึกษาโอนไปเป็นภาควิชาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาประมาณ 3,000 คน

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ตราคณะ (สี).gif
ชื่ออังกฤษFaculty of Management Sciences Prince of Songkla University
ที่อยู่อาคารบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
วันก่อตั้ง17 เมษายน พ.ศ. 2517
คณบดีผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
วารสารวารสารวิทยาการจัดการ
สีประจําคณะ███ สีม่วงเม็ดมะปราง
เว็บไซต์www.fms.psu.ac.th

ประวัติแก้ไข

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ มีคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้จัดการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 เป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 35 คน และหลักสุตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน

ภาควิชาแก้ไข