คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 8 ของไทย (21 ธันวาคม 2480 - 16 ธันวาคม 2481)

คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 5
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2481
Phraya Pahol.jpg
วันแต่งตั้ง 21 ธันวาคม​ 2480
วันสิ้นสุด 16 ธันวาคม​ 2481
(0 ปี 360 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 ของไทย (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ร.อ.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, (ถัดมา) พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี, (ถัดมา) พ.อ.แปลก พิบูลสงคราม, (ถัดมา) ปรีดี พนมยงค์, (ขวาสุดแถวแรก), พ.อ. พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (ถัดมา), ดิเรก ชัยนาม (ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรี), (แถวกลางที่ 4 จากซ้าย) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร, (ซ้ายสุด) จิตร ณ สงขลา, (แถวบนซ้ายสุด) หลวงชำนาญยุทธศิลป์, (ที่ 3 จากซ้าย) ควง อภัยวงศ์

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 21 ธันวาคม 2480

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และ นายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) ลงนามในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดังนี้

  ดำรงตำแหน่งมาโดยตลอด
  มีการออกจากตำแหน่ง
  มีการเปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
  มีการแต่งตั้งเพิ่ม
ตำแหน่ง รายนาม ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 แต่งตั้งเป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม[1]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ นายพันเอก พระบริภัณธ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ นายพันเอก หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)
รัฐมนตรี หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)
รัฐมนตรี หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)
รัฐมนตรี นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)
รัฐมนตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)
รัฐมนตรี นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)
รัฐมนตรี พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)
รัฐมนตรี นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรี นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
รัฐมนตรี พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)

การแถลงนโยบายของรัฐบาลแก้ไข

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2480 และได้รับความไว้วางใจจากสภาในวันเดียวกัน

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเพราะเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 โดยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรีนี้รักษาการไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 อันเป็นวันที่ตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข